Cyclus Update!

Overlegvergadering UGV/OR/USR met CvB, 25 januari, 2021

De USR staat in deze update stil bij de belangrijkste punten die tijdens het overlegvergadering zijn benoemd. In de Overlegvergadering gaan de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) met het College van Bestuur (CvB) in gesprek. Het CvB stuurt een aantal documenten op die ter informatie, advies of instemming liggen. Om tot weloverwogen advies te komen, hebben de OR en USR de mogelijkheid vragen te stellen. In deze update zullen we stilstaan bij de volgende punten: Richtlijn tijdelijke verlaging BSA, het Besturingsmodel, Groene Autoluwe Campus en de resultaten van de personeelsenquête.

Richtlijn tijdelijke verlaging BSA

Op 11 januari hebben verschillende partijen en studentenraden vanuit heel Nederland, waaronder de USR Nijmegen, een brief geschreven aan het College van Bestuur om te overwegen het BSA te verlagen gezien de huidige omstandigheden. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben gezamenlijk het advies gegeven om het BSA 10 tot 15% te verlagen. Op deze manier kan elke universiteit zelf richting geven hoe zij het willen uitvoeren. De USR heeft samen met de rector gezeten en advies gegeven over wat het meest werkbaar is. Uiteindelijk is er besloten dat het BSA met 6,5 EC wordt verlaagd voor huidige eerstejaars studenten. Studenten die vorig jaar een aangehouden advies hebben gekregen hoeven ook 6,5 EC minder te halen. Als USR zijn we erg blij met deze uitkomst: studenten hebben minder stress om het BSA te halen aangezien er een vak minder gehaald hoeft te worden en daarnaast hoeven ze niet alsnog het jaar erop met dezelfde stress rond te lopen.

Besturingsmodel

Het College van Bestuur heeft het besturingsmodel van de universiteit laten beschrijven en een voorstel laten maken tot meer harmonisatie van de organisatie en de besturing. In dit document staat beschreven wat bepaalde functies inhouden en wat de taken zijn van een bepaald orgaan binnen de universiteit. Met de medezeggenschap waren we over het algemeen positief over het document. Wel waren er vragen over de implementatie en hebben we proberen duidelijk te maken dat er ook een goed plan van aanpak nodig is om het allemaal in te voeren. De UGV heeft een positief advies gegeven.

Groene Autoluwe campus

Binnen ‘Duurzaam Bereikbaar Heyendaal’ wordt er gewerkt aan het duurzaam bereikbaar houden van de campus. In dit document is er gekeken hoe er op de campus minder auto’s komen. In een verkennend onderzoek is er gekeken of het haalbaar is om ook daadwerkelijk een autoluwe campus te creëren met in acht nemend de gevolgen die de fysieke en mobiliteitsmaatregelen met zich meebrengen. Als USR zijn we een voorstander van dit project om te zorgen dat de universiteit nog duurzamer wordt. We hebben vragen gesteld over het tijdspad en de uitvoerbaarheid. Bekend is dat bepaalde verkeerspunten rondom de campus nu drukker gaan worden. Het CvB gaat hiermee ook in gesprek met omliggende buurten en wijken om te kijken hoe de plannen in goed overleg kunnen worden ingevoerd. 

Resultaten personeelsenquête 

Er is een extra personeelsenquête uitgezet om te kijken hoe het gaat met de werknemers van de Radboud universiteit. Door de coronacrisis moet veel personeel (meer) thuiswerken en is de werkdruk verder toegenomen. Uit de enquête blijkt corona behoorlijke gevolgen te hebben op de gezondheid en werkbeleving. Zo zijn de lichamelijke en met name geestelijke gezondheid verslechterd ten opzichte van voor de coronacrisis. Ook is er minder verbondenheid met de Radboud Universiteit en collega’s en heeft het ook een negatief effect op balans tussen werk en privé. Over de communicatie is het personeel redelijk tevreden. Een ander punt was de werkdruk. Uit de enquête werd duidelijk dat 50% van de medewerkers afgelopen 6 maanden thuis heeft gewerkt. Positieve ervaringen waren met name meer flexibiliteit, geen reistijd- en kosten en meer rust. Aan de andere kant waren er ook belemmering. (Te) weinig contact met collega’s/leidinggevende, (te) weinig verandering van de omgeving en een slechtere werk/privé balans. 65% van de medewerkers wil ook na coronatijd voor minimaal 25% thuiswerken. Over dit punt waren er vanuit de OR wel vraagtekens. Zo kon alleen maar ingevuld dat je 0-25% kon werken. Als je dus helemaal niet wilde thuiswerken, dus 0%, kon je dit niet goed aangeven. Binnenkort komt er een nieuwe enquête waarin de optie 0% en 100% ook worden toegevoegd.

Werkdruk

Tot slot de werkdruk. Al voor de corona crisis lag de werkdruk, bij met name het wetenschappelijke personeel, al hoog. Door de crisis, het vele thuiswerken, hybride onderwijs en persoonlijke omstandigheden wordt dit alleen maar versterkt. Ook Ten opzichte van de vorige personeelsenquête is het verschil ervaren en wenselijke werkdruk gestegen. De medezeggenschap krijgt veel klachten hierover en werknemers zijn op zoek naar oplossingen. Binnenkort zullen de USR, OR en het CvB samen zitten en kijken wat er mogelijk is om op zowel korte als lange termijn oplossingen te bieden. Als USR zien wij dit probleem. Toch hopen we dat de maatregelen niet ten koste zullen gaan van het onderwijs.

Daan Willems heeft als voorzitter het volgende statement namens de USR uitgebracht: “We zien de zorgen van de docenten en willen graag weten wat het CvB gaat doen om dit soort gevallen op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Dit is niet alleen voor docenten, maar ook voor studenten een zeer ongewenste situatie. Hoewel we het besluit begrijpen, kunnen we hier als USR niet achter staan, omdat deze ‘oplossing’ voor docenten grote implicaties heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit toont aan hoe ingewikkeld en urgent de verlaging van werkdruk in het hoger onderwijs is. We snappen dat er moet wordt geprioriteerd in verdeling van de werklast, maar de USR is van mening dat op onderwijs op een universiteit niet op een dergelijke manier gekort kan worden. Is het college ook van mening dat verlaging van werkdruk geen langetermijnvisie meer kan zijn en op korte termijn moet worden opgelost?

Cyclus Update!

Overlegvergadering UGV/OR/USR met CvB, 7 december, 2020

De USR staat in deze update stil bij de belangrijkste punten die tijdens de Overlegvergadering zijn benoemd. In de Overlegvergadering heeft de centrale medezeggenschap de kans om vragen te stellen over beleidsstukken om daarna een goed en weloverwogen advies uit te brengen en/of te stemmen. Deze vergadering stond in het teken van de begroting en de reorganisatie van de HOVO.

De USR staat in deze update stil bij de belangrijkste punten die tijdens de Overlegvergadering zijn benoemd. In de Overlegvergadering heeft de centrale medezeggenschap de kans om vragen te stellen over beleidsstukken om daarna een goed en weloverwogen advies uit te brengen en/of te stemmen. Deze vergadering stond in het teken van de begroting en de reorganisatie van de HOVO.

Begroting 2021

In het Jaarplan Universitaire Begroting geeft de universiteit aan wat zij komend jaar allemaal van plan is met de financiën. De UGV (OR + verkozen leden van de USR) heeft op dit document adviesrecht wat inhoudt dat ze het college van bestuur adviseren en het college mag hier alleen van afwijken met gegronde redenen. Zowel de USR als de OR hadden vooraf nog een aantal vragen over de begroting. Zo waren bij een aantal plannen de onderliggende documenten nog niet langs de UGV geweest waardoor het lastig was een beeld te krijgen of de uitgaven gegrond zijn. Essentiële beleidsdocumenten die ontbraken waren o.a. het Campusplan, de iStrategie en de Huisvestingsvisie. 

Daarnaast werden er een aantal aannames gedaan waar de UGV ook haar vraagtekens bij had. Zo wordt er al jaren gezegd dat de instroom van studenten zal afnemen, maar dit is (nog steeds) niet het geval. Hier wordt echter wel op begroot. Ook is opgenomen dat de visie is dat er meer behoefte is aan hybride werken. 

Dit alles bij elkaar heeft de UGV doen besluiten een negatief advies af te geven. Hierin is aangegeven dat we de essentiële beleidsdocumenten, waarop het college haar keuzes heeft gebaseerd, nodig hebben om een daadwerkelijk advies te kunnen geven. Op 4 januari heeft een extra GV plaatsgevonden op verzoek van het CvB om het advies te overwegen. Toegezegd is om in het vervolg de medezeggenschap eerder de beleidsstukken te laten zien. Ook heeft het college toegezegd naast de Jaarrekening voortaan ook de viermaands- en achtmaands rapportages te verstrekken. Na aanleiding hiervan heeft de UGV haar advies veranderd in een positief advies. 

Reorganisatie HOVO

Het opleidingsinstituut HOVO organiseert cursussen op academisch niveau voor geïnteresseerden van boven de 50 jaar. Afgelopen zomer heeft het college het besluit genomen om per 1 januari 2021 de stekker eruit te trekken, tot teleurstelling van vele cursisten en ook de medezeggenschap. Door een prijsstijging in 2016, omdat er BTW geheven moest worden op de cursussen, is het aantal inschrijvingen flink gedaald. Daarbovenop kwam ook nog de coronacrisis, waardoor cursisten zich niet inschreven voor de nieuwe cursussen. Er wordt nu naar mogelijkheden gekeken of de HOVO een plek kan krijgen in de Radboud Academy. In de toekomst moet er een passend aanbod komen voor deze groep.

Tijdens de GV is er gevraagd of er gemonitord kan worden of voormalig HOVO-cursisten ook daadwerkelijk gebruik maken van het vervangende aanbod. Het college van bestuur heeft aangegeven bereid te zijn dit te te doen. 

Anoniem beoordelen

Afgelopen jaar heeft de USR een notitie geschreven waarin is gevraagd om, waar mogelijk, alle toetsvormen anoniem af te nemen door alleen een studentnummer te gebruiken. Het college heeft aangegeven om in toetsperiodes 2 en 3 bij een aantal opleidingen een pilot te starten met het anoniem beoordelen van een aantal toetsen waarbij dit mogelijk eenvoudig is te realiseren, zoals tentamens met open vragen, tentamens met meerkeuzevragen en de beoordeling door de tweede beoordelaar van afstudeerwerken. Het college had nog wel haar bedenking bij het anoniem beoordelen van alle vormen van toetsen. “Onderwijs gaat naast kwalificatie ook om socialisatie en vorming van de persoon.” In periode 4 van dit collegejaar zal de pilot worden geëvalueerd met studenten en docenten. Op basis van deze evaluatie zal worden gekeken of het al dan niet mogelijk is om anoniem beoordelen breder in te voeren.

Studentwelzijn

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op en we zijn het er allemaal over eens: Het was een dynamische periode waarvan het licht aan het einde van de tunnel nog steeds een te klein puntje is. Corona zet ons allen aan het denken. Tijdens deze crisis kwam er ook meer aandacht voor het welzijn van studenten. Want tijdens deze crisis bleek niet iedere jongvolwassene een onbezonnen studententijd te hebben. Voor die studenten schrijven wij deze brief. Zit jij niet goed in je vel? Dat is oké! Ook de leden van de USR zijn soms het spoor even bijster. In deze brief vertellen wij daarom onze eigen verhalen. Misschien bieden ze herkenning, hoop en inspiratie. Dit met als doel jullie aan te moedigen ook naar elkaar om te kijken en elkaar te ondersteunen.

Rick 

Het jaar zou moeten voelen als een sneltrein, maar soms heb ik het gevoel stil te staan. De coronacrisis probeerde ik te gebruiken om antwoorden op vragen te krijgen. Uiteindelijk heb ik die gevonden en dat betekent verandering. Dat vind ik best spannend. De juiste keuze maken en je eigen hart volgen is niet altijd makkelijk. Ik was vroeger ontzettend goed in mezelf negatief afschilderen ten opzichte van anderen. De afgelopen jaren heb ik inspanning geleverd om mijn eigen onvolkomenheden te accepteren en te focussen op mijn talenten. Het perfectionisme mag wat minder. Met enige hulp heb ik geleerd om geluk uit mijzelf te halen en te vertrouwen op mijn eigen veerkracht. Daarnaast ben ik erachter gekomen hoezeer ik kan rekenen op mijn vriendenkring. Ik gun elke student – nee iedereen -diezelfde investering. We moeten de tijd nemen om goed te luisteren naar onze eigen behoeften.

Jasmijn

In de eerste lockdown deed ik de cliché-lockdown-activiteiten, ik maakte zo’n 10 legpuzzels, ging elke dag wandelen. Daarnaast keek ik weblectures en schreef ik mijn scriptie. Uiteraard volgde ik het nieuws op de voet, de cijfers waren mijn rode draad door de dagen. Wat in de eerste lockdown nog voelde als relaxed, is nu helemaal anders: studeren in coronatijd is gewoon niet leuk. Thuis achter je laptop zitten voelt eenzaam en het gebrek aan sociaal contact tijdens het studeren is een enorm gemis. Ondanks alle inspanningen van docenten die er op allerlei manieren proberen het beste van te maken. Hoe vervelend het ook is, het feit dat we allemaal in dezelfde rottige situatie zorgt dat je steun uit elkaar kan halen. Door samen te wandelen, online leuke activiteiten te organiseren, of om simpelweg gewoon lekker een potje ongeremd te zeuren. Weet dat je niet de enige bent!

Wietske

In de eerste lockdown ging het een tijdje niet zo goed met me. Tijdens een Skypecall met mijn projectgroep was ik verdrietig, maar vertelde ik niet dat ik ergens mee zat. Na de vergadering kreeg ik een berichtje van een groepsgenoot: ‘Hee, gaat het wel? Je klonk een beetje sip net.’.

Als ik hieraan terugdenk, herinner ik me vooral hoe verbaasd ik was. Verbaasd dat iemand de tijd nam om oprecht en zonder oordeel te luisteren naar mijn verhaal en benieuwd was hoe het met me gaat. Dat maakt me verdrietig. Zou dat niet de norm moeten zijn? Investeren in elkaar, de tijd nemen om te luisteren naar iemands verhaal? Het is zo’n kleine moeite om iemand te vragen samen te wandelen of een berichtje te sturen om te vragen hoe het gaat, maar het kan zoveel voor diegene betekenen! Wie ga jij een berichtje sturen?

USR presenteert Focus Points 2020-2021!

De Universitaire Studentenraad presenteert graag haar focuspunten van 2020-2021! De focuspunten illustreren de ambities van de USR en weergeven de prioriteiten op het gebied van onderwijs, campus en studenten. Deze punten, de ideeën en visies die de USR voor de toekomst voor ogen heeft, zijn verder uitgewerkt in het onderstaand document. De raad staat voor een toegankelijke en veilige universiteit voor iedereen, vooral tijdens de huidige COVID-19-uitbraak. Kom meer te weten over de ambities van de USR door het onderstaand document te lezen en schroom niet om ons te contacteren via usr@ru.nl indien je vragen, ideeën of zorgen hebt!

Focus-Points-USC-2020-21-Definitive-1

Update #2: Corona en privacy

Vandaag vertelt voorzitter Hans Kunstman waar de USR zich de afgelopen weken mee bezig heeft gehouden met betrekking tot de corona-crisis. Lees hieronder verder voor de update:

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de overlegvergadering met het college van bestuur (CvB) en de discussie over proctoring. Op 20 april heeft de USR met het CvB en de ondernemingsraad (OR) voor het eerst online vergaderd. Met ongeveer 50 mensen een dergelijke formele vergadering voeren valt niet mee. Het voorzitten van een vijf-uur durende videoconferentie is een ware uitputtingsslag, gelukkig is alles goed verlopen en is het met een kleine uitloop gelukt om alle punten op de agenda te behandelen.

Tijdens de gezamenlijke vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij de corona-crisis. Diverse raadsleden hebben vragen gesteld over de consequenties van de corona-crisis voor medewerkers met een flexcontract. Onder deze medewerkers zijn ook veel student-assistenten voor wie een deel van het inkomen wegvalt. Tijdens de vergadering zijn er kritische vragen gesteld over het werkgeverschap van de Radboud Universiteit, wanneer ben je een goede werkgever in tijden van corona? De beantwoording van het CvB wees uit dat veel afhangt van hetgeen er op landelijke niveau besloten wordt en dat er per geval moet worden bekeken wat de juiste oplossing is. De USR blijft zich onverminderd inzetten voor student-medewerkers die in de problemen zijn gekomen door de corona-crisis, laat het ons vooral weten als je problemen ondervindt en als student voor de universiteit werkt.

In de media is de afgelopen weken regelmatig aandacht besteed aan het afnemen van tentamens met zogeheten ‘proctoring-software’. Zowel landelijke media als ons eigen Vox berichtten over de privacy-problemen die het gebruik van proctoring oplevert. Waar andere universiteiten in Nederland al uitgebreid tentamens afnemen met deze omstreden software overweegt het CvB dat te doen voor een beperkt deel van de tentamens. Het gaat hier om de grotere tentamens waarbij alternatieve methoden van tentaminering niet werkbaar zijn. Bij kleinere vakken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van take-home tentamens, mondelinge tentamens en andere vormen. Voor grote vakken is er onvoldoende capaciteit om via die methoden tentamens af te nemen. Om te voorkomen dat studenten moeten wachten tot volgend jaar (of nog langer…) overweegt het CvB om software te gebruiken die via de webcam en microfoon controleert of studenten tijdens een tentamen niet frauderen.

De USR heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van proctoring. We zijn er niet van overtuigd dat bij alle opleidingen even goed wordt gekeken naar alternatieve methoden van toetsing. In sommige gevallen lijken docenten/examencommissies bijvoorbeeld na te denken over manieren om hun traditionele tentamen digitaal uit te voeren. Bij andere opleidingen zien we juist dat door innovatieve manieren van tentamineren het risico op fraude op een slimme manier wordt geminimaliseerd. Voor de USR staat het belang van privacy en studievoortgang voorop. Creativiteit en innovatie in het onderwijs zijn nu echt nodig om problemen op de korte en lange termijn te voorkomen.

Onze wettelijke advies-bevoegdheid hebben we vorige week ingezet om het CvB (ongevraagd) te adviseren om proctoring alleen te gebruiken als laatste middel om studievertraging te voorkomen en dan alleen onder zeer strenge voorwaarden. Recente berichtgeving in de media wijst erop dat proctoring niet waterdicht is als het aankomt op fraudepreventie. Dat plaatst de complexe discussie over proctoring in een ander daglicht. Waarom zouden we ‘onwenselijke’ methoden van tentamineren gebruiken in het kader van fraudebestrijding als het helemaal niet zo moeilijk is om te frauderen met proctoring? De USR blijft zich inzetten voor de privacy en studievoortgang van studenten.

De USR hoort het graag als jij in je onderwijs of op een andere manier problemen ondervindt tijdens de corona-crisis. Laat het ons ook weten als je ideeën hebt over hoe dingen op de universiteit beter kunnen tijdens de corona-crisis!

Namens de Universitaire Studentenraad,

Hans Kunstman, voorzitter