17e Universitaire Studentenraad

De 17e Universitaire Studentenraad (2013-2014) heeft zich vorig jaar ingezet voor de belangen van de studenten aan de Radboud Universiteit. Hieronder een opsomming van wat ze onder andere hebben gedaan:

 • De USR deed onderzoek naar het interdisciplinair honoursprogramma waar een flink aantal aanbevelingen uit voortkwam. Ondanks dat het College van Bestuur het niet op alle punten eens was met de raad, blijft de kwaliteit van het honoursprogramma voor beide partijen erg belangrijk en wordt deze waar mogelijk verbeterd.
 • De USR schreef de notitie Optimalisering studiebegeleiding: informatie en communicatie waarin aanbevelingen staan om de studiebegeleiding voor studenten te verbeteren. De notitie, die onder andere pleit voor betere informatievoorziening en minder werkdruk voor studieadviseurs, is positief ontvangen door Dienst Studentenzaken.
 • De USR pleitte voor een cultuurcentrum door middel van een notitie. Onder andere de Culturele en Charitatieve koepel ziet graag een bruisend centrum van cultuur op de campus, waar studenten en medewerkers samen activiteiten kunnen ondernemen. Een werkgroep zal in collegejaar 2014-2015 gaan kijken naar de mogelijkheden a.d.h.v. aanbevelingen uit de notitie.
 • De werkgroep Studeren op de Campus heeft een rapport uitgebracht waarin onder meer aanbevelingen staan voor meer ‘huiskamers’, studentenbanen en cultuur op de campus. Daarnaast wordt ook gekeken of er een supermarkt op de campus kan komen.
 • Het College van Bestuur en het College van Decanen zagen graag de verschillende judicia behalve Cum Laude verdwijnen. De USR was het hier echter niet mee eens en streed, met succes, voor behoud van de verschillende judicia. Samen met de Facultaire Studentenraden heeft zij een brief aan het College verstuurd om te pleitten voor het behoud van de judicia en alternatieven aan te dragen.
 • Door de werkgroep Diversiteit op de Campus is een notitie opgesteld om extra aandacht te besteden aan allerlei verschillende groepen op de campus. Besprekingen met de organisatie van de RU Introductie hebben er toe geleid dat verschillende voorbeelden uit de notitie worden gebruikt als casus bij de mentorvoorbereidingsdagen. Zo wordt de introductie voor iedereen aangenamer en kunnen studenten zich gemakkelijker thuisvoelen op de campus.
 • Samen met de Ondernemingsraad heeft de USR onderzoek gedaan onder buitenlandse studenten en werknemers, zij blijken niet altijd gemakkelijk te kunnen integreren op onze campus. Aanbevelingen uit het opgestelde rapport moeten er toe leiden dat de buitenlandse studenten en medewerkers uit hun ‘international bubble’ kunnen komen en makkelijker in contact kunnen komen met Nederlandse studiegenoten en collega’s.
 • De USR initieerde de organisatie van de eerste Radboud Career Week die een groot succes was! Volgend jaar zal deze week wederom georganiseerd worden om studenten te helpen zich goed voor te bereiden op hun loopbaan.
 • Vanaf collegejaar 2014-2015 zal op elke faculteit vak-inschrijving automatisch tentameninschrijving betekenen.
 • De USR zou graag zien dat docenten ook van elkaar kunnen leren door bij collega’s in college of werkgroep te kijken, of wel: ‘peer review’. De USR heeft hiervoor aanbevelingen op papier gezet die zullen worden besproken met de onderwijsdirecteuren.

En verder…

 •  Op de studentenportal komt een portlet waarop de PC-bezetting te zien is;
 • Samen met dienst studentenzaken is er een vernieuwde regeling FOndS tot stand gekomen
 • Meegedacht met Dienst Marketing & Communicatie over de vormgeving en praktische invulling van de nieuwe Radboud websites.
 • Organiseerden we weer de Dag van de Medezeggenschap, de Week van het studentenbestuur en hebben we ons actief ingezet om studenten te informeren over de onderwijsmaatregelen via watzijndeplannen.info;
 • Hebben we weer een succesvolle nacht van de UB georganiseerd met diverse activiteiten en om aandacht te vragen voor langere openingstijden van het blok Erasmusgebouw-UB-Sportcentrum;
 • We hebben gezorgd voor een betere informatievoorziening voor docenten en studenten over studeren met een functiebeperking;
 • Heeft de Studentenraad zich aangesloten bij het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)