Nieuwsbrief FSR Managementwetenschappen 02 oktober 2011

De afgelopen weken zijn wij als FSR der Managementwetenschappen druk bezig geweest met het formuleren van ons te voeren beleid. Dit hebben wij gedaan door enerzijds de dialoog aan te gaan met de verschillende OLC’s binnen onze faculteit en anderzijds door een brainstormsessie te houden binnen de FSR. Daarnaast zijn we ook met het faculteitsbestuur in gesprek getreden. Uiteindelijk heeft dit onder andere geleid tot de verwezenlijking van onderstaande speerpunten. Hierbij moet worden opgemerkt dat we natuurlijk ook aandacht besteden aan de onderwerpen die we doorgespeeld hebben gekregen van de vorige FSR. Het gaat o.a. om de harde knip, de B in 5, het herkansen van voldoendes en de invoering van het BSA.  

Aandacht voor studentbestuurders                                                                                                                                                  Binnen onze faculteit zijn er veel actieve studenten te vinden. Veel van onze studenten zijn actief bij studieverenigingen, studentenverenigingen en veel meer! Nu er vanuit het CvB een beleid wordt gevoerd dat er van bestuurders verwacht wordt tijdens het bestuursjaar een aantal studiepunten te halen, is het een extra grote drempel voor studenten om te kiezen voor het bestuursschap. Wij als FSR willen waar mogelijk deze studenten toch ondersteunen en komt daarom met een voorstel om bestuurders voorrang te geven bij het inplannen van hun werkcolleges.

Harmonisering
De afgelopen jaren heeft de instroom van nieuwe studenten (middelbare school, HBO-instroom en WO-instroom) grote verschillen in kwaliteitseisen gekend. De HBO-instroom van bedrijfskunde kende vorig jaar bijvoorbeeld nog een minimum GMAT score van 450 punten, waar deze dit jaar is bijgesteld naar 550 punten. Een vergelijkbaar verschil tussen een student met een 6.5 gemiddeld en een student met een 8 gemiddeld. Het blijkt dat deze toegangsnorm met nogal wat willekeur is toegepast. Wij als FSR pleiten daarom voor een duidelijke strategische harmonisering van de instroom van nieuwe studenten. Een ander punt betreffende de harmonisering is het grote verschil in de kwaliteit van scriptiebegeleiding. Als FSR pleiten we daarom voor het opstellen van een handleiding, waarin richtlijnen voor scriptiebegeleiders worden aangegeven.

Communicatie naar studenten
Als FSR vinden wij het belangrijk dat onze studenten op de hoogte zijn van wat er allemaal besloten wordt binnen onze faculteit. Een goede communicatie is daarom van belang, zodat studenten niet veel moeite hoeven te doen om er achter te komen wat er gaande is.

Internationalisering
Een studie of stage in het buitenland draagt bij aan de academische vorming, is een verrijking voor de persoonlijke ontwikkeling, verhoogt de kansen op de arbeidsmarkt en is vooral enorm leuk! Het blijkt echter dat het onze studenten niet altijd even makkelijk wordt gemaakt om naar het buitenland te gaan. Er zijn veel administratieve en tijdrovende procedures die eerst moeten worden doorlopen, alvorens men kan vertrekken. Als FSR willen wij een studie (of stage) in het buitenland minder hoogdrempelig maken, zodat de internationalisering ook daadwerkelijk plaatsvindt! 

Monitoring van maatregelen 
Volgens een onderzoek van het CvB besteedt onze student wekelijks veel minder dan de beoogde 35-40 uur aan studie. De faculteit heeft daarom van het CvB de opdracht gekregen om het onderwijs te intensiveren. Wij als FSR vinden dit niet per se een slecht idee, maar we willen wel dat er rekening gehouden wordt met de student. Er mogen geen onstudeerbare trajecten of loodzware blokken ontstaan en iedere student dient een academische studie aangeboden te krijgen. Samen met de OLC’s werken we nu aan een plan om de intensivering zo aangenaam mogelijk te maken voor de student.

Behalve verslag uitbrengen naar de studenten, horen wij ook graag van de studenten. Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen op de faculteit, schroom dan niet om ons persoonlijk (TvA 5.0.09), via de e-mail (studentenraad@fm.ru.nl) of social media (twitter en facebook) te benaderen.