Nieuwsbrief USR 3 oktober

Studiefinanciering masterfase en harde knip
In de USR-FSR-vergadering werd gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de naderende afschaffing van de studiefinanciering in de masterfase. Iemand suggereerde zelfs dat deze afschaffing al definitief zou zijn, maar dat is nog niet het geval. De verwachting is dat er ergens in oktober een wetsvoorstel zal worden gedaan voor deze maatregel, die vervolgens al wel in het studiejaar 2012-2013 in zou gaan.

Ook over de harde knip werden vragen gesteld. Het presidium van de USR heeft besloten deze stand van zaken na te vragen en hier zullen we dan ook op terugkomen. Roelof de Wijkerslooth (voorzitter College van Bestuur) heeft in elk geval in de laatste Overleg-GV aangegeven dat de wetgeving over de harde knip inhoudt dat er een halfharde knip zal komen. De harde knip van de RU blijft al binnen deze wettelijke regeling, dus door een verandering in wetgeving hoeft de harde knip op de RU niet aangepast te worden.

Over de invoering van nieuwe maatregelen en de onduidelijkheid maakt de USR zich overigens zorgen. Het heeft de communicatie over nieuwe maatregelen dan ook tot één van haar speerpunten gemaakt in de vorm van een taskforce.

Septembercyclus USR
De eerste cyclus van het nieuwe collegejaar betrof voor de USR geen grote onderwerpen voor de studenten. De Beleidsbrief, die het college ter informatie aan de faculteiten stuurt, een document over de verwevenheid van onderwijs en onderzoek, de reorganisatie van IOWO en ITS en de verhoging van de parkeertarieven als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van de RU vormden de thema’s. Uit de Voorbereidende GV van maandag 19 september j.l. is al gebleken dat vooral de parkeertarieven voor de OR een belangrijk onderwerp is. De USR zal in deze gesprekken het voorkomen van bezuinigingen op onderwijs als speerpunt zien. Voor de geïnteresseerden: de stukken over deze onderwerpen zijn te vinden op Radboudnet, een link naar de stukken is te vinden op NU!Medezeggenschap.

Naast deze cyclusonderwerpen zijn er enkele rondvragen gesteld over actuele thema’s: de situatie bij Rechtsgeleerdheid (waar een mail is rondgestuurd dat instellingsgeld zal moeten worden betaald bij een tweede master binnen dezelfde afstudeerrichting), het verbod aan de Vox-redactie om niets op Radboudnet te plaatsen over de situatie rondom onderzoeker Roos Vonk, de uitzetting van enkele studieverenigingen uit hun kamer en het plaatsvinden van videocolleges, omdat deze vorig jaar zijn afgeschaft.

Ten slotte wijst de USR iedereen erop dat in de oktobercyclus het belangrijke onderwerp van de stemverhouding in de FGV op de agenda staat. Vooral voor de FSR’en is dit erg belangrijk om in de gaten te houden.

Lustrum USR
De USR van het collegejaar 2011-2012 is de 15e USR in de geschiedenis van de medezeggenschap op de RU. In het kader hiervan heeft er al een bescheiden reünie plaatsgevonden, maar heeft de USR ook een taskforce in het leven geroepen die zich gaat bezighouden met het organiseren van lustrumactiviteiten. We houden de rest van de medezeggenschappers hierover het komende jaar op de hoogte, want jullie worden bij nieuwe feestelijkheden natuurlijk van harte uitgenodigd om het lustrum met ons mee te vieren!

Wijziging introductie RU
Zoals jullie wellicht al hebben gehoord, zal de introductie van het komende jaar worden ingekort van 10 naar 8 dagen. RU in Town wordt verplaatst naar de dinsdag, het aantal sportdagen loopt terug van drie naar twee en het slotfeest wordt afgeschaft. De Universitaire Studentenraad vindt het jammer dat zij niet is geraadpleegd over de verandering en de manier waarop deze verandering nu plaatsvindt. We maken ons vooral zorgen over de ruimte die studie- en studentenverenigingen in de toekomst zullen hebben om zich te profileren. We adviseren de FSR’en en assessoren om hierover op de eigen faculteit en de eigen introductie een vinger aan de pols te houden.