Overzicht novembercyclus GV

De laatste weken hebben wij ons als USR bevonden in de novembercyclus. Loeke Salemans heeft als USR-voorzitter deze cyclus de Gezamenlijke Vergaderingen (GV’s) met de Ondernemingsraad en het College van Bestuur (CvB) mogen voorzitten. En dat heeft zij zeker niet onverdienstelijk gedaan. Onder andere is de stand van zaken op gebied van Internationalisering besproken en ook de USR-notitie over Weblectures.
Tevens is het verkorten van de introductieperiode en het samenvallen ervan met de intro van de HAN ter sprake gebracht, alsmede de invoering van de harde/strenge knip op onze universiteit. Bovendien zijn er ook deze cyclus meerdere interessante rondvragen door de USR-leden gesteld. Onder andere is gesproken over de problematiek rondom de invoering van Péage, de printproblemen in de UB, en het op de Faculteit der Medische Wetenschappen niet naar de wc mogen gaan tijdens tentamens. Verder zijn de kosten bij het (te laat) inschrijven voor tentamens besproken en is tot slot de suggestie naar voren geschoven dat studentbestuurders de mogelijkheid zouden moeten krijgen zich een week eerder voor werkcolleges in te schrijven. Kortom: een prima gevulde cyclus.

USR-notitie Weblectures
Tijdens deze cyclus stond de USR-notitie over Weblectures, opgenomen en digitaal beschikbaar gestelde hoorcolleges, op de agenda. Op veel andere universiteiten, zowel in binnen- als buitenland, worden de weblectures reeds met succes en naar grote tevredenheid ingezet. De RU loopt hierin simpelweg achter en daarin dient verandering te komen! De USR ziet de weblectures vooral als ondersteuning, versterking en herhaling van de reguliere hoorcolleges. Ze hebben een positief effect op leermotivatie en op de tegenwoordig zo belangrijke studierendementen. In de GV werd de notitie breed gesteund. Ook de rector gaf een compliment voor de goed geschreven notitie en het ‘warme betoog’ waarmee de notitie gepresenteerd werd. Toch bleef hij voorzichtig in zijn concrete toezeggingen. Het voornaamste struikelblok was voor het CvB de kosten. De eerste stappen zijn echter met de notitie gezet en de USR is positief gestemd. Wat ons betreft is het niet de vraag of de digitaal beschikbare colleges worden ingevoerd, maar meer wanneer.

Stand van zaken Internationalisering
Tijdens deze cyclus stonden verder de stand van zaken met betrekking tot internationalisering en ook het IRUN (International Research Universities Network) op de agenda. De komende jaren zal met name worden ingezet op de goede inbedding van het buitenlandverblijf in de curricula. Dit vooral met oog op maatregelen als de langstudeerdersboete. Onder andere is door de USR het belang van deze zogenaamde mobility windows binnen elke opleiding onderstreept. Aan het CvB is gevraagd of ook zij het wenselijk acht dat het maken van (her)tentamens in het buitenland van vakken gevolgd aan de RU mogelijk wordt. Dit zal het oplopen van studievertraging door een buitenlandverblijf verminderen. Het CvB antwoordde hierop dat examencommissies best wat meer waardering voor het buitenlandverblijf mogen opbrengen. Het CvB kondigde aan dat het voor studenten die, door studie in het buitenland, een herkansing aan de RU mislopen, dit tentamen later alsnog mondeling zouden moeten kunnen maken.

Rondvragen
Er zijn deze cyclus veel rondvragen gesteld, en niet zonder reden. Hoewel onze universiteit landelijk gezien zeker goed bezig is, is en blijft er ruimte voor verbetering. En het aandragen van verbeterpunten, dat is één van onze taken als medezeggenschap. Zo is bij het CvB onder de aandacht gebracht dat er een aantal grote problemen is gesignaleerd bij de invoering van het toekomstige universiteitsbrede printsysteem Péage. De invoering van Péage zal een prijsstijging bij enkele faculteiten met zich mee brengen en zijn er praktische invoeringsproblemen ondervonden bij FdR. Het CvB heeft aangegeven deze problemen serieus te nemen. Tegelijkertijd verwacht zij nog steeds de universiteitsbrede invoering van Péage op 1 december rond te hebben. Wij zijn benieuwd. Verder is navraag gedaan naar het verbieden van toiletbezoeken bij tentamens van Geneeskunde. Het CvB zal over dergelijke maatregelen navraag doen bij de faculteiten. En ook was er ook aandacht voor de administratieve kosten die betaald moeten worden bij het te laat inschrijven voor een tentamen. Deze inschrijfkosten verschillen momenteel per faculteit en bedragen bij FdR maarliefst 25 euro. Het CvB heeft aangegeven zelf niet achter harmonisering van de aanmeldingsregels te staan, maar wil de vraag wel voorleggen aan de onderwijsdirecteuren. Voorts is ter sprake gebracht of het CvB de idee ondersteunt dat studentbestuurders zich (net als topsporters en studenten die een duale studie volgen) eerder kunnen inschrijven voor hun werkcolleges. Hoewel het CvB aangaf hier positief tegenover te staan, noemden zij tevens dit niet als regel aan faculteiten op te willen leggen. Ten slotte is door ons geïnformeerd naar de printproblemen in de UB. Er zijn te weinig printers (slechts twee voor 148 computerwerkplekken), PDF’s printen is ontzettend traag en langdurig was tijdens de tentamenperiode één van de twee printers kapot. Het CvB heeft naar aanleiding van deze vraag toegezegd op korte termijn te zorgen voor meer (multimediale) printers in de UB.

Houd deze website in de gaten als je op de hoogte wilt blijven!