Nieuwsbrief FSR Rechtsgeleerdheid December

Studeerbaarheid Master
Sinds de invoering van de M-in-2 regeling en andere belemmerende genomen maatregelen uit Den Haag is het van belang dat studenten na het behalen van hun bachelor in één jaar kunnen afstuderen. De FSR heeft tijdens de FGV aandacht gevraagd voor verschillende knelpunten waar studenten tijdens hun master tegen aanlopen. Één van deze knelpunten is het overlappen van colleges van grote vakken die door veel studenten gecombineerd worden. Bij de nieuwe rooster indeling van colleges zal hier rekening mee gehouden worden.

Scriptie
In het verlengde van binnen één jaar af kunnen studeren is het succesvol schrijven van een scriptie. Elk jaar zijn er toch weer veel studenten die in de knel komen met het schrijven van hun scriptie. De faculteit biedt momenteel een hoop faciliteiten voor studenten die bezig zijn met het schrijven van hun scriptie, waaronder scriptiecolleges, informatiebijeenkomsten en scriptieworkshops. Deze faciliteiten zijn er om gebruik van te maken, dus haal als student hier je voordeel uit. Op verzoek van de FSR zal er gekeken worden of er informatiebijeenkomsten mogelijk zijn voor elke vaksectie. Ook is er een verzoek gedaan naar vaksecties om meer input te leveren aan studenten die een dubbelscriptie willen schrijven en vastlopen in het vinden van een passend onderwerp die beiden rechtsgebieden beslaat.

Wij als FSR willen graag iedereen aanraden om op tijd met het schrijven van zijn scriptie te beginnen en gebruik te maken van de faciliteiten die de faculteit biedt. Het te laat beginnen met een opstart van je scriptie kan leiden tot studievertraging en daarmee ook tot forse boetes.

Stages
Er zijn weinig studenten die er voor kiezen om een formele stage te lopen ondanks dat er wel veel studenten zijn die stage lopen. Een formele stage is een stage die je kan inbrengen voor studiepunten indien voldaan is aan de eisen gesteld door de faculteit. Een belangrijke reden waarom veel studenten niet voor een formele stage kiezen is omdat de formele stage erg beperkt is in zijn soort. De meeste formele stages zijn aan kantoren verbonden. Studenten die stage willen lopen bij een ambassade, gemeenten e.d. stuiten hier op problemen. De FSR vindt dat Rechten een brede studie is waarbij je ook op een groot gebied stages moet kunnen lopen en dat dit dus ook voor de formele stage mogelijk moet zijn. Er zal door de faculteit in de toekomst hier meer ruimte voor geboden worden zolang stages een juridisch draagvlak hebben.

Onkostenregeling
Sinds het huidige collegejaar biedt de faculteit aan studenten de mogelijkheid om zich alsnog na het verstrijken van de officiële aanmeldingstermijn aan te kunnen melden voor tentamens. Studenten moeten hiervoor wel een vergoeding van 25 euro betalen. Vanwege de benaming ‘onkostenregeling’ en het feit dat andere faculteiten deze faciliteit voor een lager tarief aanbieden is er onder studenten veel verwarring ontstaan ten aanzien van de hoogte van het bedrag. Het bedrag van 25 euro lijkt het kostenplaatje van te laat aanmelden voor tentamens ver te overschrijven. Tijdens de FGV heeft de FSR hierover vragen gesteld met als uitkomst dat er naast een kostendekkend element ook een boete element in het bedrag verdisconteerd zit. Het boete element zorgt er voor dat het bedrag hoger is dan bij andere faculteiten en dan de gemaakte kosten. Het ziet er niet naar uit dat het boete element uit het bedrag gehaald zal worden.

Als laatste kan de FSR mededelen dat vanwege de problemen met de invoering van OSIRIS de FSR er voor heeft gezorgd dat iedereen tijdens de invoeringsperiode van OSIRIS zich gratis te laat kan inschrijven.