Verslag Overleg-GV 30 januari

Afgelopen maandag vond er weer de overlegvergadering plaats tussen de USR, de OR en het College van Bestuur. Op de agenda stond dit keer maar één agendapunt, maar wel een hele belangrijke: de Begroting 2012 en de Bestuurlijke Agenda.

Algemeen
Het hoofdlijnenakkoord dat eind 2011 is afgesloten tussen universiteiten en OCW moet de komende maanden worden uitgewerkt in prestatieafspraken met de universiteit. De USR vroeg wat de uitwerking van dit akkoord van gevolgen zou hebben wat betreft de zwaartepuntvorming in onderzoek en de profilering van het opleidingenaanbod. Het CvB antwoordde dat de onderzoekszwaartepunten zeker niet alleen beta/medisch gericht zullen zijn. Wel is er een algemene tendens dat er steeds meer nadruk gelegd wordt op het economisch rendement van het onderzoek, waardoor fundamenteel onderzoek (‘curiosity driven onderzoek’) onder druk kan komen te staan. Ook zal het aantal masteropleidingen worden verkleind. Hiermee wordt volgend jaar begonnen met de samenvoeging van enkele educatieve masters. De USR houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Collegegelden
In de Begroting 2012 kwam naar voren dat het College verwacht dat deelname aan het universitair masteronderwijs ten gevolge van de maatregelen van dit kabinet vermoedelijk zal dalen. De USR vroeg het College of zij eventueel van plan was het instellingscollegegeld te verhogen. Tot grote vreugde meldde het College ons dat zij niet van plan zijn het instellingscollegegeld te verhogen, ook niet voor een tweede master. De definitieve plannen zullen overigens pas in één van de volgende cycli aan bod komen. Het College zal doormiddel van interessant onderwijs en goede loopbaanperspectieven studenten stimuleren om ondanks alle maatregelen masteronderwijs te volgen. Simone Endert vroeg vanuit de USR wat het College vond van deze kabinetsmaatregelen. Het CvB antwoordde dat zij het niet eens waren met de afschaffing van de masterstudiefinanciering, daar een zeer groot deel van de universitaire vorming in het masterjaar plaatsvindt. Hopelijk heeft de heer Loek Hermans van het Stichtingsbestuur en tevens fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer dit gehoord en neemt hij dit mee naar Den Haag.

Onderwijsintensivering
Ondanks alle bezuinigingen pompt ons College 4 miljoen euro in de intensivering van het onderwijs: vijftien contacturen in alle bachelorjaren. Deze intensiveringsmiddelen worden structureel aan de faculteiten verstrekt op voorwaarde dat zij de onderwijsintensivering ook daadwerkelijk weten te realiseren in het collegejaar 2012-2013. De USR is bang voor ‘ophokuren’ en voorziet problemen met de collegezalencapaciteit en onderwierp het college daarom aan een stel lastige vragen. Het College wilde geen definitie geven van het woord ‘contactuur’, maar was het met de USR eens dat een ‘contactuur’ zeker niet betekent dat studenten onder begeleiding van een masterstudent moeten gaan studeren. De USR zal hier aankomende tijd streng op toezien. Capaciteitsproblemen kunnen volgens het CvB opgelost worden door de colleges beter over de week te verspreiden, dus ook college om maandagochtend 08.30 uur en vrijdagmiddag 15.30uur. Het College schuwde zelfs geen avondcolleges, bleek na navraag, al heeft dit niet de voorkeur.

Honoursprogramma
Verder werden er veel vragen gesteld bij de plannen van het College om het aantal studenten dat deelneemt aan een Honoursprogramma te verhogen naar 10%. Het College antwoordde dat zij geen moeilijkheden ziet om deze plekken te vullen. Zij voorziet hierdoor ook geen moeilijkheden qua financiering van het Honoursprogramma, aangezien ze hierdoor juist veel financiële ondersteuning ontvangen. Het College deelde de mening van de USR dat de kwaliteit behouden moet blijven.

Rondvragen
Tot slot waren er nog enkele rondvragen voor het College. Zo vroeg Arlette van Lint wanneer we de privacyrichtlijnen voor het gebruik van de studentendossiers in OSIRIS kunnen verwachten. Deze studentendossiers worden gebruikt bij de beoordeling van het bindend studieadvies. Het gaat dus om zeer gevoelige informatie en de USR wil zeker weten dat hier goed mee wordt omgesprongen. Een harde deadline kwam er niet, maar de USR zal zorgen dat de beloften van het College worden waargemaakt. In één van de volgende cycli zullen deze privacyrichtlijnen in de GV worden besproken. Na aanleiding van een artikel in ANS vroeg Pieter Mensink nog naar het onnodig weggooien van goed etenswaar in De Refter. De rector gaf aan dat de verspilling niet zo groot was als de getallen die Pieter noemde en wilde daarom verder niet ingaan op deze verspilling.

Vragen over deze GV? Stel ze via Twitter of Facebook en we zullen hierop zo snel mogelijk ingaan! Andere tips of klachten kun je natuurlijk ook via deze weg aan ons laten horen.