Open brief aan het College van Bestuur

Vorige maand meldde de Universitaire Studentenraad via deze website dat hij in gesprek zal treden met het College van Bestuur over het Amendement-Rouvoet en de gevolgen die dit amendement heeft voor het profileringsfonds. Insteek van het gesprek zal voor de USR zijn om meer geld in het profileringsfonds te krijgen, zodat studentbestuurders niet gekort worden en tegelijkertijd ook langstudeerders met overmacht volledig te kunnen compenseren.

Om deze insteek kracht bij te zetten is er een open brief opgesteld om het College van Bestuur te overtuigen van het belang van studenten die zich inzetten voor verschillende verenigingen, organisaties en organen en daarvoor bestuursbeurzen ontvangen. Meer dan 90 gremia hebben de onderstaande brief ondertekend. Komende week zal de USR voor het eerst in overleg treden met de rector Bas Kortmann, en hij voelt zich gesteund door de vele organisaties die hun naam aan de brief hebben verbonden.

Geacht college van bestuur,

Middels dit schrijven verzoeken wij, de ondertekenaars, u het voorstel tot wijziging van de regeling FONDS als gevolg van het zogenaamde amendement Rouvoet in de huidige vorm (beschreven in uw schrijven d.d. 1-2-2012, kenmerk cb/sz/jb12U.001315) te heroverwegen. Wij onderschrijven dat de Radboud Universiteit niet alleen de wettelijke, maar vooral ook de morele plicht heeft studenten die door bijzondere overmacht vertraging oplopen en als gevolg daarvan het verhoogd wettelijk collegegeld verschuldigd zijn tegemoet te komen. Echter, wij zijn van mening dat deze tegemoetkoming niet ten koste mag gaan van de bestuursbeurzen voor studentbestuurders, die ook uit het profileringsfonds worden uitgekeerd. Wij zijn van mening dat uw college zich dient in te spannen om te bezien of er andere financiële bronnen, binnen en buiten het profileringsfonds, kunnen worden aangesproken om ervoor te zorgen dat er niet op de bestuursbeurzen hoeft te worden gekort.

Wij zijn deze mening niet zozeer toegedaan omdat een korting op de bestuursbeurzen van wel 30% de zoveelste maatregel in korte tijd zou zijn die het universitaire verenigingsleven in gevaar brengt, met name omdat het vinden van bestuurders zienderogen moeilijker wordt. Toegegeven, maatregelen als de langstudeerdersboete en de op handen zijnde afschaffing van de basisbeurs in de masterfase zijn niet aan uw college te wijten. En voor maatregelen als de B-in-5, de M-in-2 en de nieuwe eis in de regeling FONDS om besturen te combineren met het halen van studiepunten om de volledige bestuursbeurs te ontvangen, zijn ongetwijfeld allerlei argumenten te bedenken. Echter, feit is wel dat deze stapeling van maatregel op maatregel de stap voor studenten om zich naast hun opleiding te ontplooien in de vorm van bestuurswerk steeds groter wordt, en het gevoel dat deze extra inspanning gewaardeerd wordt steeds kleiner.

Nee, wij zijn deze mening vooral toegedaan omdat wij weten dat u, het college van bestuur, het universitaire verenigingsleven een warm hart toedraagt. U onderstreept het belang van een florerend verenigingsleven, zoals dat binnenkort in de Week van het Studentbestuur uitgedragen wordt. Studenten die werken aan hun CV, hun netwerk en persoonlijke ontwikkeling worden betere en invloedrijkere alumni, waarmee de universiteit gebaat is. Met de bijdrage die medezeggenschapsstudenten aan ons academisch klimaat leveren bent u uitgebreid bekend. Maar u weet vooral ook dat studentbestuurders ook op allerlei andere manieren, door hun verenigingen draaiende te houden, bijdragen aan een aangename campus en een gezond academisch klimaat:
– Verenigingen helpen nieuwe studenten zich op hun plaats te voelen in Nijmegen, zodat een goede overgang van middelbare school naar universiteit gewaarborgd wordt, en ook voor oudere studenten vormen verenigingen een sociaal vangnet.
– Verenigingen organiseren regelmatig debatten, concerten, sportwedstrijden et cetera op en rond de campus, die bijdragen aan een inspirerende academische omgeving.
– Verenigingen bieden inhoudelijke ondersteuning in de opleidingen door het organiseren van lezingen of het verzorgen van studiebegeleiding.
– Verenigingen verzorgen voorlichting voor nieuwe studenten.
– Verenigingen creëren een grotere betrokkenheid tussen studenten onderling enerzijds en studenten en de opleiding anderzijds, en bevorderen daardoor het studieplezier.
– Verenigingen bieden de broodnodige ontspanning buiten de colleges, om tijdens de colleges optimaal te kunnen presteren.

Het siert u dat u het universitaire verenigingsleven een zo warm hart toedraagt. Voeg daarom de daad bij het woord. Zorg dat de tegemoetkoming aan langstudeerders door overmacht, die volledig gerechtvaardigd is, niet leidt tot de voorgestelde korting op bestuursbeurzen. Dat is in het belang van studentbestuurders, studenten, en ook de universiteit als geheel.

Was getekend,

Namens de studentenmedezeggenschap
De Universitaire Studentenraad
Het College van Assessoren
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit Letteren
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit Managementwetenschappen
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit Medische Wetenschappen
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit Sociale Wetenschappen

Namens de studieverenigingen
Het bestuur van het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen
Het bestuur van de studievereniging Bedrijfscommunicatie Babylon
Het bestuur van BeeVee Nijmegen
Het bestuur van studievereniging BOW
Het bestuur van studievereniging CognAC
Het bestuur van studievereniging Desda
Het bestuur van de Economische Studenten Vereniging Nijmegen
Het bestuur van de Great Anglo-Saxon Gobblers
Het bestuur van Den Geitenwollen Soc.
Het bestuur van de Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur
Het bestuur van studievereniging HALO
Het bestuur van studievereniging InTenS
Het bestuur van de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen
Het bestuur van studievereniging KNUS
Het bestuur van Studievereniging voor Natuurwetenschappen te Nijmegen Leonardo da Vinci
Het bestuur van de Medische Faculteitsvereniging Nijmegen
Het bestuur van studievereniging Mundus
Het bestuur van studievereniging Mycelium
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Honours Vereniging
Het bestuur van de ¿Ouisí?
Het bestuur van de Organisatie Studenten Kunstgeschiedenis
Het bestuur van studievereniging Postelein
Het bestuur van de Studievereniging Psychologie in Nijmegen
Het bestuur van studievereniging Sigma
Het bestuur van het Sodalicium Classicum Noviomagense
Het bestuur van de Studievereniging Voor Neerlandici
Het bestuur van studievereniging Synergy
Het bestuur van de Tandheelkundige Faculteitsvereniging
Het bestuur van studievereniging Thalia
Het bestuur van studievereniging USA Nijmegen

Namens de studentenverenigingen
Het bestuur van het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen Nijmegen
Het bestuur van de Nijmeegse Disputen Federatie Argus
Het bestuur van de Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus
Het bestuur van de Nijmeegse Studentenvereniging Ovum Novum
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Zeil Vereniging De Loefbijter

Namens de internationale studentenorganisaties
Het bestuur van de Koepel van Internationale Studentenverenigingen
Het bestuur van AEGEE Nijmegen
Het bestuur van AIESEC Nijmegen
Het bestuur van IFMSA Nijmegen
Het bestuur van United Netherlands Nijmegen

Namens de christelijke studentenorganisaties
Het bestuur van de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen
Het bestuur van CFSR Quo Vadis
Het bestuur van Ichthus Nijmegen
Het bestuur van de Nijmeegse Studentenvereniging de Navigators
Het bestuur van de Vereniging Gereformeerde Studenten te Nijmegen Thesaurum Quaeritans

Namens de studentensportverenigingen
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Sport Raad
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Surf Vereniging Aeolus
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Hockey Club Apeliotes
Het bestuur van de Studenten Dans Vereniging Nijmegen Dance Fever
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Atletiek Vereniging ’t Haasje
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Zwem- en Watersportvereniging Hydrofiel
Het bestuur van de Nijmeegse Mixed Martial Arts Vereniging Kaizen
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Lacrosse Vereniging Keizerstad Kannibalz
Het bestuur van KUNST
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Schaats en Skeeler Vereniging Lacustris
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Alpen Club
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Futsal Vereniging Morado CF
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Softbal en Honkbal Vereniging Radboud Rangers
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Lawn Tennisclub Slow
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Aeroclub Stabilo
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Basketball Vereniging Trajanum
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Triathlon Vereniging Trion
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Judo Vereniging Zanshin

Namens de culturele en charitatieve studentenorganisaties
Het bestuur van de Charitatieve en Culturele Koepel
Het bestuur van het Nijmeegs Studentenorkest “Collegium Musicum Carolinum”
Het bestuur van de Cuey Machar Secondary School Foundation
Het bestuur van de Studenten Programmeringscommissie van Cultuur op de Campus
Het bestuur van de Alternatieve Studentenvereniging Karpe Noktem
Het bestuur van de Stichting Op Ruwe Planken
Het bestuur van het Studentenpopkoor Plica Voalis
Het bestuur van het Studentenorkest QHarmony
Het bestuur van de Stichting Ragweek Nijmegen
Het bestuur van de Stichting Studenten voor Oekraïne
Het bestuur van Rondje Keizer Karel
Het bestuur van de Nijmeegse Studenten Debatvereniging Trivium

Namens de studentenbelangenbehartigers
Het bestuur van Studentenvakbond AKKU
Het bestuur van asap Nijmegen
Het bestuur van Siam Nijmegen

Namens de studentenmedia
De redactie van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad
De redactie van studentenwebsite Nultweevier.nl