Verslag Overleg-GV 5 maart: Van een besloten start naar grote discussiepunten

In een besloten deel van de vergadering gaf onze collegevoorzitter De Wijkerslooth een toelichting op de notitie Prestaties, Profiel en Ontwikkeling van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hierin staan de prestatieafspraken verwoord die de RU uiterlijk 1 mei met de staatssecretaris van OC&W Halbe Zijlstra zal sluiten. De Gezamenlijke Vergadering (GV) komt nog met een schriftelijke reactie, waarbij zij ook informatieve detailvragen voor zal leggen aan het college van bestuur (CvB). De Wijkerslooth heeft toegezegd de input vanuit de GV mee te zullen nemen.

Om 15.45 zwaaiden de deuren van de Senaatszaal weer open voor het openbare gedeelte van de vergadering. Helaas was rector Bas Kortmann afwezig vanwege onderwijsverplichtingen in Curaçao. Het CvB verzekerde ons dat het Cluster Facilitair werkt aan het waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende onderwijsruimtes op de campus en begin april kunnen wij mogelijk de eerste informatie verwachten over een mogelijk beurzenprogramma voor een bepaalde groep masterstudenten. Of studenten voor een verkorte introductie ook minder hoeven te gaan betalen ontvangen we nog een schriftelijke reactie.

Belangrijke Poststukken
Printvoorzieningen en -kosten
Hoewel De Wijkerslooth ontstemd was over het grote aantal opmerkingen bij de postlijst, weerhield dat ons, de Universitaire Studentenraad(USR), er niet van om te reageren op voor ons belangrijke stukken. De kosten van het universiteitsbreed printen zijn nu vastgesteld op 4,5 cent enkelzijdig en 8 cent dubbelzijdig. In hoeverre deze kosten nu niet meer verhoogd zullen worden en over de manieren om dubbelzijdig printen te stimuleren, doen we navraag bij de projectleider Frans Peperzak.

Bestuursbeurzen
Verder stond er op de postlijst het beleidsvoorstel profileringsfonds waarin een mogelijke reductie van 30% op de bestuursbeurzen is verkondigd door het college vanwege het amendement Rouvoet. Dit punt zal komende cyclus nog uitgebreid bediscussieerd worden. Daarvoor zal de USR-taskforce alle ins en outs op een rijtje zetten en zal het presidium gaan praten met de rector. Bovendien volgt er nog een brief.

Osiris en privacy
Het college erkende verder dat hun huidige notitie over de privacyrichtlijnen van het nieuwe studentenvolgsysteem Osiris inderdaad onvoldoende was. In april zal een nieuwe en uitgebreide notitie besproken worden.

Werkplekken
Tevens is ingegaan op de brief van AKKUraatd aan het college over het werkplekkenbeleid. In deze brief zijn de voornaamste knelpunten uiteengezet op gebied van groeps-, stilte-, computer- en laptopwerkplekken op onze campus. Meerdere aanbevelingen zijn gedaan. Benadrukt is dat in korte tijd en met lage kosten aanzienlijke verbeteringen te realiseren zijn.

Collegegeldenregeling 2012-2013
De GV heeft adviesrecht op de collegegeldregeling, die voor 2012-2013 relatief gunstig is opgesteld. Op de RU is de mogelijkheid om een tweede studie, tijdens of direct aansluitend op de eerste studie te volgen, ondanks de Haagse maatregelen zelfs uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om na een masteropleiding een bacheloropleiding te volgen tegen het instellingscollegegeld van het lage wettelijke tarief gedurende de nominale duur van de tweede opleiding + 1 jaar.
Hoe hard de USR ook pleitte voor het behoud van een tweede afstudeerrichting tegen laag collegegeld binnen één mastertrack (bijvoorbeeld bij Rechten en letterenstudies), het CvB kon hier geen toezeggingen over doen. Wel verzekerde De Wijkerslooth ons dat hier intern nog naar gekeken zou worden. Over de deeltijders kon hij helaas niet hetzelfde zeggen. Den Haag wil deeltijdstudies beëindigen en zet de subsidie stop. Het College zal de deeltijdstudies aan de faculteit der Rechten- en Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen dan ook niet langer financieel steunen. Volgende week tijdens de afsluitende GV zullen de USR en OR een definitief advies uitbrengen over deze collegegeldregeling.

Internationalisering
Het College heeft verder aangegeven de aanbevelingen uit de USR-notitie Internationalisering goed te hebben bekeken en zal deze meenemen in het tweejaarlijkse facultaire overleg en bij het opstellen van het actieplan dat naar aanleiding van de instellingstoets kwaliteitszorg op onze universiteit nog besproken gaat worden.

Free Electronic Laserlab 3
Ondanks een aantal kritische kanttekeningen was de Ondermemingsraad (OR) inhoudelijk positief over het Investeringsproject Free Electronic Laserlab 3. Vicevoorzitter van het CvB Anton Franken erkende dat de OR veel te laat op de hoogte was gesteld van deze investering .

Rondvragen
Tijdens de rondvraag heeft het CvB helaas opnieuw te kennen gegeven ´geen fluit voor te voelen´ voor de eventuele wettelijke mogelijkheid voor fulltime bestuurders om geen collegegeld te betalen en zich zo tijdens hun bestuursjaar uit te schrijven bij de universiteit. Het CvB ziet gelukkig niets in een eventueel Bindend Studieadvies (BSA) in het tweede of derde bachelorjaar. Tevens noemden Franken dat het CvB extra trainingen met betrekking tot het studentenvolgsysteem voor studieadviseurs en studentdecanen die hierom vragen, zullen faciliteren. De GV eindigde met de opmerking dat de Facultaire Studentenraden op dit moment ongelijke vergoedingen (vergadergelden, vacatiegelden) ontvangen. Het college gaf aan hier zelf inmiddels ook van op de hoogte te zijn en naar de verschillen tussen vacatiegelden te willen kijken. Hierbij liet collegevoorzitter De Wijkerslooth blijken de vergadergelden het liefst in het geheel af te schaffen.