Samenvatting overlegvergadering 16 april

Afgelopen maandag vond de Overleg-GV (Gezamenlijke Vergadering) plaats met het college van de bestuur, de ondernemingsraad en de Universitaire Studentenraad. Een interessante en spannende Overleg-GV, waar tevens ongeveer zestig studentbestuurders aanwezig waren. Allen zeer geïnteresseerd in het agendapunt waarbij de toekomst van de bestuursbeurzen (Profileringsfonds) besproken zou worden.

Meerjaren Investeringsprognose (MIP) 2012
De MIP 2012 presenteert een omvangrijk investeringsplan van onze universiteit. De GV heeft kenbaar gemaakt het te betreuren dat de herontwikkeling van een deel van de Thomas van Aquinostraat (TvA) naar achteren is geschoven door de invoeging van de researchtoren II. Tijdens de GV is verder mondeling aandacht besteed aan het aanplanten van nieuwe bomen en aan energiebesparende maatregelen in TvA. Mits een oplossing wordt gevonden voor de huisvestingsproblemen waar de managementfaculteit mee kampt, zal de GV instemmen met het MIP.

Beleidsvoorstel Profileringsfonds: wijziging regeling FOndS
Dit agendapunt heeft veel stof doen opwaaien in de GV. De USR heeft zich fel opgesteld tegenover het college van bestuur. Het amendement Rouvoet heeft ervoor gezorgd dat langstudeerders die door overmacht in de boete zijn terechtgekomen, door universiteiten uit het Profileringsfonds vergoed dienen te worden. De RU kiest hierbij voor een vergoeding van 100%; deze morele plicht voelt zij. De USR onderstreept dit, maar is minder te spreken over de korting op de bestuursbeurzen van 30% die uit het voorgestelde beleid voortvloeit. De USR heeft een harde discussie met het college gevoerd. De insteek was simpel: meer geld in het Profileringsfonds om zo de bezuiniging op studentbestuurders te voorkomen. De USR zag hiervoor verschillende mogelijkheden; mogelijkheden die het college van bestuur stuk voor stuk naast zich neerlegde. De USR bleef echter bij zijn standpunt. En aan het eind van de vergadering liet De Wijkerslooth, voorzitter van het college van bestuur, blijken het met ons eens te zijn dat het inderdaad niet redelijk en rechtvaardig is om de vergoeding van studenten met overmacht volledig ten koste van studentbestuurders te laten gaan. De deur zette het college hiermee op een kier. Informeel wordt verder gesproken over de juiste manier om het amendement Rouvoet invulling te geven. Houd NUMedezeggenschap.nl in de gaten voor verdere updates.

Algemene Studentenenquête 2011
Na al het geweld rondom het Profileringsfonds, was het tijd voor een meer praktisch agendapunt: de
Resultaten en actiepunten van de Algemene Studentenenquête 2011. In de enquête is sprake van de volgende vaste thema’s: tijdsbesteding, huisvesting, inkomen en computergebruik. De specifieke thema’s vormden dit collegejaar de ICT-voorzieningen, bibliotheken, de studentenportal, het Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) en studie- en loopbaanbegeleiding. De problemen rondom het werkplekken- en computerbeleid die in de enquêteresultaten naar voren komen, zullen meegenomen worden in de taskforce die hiervoor is ingesteld. Verder is tijdens de GV aangedrongen op facultaire commissies die zich over de knel- en verbeterpunten rondom het studielandschap zullen buigen. Het college heeft toegezegd deze daadkrachtige, facultaire commissies te zullen stimuleren. Tevens is tijdens de GV nadrukkelijk aangedrongen op verbeteringen rondom het (draadloos) internetnetwerk op de medische faculteit. Ook hierop reageerde het college met toezeggingen. Verder is het verruimen van de openingstijden van de UB ter sprake gekomen. En opnieuw: het college reageerde positief op deze suggestie. Zij zal de mogelijkheden bekijken. Kortom: een nuttig agendapunt.

Rondvragen
De rondvraag van Klaasjan Boon over het instellen van een platvorm voor bijlessen, repetitorgesprekken of andere tentamenbegeleiding werd door het college positief ontvangen. Het college wil dergelijke zaken niet subsidiëren, maar zal met decanen kijken naar de mogelijkheden.

Simone Endert stelde vervolgens een rondvraag waarin zij haar zorgen liet blijken over studenten die, als het aan het wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’ ligt, geen aanvullende beurs meer zullen ontvangen. Zij vroeg het college op landelijk niveau actie te ondernemen. Het college gaf aan Simone’s zorgen te delen en zegde toe deze week nog een brief namens de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) naar de Kamer te zenden.

De rondvraag van Arlette van Lint in samenwerking met OR-lid Robert Arpots richtte zich op het falende Péage-systeem. Het college neemt de problemen rondom printers serieus en spreekt de projectleider hierop aan.

De rondvraag van Mark Buck waarin hij vroeg of er voortaan ook alcohol voor 15:30 door de horeca op de campus geschonken kon worden, leverde niet het gewenste resultaat op. Het college gaf aan liever later dan eerder alcohol te laten schenken door de campushoreca.