Verslag Overlegvergadering 14 mei

Op maandag 14 mei stond de voorlaatste overlegvergadering van de Universitaire Studentenraad (USR), Ondernemingsraad (OR) en College van Bestuur (CvB) op het programma. Een bijzondere vergadering, want naast een reeks normale agendapunten werd ook afscheid genomen van aftredend collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth. Na twaalf jaar woonde hij zijn laatste overlegvergadering bij, daar hij op de Diesviering volgende week donderdag afscheid zal nemen.

FOndS
Allereerst stond een hervatting van de bespreking over het beleidsvoorstel voor de regeling FOndS op het programma. De USR heeft de afgelopen weken uitvoerig gesproken met het CvB en Dienst Studentenzaken over de invulling van het Amendement Rouvoet, en is uiteindelijk tot een acceptabel compromis gekomen. De overmachtsstudenten zullen de komende twee jaar door het CvB vergoed worden (uit het profileringsfonds), zonder dat dit ten koste gaat van de studentbestuurders. Op termijn zouden deze studenten vergoed kunnen worden uit de vacatiegelden voor medezeggenschappers, die het CvB hoe dan ook zou hebben afgeschaft. Om de inkomensval van medezeggenschappers op te vangen, zullen zij in ieder geval de komende twee jaar tegemoet gekomen worden met extra bestuursbeurzen. Dit zal worden afgebouwd naar 2014-2015, wanneer er een hele nieuwe regeling-FOndS zal zijn. De besprekingen hierover zullen volgend collegejaar met de nieuwe USR worden gestart. Voor nu hoeven de studentbestuurders dus niet meer te vrezen! Slechts medezeggenschappers zullen erop achteruit gaan door de afschaffing van de vacatiegelden, maar met het Amendement Rouvoet heeft dit verder niets te maken. De USR is blij dat deze financiƫle middelen tenminste nog beschikbaar blijven voor (actieve) studenten.

Studiekeuzechecks
De USR-notitie over studiekeuzechecks werd door het CvB zo goed ontvangen, dat zij zelf ook met een notitie hierover kwam. Vanaf het nieuwe collegejaar zullen studiekeuzechecks worden ingevoerd op de Radboud Universiteit: nieuwe studenten, die niet op voorlichtingsactiviteiten zijn geweest, zullen op gesprek komen om te praten over de verwachtingen van de nieuwe opleiding. Dit gesprek zal geen bindend karakter hebben. De discussie in de vergadering spitste zich vooral toe op de vraag of de gesprekken door ouderejaars studenten of docenten gevoerd zou moeten worden. Het CvB blijft voorstander om dit uiteindelijk door docenten te laten doen, maar dit jaar gebeurt het nog door studenten. Bij positieve evaluaties zou de mening van het CvB ook nog kunnen veranderen, zo liet de rector weten.

Overige onderwerpen voor studenten
Ook het nieuw ingevoerde Osiris werd besproken in de vergadering, maar ditmaal niet over technische (on)mogelijkheden van het systeem, maar over richtlijnen voor studieadviseurs. Welke notities mogen zij maken over studenten, met wie mogen zij die delen en welke notities mogen studenten inzien? Het CvB had hiertoe, op verzoek van de USR en OR, een notitie toegezonden die in de overlegvergadering werd afgeschoten. Er zal nu een nieuwe notitie met richtlijnen worden opgesteld, waarover de medezeggenschap mee mag denken. Het is van het grootste belang dat er eindelijk een document met richtlijnen komt; er wordt immers al sinds december gewerkt met dit systeem!

Ten slotte stond de evaluatie van de voorlopige adviezen die zijn uitgebracht aan eerstejaars in het kader van het Bindend Studieadvies (BSA) besproken. Deze discussie ging uiteindelijk vooral over de mogelijkheid van faculteiten om af te wijken van de afgesproken norm om een positief uit te brengen aan het einde van het jaar. Deze norm ligt tussen de 39 en 42 punten. Zouden faculteiten zomaar mogen afwijken van deze norm? USR en OR waren van mening dat dit niet zomaar zou moeten kunnen, ook al hebben faculteiten juridisch gezien alle recht op het afwijken van de normen. Het CvB zegde na lang aandringen uiteindelijk toe dat afwijken van deze norm ongewenst is. Dit zou aan de decanen worden gecommuniceerd.