De FSRL-maand van… voorzitter Wouter Mrofcynski!

Als voorzitter van de FSR Letteren 2012-2013 heb ik de eer de eerste bijdrage te leveren aan deze rubriek op de NU!Medezeggenschap-site. Op deze plek zal iedere maand een ander lid van onze Facultaire studentenraad zich voorstellen en vertellen wat hij of zij in het kader van FSR-werkzaamheden mee bezig is geweest.

De maanden september en oktober stonden in de avonden veelal in het teken van constitutieborrels. Bijna elk nieuw bestuur van de letterenverenigingen heeft ons uitgenodigd ter constitutie een bezoek te brengen, hetgeen door ons met grote graagte is gedaan. Het is één van onze speerpunten dit jaar ons duidelijker en beter te profileren naar onze achterban. Het bezoeken van diverse constitutieborrels heeft eraan bijgedragen dat wij de FSR gericht bij de verenigingen hebben kunnen promoten en dat we een gezicht hebben bij enkele van de vele nieuwe namen die ons sinds het begin van dit universitaire jaar ter ore zijn gekomen.

Maar de werkzaamheden van een FSRL-lid bestaan vanzelfsprekend uit meer dan het bezoeken van borrels. Onze geleding heeft bij het ter perse gaan van dit bericht reeds één FGV bijgewoond, terwijl de volgende zeer dichtbij is. Niet alleen bereiden we ons samen goed voor op deze belangrijke overlegmomenten; ook hebben wij de gewoonte na elke FGV de leerlinggeledingen van de opleidingscommissies van de letterenstudies bij te praten over hetgeen in de vergadering is besproken. Deze zogenaamde OpCo-FSR-lunches moeten echter niet gezien worden als een monoloog van onze zijde. Wij grijpen deze gelegenheden graag aan om ook respons te ontvangen van de verschillende opleidingscommissies over zaken die bij de studies spelen. Zo pogen wij de communicatie met de opleidingen zo goed mogelijk te houden.

Ten slotte is de doorstart van het initiatief Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen (SOLve) een belangrijke mijlpaal geweest aan het begin van dit universitaire jaar. De FSR treedt in dit concept op als gespreksleider tussen de studieverenigingen van de Letterenfaculteit. De directe aanleiding voor het opnieuw bijeenroepen van het SOLve was het lustrumjaar: niet enkel de universiteit, maar ook de Letterenfaculteit wordt volgend jaar negentig jaar oud. Ter ere van deze heugelijke gelegenheid wil het Faculteitsbestuur in samenwerking met de studenten van de faculteit een lustrumfeest organiseren. Wij hebben besloten de organisatie van dit lustrumfeest via het SOLve te voorzien van een breed draagvlak. Het SOLve moet echter niet gezien worden als een feestcommissie: tijdens de overleggen wordt – evenals bij de OpCo-FSR-lunches – een groot aantal lopende onderwerpen besproken. De studieverenigingen representeren in onze ogen een ander deel van onze achterban, dat niet meer of minder belangrijk is dan de opleidingscommissies.

Na dit overzicht van de start van het universitaire jaar voor de studenten van de FSR, geef ik volgende maand de digitale pen door aan de secretaris, Nina den Elzen.