Overlegvergadering – het Verslag

Op 28 januari vond de vierde overlegvergadering met de UGV en het College van Bestuur plaats. Het grootste agendapunt op deze vergadering ging over de Algemene Gang van Zaken aan de hand van de Begroting 2013, de Bestuurlijke Agenda en de Jaarkalender Medezeggenschap 2013. Daarnaast was de UGV benieuwd of het College van Bestuur een verandering in de Regeling Wetenschappelijke Integriteit RU zou overnemen.

Actiepunten van het CvB
De USR had in de overlegvergadering van 10 december een aantal rondvragen gesteld. Eén daarvan ging over de kosten van na-inschrijvingen voor tentamens. Er worden namelijk verschillende tarieven gerekend op de faculteiten voor na-inschrijvingen, hetgeen de USR niet wenselijk acht. Het CvB heeft in deze overlegvergadering toegezegd de decanen nog eens te vragen naar de prijzen van na-inschrijvingen voor tentamens. Verder waren er verschillende faculteiten waar studenten werden verplicht een enquête over hun studie in te vullen, alvorens ze hun diploma konden krijgen. Daarover heeft het CvB gezegd dat faculteiten dit niet aan studenten mogen verplichten en dit is ook op die manier afgestemd met de decanen.

Koppelen tentameninschrijving aan vakinschrijving
Op 14 januari heeft de USR een brief aan het CvB gestuurd waarin zij de voordelen van het koppelen van tentameninschrijving aan de vakinschrijving uiteen zet. Als dit namelijk het geval zou zijn, zouden studenten zich niet meer in hoeven te schrijven voor tentamens, maar gebeurt dit automatisch bij de vakinschrijving. Het CvB heeft aangegeven binnenkort te reageren op de brief van de USR.

Algemene Gang van Zaken aan de hand van de Begroting 2013 en de Bestuurlijke Agenda en  Jaarkalender Medezeggenschap 2013
Onder dit grote agendapunt vielen een paar dingen die voor studenten van belang zijn. Allereerst is gebleken dat de RU een redelijk aantal studenten kwijtraakt tussen de Bachelor- en de Masterfase. Zo verlieten in 2011-2012 ongeveer 600 studenten de RU, om in een andere stad een Master te gaan volgen. Daar kreeg de RU maar 280 studenten van andere universiteiten die hier een Master komen volgen voor terug. Het CvB heeft aangegeven de reputatie van de RU te willen verbeteren, waardoor de kloof tussen de studenten die elders hun Master gaan doen en de studenten die hun Master aan de RU komen volgen, moet verkleinen.

Verder is gebleken dat de intensivering van het onderwijs (meer contacturen) nog niet op alle faculteiten de gewenste uitwerking heeft. Studenten klagen over ‘ophokuren’ en dat is niet de bedoeling geweest van de onderwijsintensivering. Het CvB heeft aangegeven ervoor te blijven waken dat de intensivering op alle faculteiten goed geïmplementeerd zal worden.

Als derde belangrijke punt ging het in dit stuk over arbeidsmarktoriëntatie. Er wordt nu per faculteit geïnventariseerd hoe de arbeidsmarktoriëntatie op dit moment verloopt en hoe ervoor gezorgd kan worden dat de curricula beter op de vraag binnen de arbeidsmarkt aansluiten. De USR heeft aangegeven graag mee te denken over de invulling van de arbeidsmarktoriëntatie.

Regeling Wetenschappelijke Integriteit RU
Het CvB heeft een Regeling Wetenschappelijke Integriteit RU opgesteld, die voortborduurt op de regeling die binnen de Vereniging van Universiteiten (VSNU) is afgesproken. Wanneer er nu een integriteitsrapport over een medewerker wordt geschreven, zal een samenvatting hiervan openbaar worden gemaakt. In eerste instantie was het mogelijk dat het CvB van openbaarmaking zou afwijken ‘in geval van zwaarwegende omstandigheden’, maar kwam hier tijdens de UGV op terug. Openbaarmaking zal áltijd het geval zijn, op grond van zwaarwegende omstandigheden kan wel besloten worden om NIET te anonimiseren.

Studentenenquête
In de rondvraag is er door de USR inzicht gevraagd in de uitkomsten van de Nationale Studentenenquête, de instroommonitor en de alumnimonitor. Het CvB gaf aan dat het hier gaat om gevoelige gegevens, die door middel van een presentatie aan de USR bekend gemaakt zullen worden. Op die manier kunnen deze medezeggenschapsgremia iets doen met de klachten die er leven bij hun achterban en het kan een grote bijdrage leveren aan de medezeggenschap.

WIFI
In de afgelopen tijd zijn er vaak problemen geweest met het WIFI-netwerk op de universiteit. Studenten hadden vaak moeite met inloggen, of ze werden van het netwerk afgegooid. Het CvB gaf aan dat deze problemen bekend zijn en dat het UCI en GDI werken aan een verbetering van het WIFI-netwerk.