USR schrijft notitie over communicatie

De universitaire studentenraad heeft afgelopen week aan het college van bestuur een notitie (.pdf) aangeboden over communicatie en informatievoorziening naar studenten. Hoewel er op zowel universitair als facultair niveau op dit vlak de laatste jaren reeds belangrijke stappen zijn gemaakt, komt de informatievoorziening elke keer als heikel punt terug in de enquêtes. De USR onderkent het belang van goede communicatie en informatievoorziening en denkt daarom graag mee met het CvB over verbeterpunten.

Zo wordt er in de notitie aanbevolen om de Onderwijs- en Examenregeling (OER) beter naar studenten te communiceren. In deze regeling staat veel belangrijke informatie, maar dit is nog niet altijd bij studenten bekend. De USR ziet daarom graag dat eerstejaarsstudenten aan het begin van het jaar een brief ontvangen met uitleg over de OER en een verwijzing naar de vindplaats van de OER als onderdeel van het studentenstatuut. Ook wil de USR dat de OER direct vindbaar is op de hoofdpagina van iedere faculteit of opleiding en dat er ook via Blackboard aandacht komt voor de OER.

De notitie pleit voor een duidelijke en consequentie communicatiestructuur op faculteiten en opleidingen. Een eenduidig communicatiebeleid dat door elk onderdeel van de universiteit wordt nageleefd draagt bij aan effectieve informatieverstrekking aan studenten. Daarnaast is de USR ook voorstander van een jaarplanning waarin staat op welk moment en op welke manier bepaalde informatie wordt verstrekt. Ook wordt aanbevolen een Wegwijzer te ontwikkelen, die nu al op sommige faculteiten wordt gebruikt. Zo’n wegwijzer kan studenten helpen de juiste informatie te vinden. Uiteraard blijft de website van de RU (en haar decentrale onderdelen) niet onbenoemd: de website moet een heldere, consistente structuur hebben met een werkende zoekfunctie. Studenten horen op de website actuele en juiste informatie te kunnen vinden. Tot slot is het van belang studenten te betrekken bij het aanpassen van de communicatiestructuur, omdat zij het beste weten op welke manier ze informatie willen verkrijgen en welke middelen effectief zijn.

De notitie wordt op 27 mei met het College van Bestuur besproken.