De kandidaten stellen zich voor [FSR Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen]

Van 21 tot en met 27 mei kunnen alle RU-studenten stemmen voor de Universitaire Studentenraad (USR), de Facultaire Studentenraad (FSR) van hun faculteit en de Opleidingscommissie (OLC) van hun studie. De lijstvolgorde voor de FSR werd bepaald door het moment van inschrijven. Vandaag stellen de kandidaten zich op volgorde van de lijst aan jullie voor.

1.Erik BusterFilo1
Mijn naam is Erik Buster en ik zit momenteel in het tweede jaar van mijn bachelor theologie, ook volg ik het interdisciplinaire Honours programma. Het afgelopen jaar heb ik al gezeteld in de Facultaire Studenten Raad, was ik student-assistent en ben ik actief geweest met het organiseren van activiteiten voor studenten aan de canonieke faculteit der theologie. Naast mijn algemene taken als FSR-lid, ben ik afgelopen jaar ook contactpersoon geweest voor de Universitaire Studenten Raad en de opleidingscommissie theologie. Ook was ik betrokken bij de spuilunches, het onderwijsdebat, de actie ‘wat zijn de plannen’, de onderwijsdag en natuurlijk de Facultaire Gezamenlijke Vergaderingen. Graag zet ik mij komend jaar weer in voor de facultaire medezeggenschap. Het is mijns inziens belangrijk dat het perspectief van alle studenten gehoor vindt in het academische reilen en zeilen. Besluiten over onderwerpen al

s de OER, studieruimtes, mentoraat, studiegids, onderwijsintensivering, international office, cursushandleidingen en terugkoppeling van de cursusevaluaties zijn het afgelopen jaar met succes door de FSR beïnvloed. Door het kleinschalige karakter van onze faculteit, kan veel op informele wijze bereikt worden. Daarom wil ik de opgedane ervaring, kennis en contacten op facultair en universitair niveau gebruiken om mij optimaal in te zetten voor de studenten aan onze faculteit. Aangezien Rome ook niet in één dag is gebouwd, vind ik het belangrijk de uitwerking van bereikte doelen te volgen en te blijven bevragen. Kritische reflectie, heldere communicatie, kwaliteit en transparantie zijn immers onontbeerlijk voor een academisch klimaat.

 2.Anne RohaanFilo2

Mijn naam is Anne Rohaan, ik ben 20 jaar en ben tweedejaars student Filosofie. Als februari-instromer switch ik ieder half jaar tussen twee groepen, waardoor ik met veel studenten in contact sta. Ik vind het belangrijk dat studenten inspraak hebben in het onderwijs dat ze ontvangen en de zaken daar omheen. Vragen en klachten van studenten moeten niet alleen gehoord worden, er moet ook daadwerkelijk iets mee gedaan worden. Daarnaast vind ik het interessant om een blik te kunnen werpen achter de schermen van het onderwijs. Als FSR-lid zou ik deze twee punten goed met elkaar kunnen verenigen, om zo een schakel te vormen tussen studenten en de faculteit.

3.John van HartenFilo3
Beste Allemaal,

Hebben jullie ooit iemand gezien die zó in de verte kan kijken waardoor het lijkt dat hij een visie op de toekomst heeft?! Ik dacht het niet!
Stem John van Harten op 21 mei!! :)
Ik heb al enige ervaring kunnen opdoen, omdat ik een jaar in het Awaz bestuur en in de OLC-Religiewetenschappen heb gezeten.  Ik zie er naar uit jullie te vertegenwoordigen in de facultaire gezamenlijke vergadering en hoop dat jullie mij ‘lastig vallen’ met jullie ideeën voor verbeteringen op de faculteit.

4.Anne LeverFilo4
Afgelopen studiejaar heb ik mij ingezet voor het verbeteren van de studie Filosofie als OLC student-lid. Wat ik belangrijk vind is hoogwaardig onderwijs en inzichtelijkheid voor de studenten in de studie en alles wat daaraan gerelateerd is, studeren is meer dan alleen je opleiding. Vandaar dat ik graag deel wil uitmaken van de FSR. Waar ik graag mee verder wil gaan is zorgen dat de communicatie verder verbeterd, dit zowel tussen de medezeggenschap en de studenten en tussen de verschillende medezeggenschapsorganen, hierdoor hoop ik dat er meer inzichtelijkheid komt. Helaas weten veel studenten ons nog niet te vinden of ze hebben weinig vertrouwen in de invloed die ze kunnen uitoefenen, dit is zonde want juist door input van de studenten staan wij sterker en kunnen we wel degelijk iets betekenen. Graag wil ik dit veranderen en hierdoor zorgen dat studenten daadwerkelijk vertegenwoordigd worden in de FSR.

Voor degene die graag meer willen weten over een concrete invulling die ik zou willen geven aan de FSR, kunnen mij hier gerust over aanspreken.

5.Dean van KerkhofFilo5
Opleiding: filosofie

Ik vind het belangrijk dat er tussen de studenten en universiteitsbestuur altijd een dialoog mogelijk moet zijn; de stem van de student moet worden meegewogen wanneer er beslissingen worden genomen over het curriculum. Daarom heb ik gekozen in de FSR-raad te stappen. Natuurlijk ook om een leerzame werkervaring op te doen, maar vooral om de belangen van de studenten binnen mijn faculteit te behartigen. Ik heb een scherp oog om snel de algemene stemming over het curriculum (en andere zaken) onder mijn medestudenten vast te stellen. Daardoor kan ik goed bemiddelen tussen studenten, docenten en bestuurders, en op een efficiënte manier een overeenkomst bereiken. Als FSR-lid ben ik de katalysator van jouw belangen als student. Stem daarom op mij!


6.Eline van der BergFilo6
Hoi, ik ben Eline. Ik ben eenentwintig jaar. Nadat ik er bijna een jaar tussenuit ben geweest, ben ik nu net weer begonnen met studeren en start ik binnenkort met mijn tweede jaar filosofie. Daarnaast wil ik graag mijn medestudenten vertegenwoordigen in de facultaire studentenraad en hierin mijn eigen ervaringen meenemen. Doordat mijn studietraject niet echt volgens het boekje is gegaan, kijk ik vanuit een ondervertegenwoordigd maar zeer relevant perspectief naar de belangen van studenten. Hierdoor denk ik dat ik een goede kandidaat ben voor de FSR.


7.Berit AkseFilo7
Hoi iedereen!

Ik ben Berit Akse en student bij religiewetenschappen. Het eerste jaar zit er nu bijna op voor mij en het bevalt mij allemaal super goed! Ik mis alleen wat betrokkenheid bij de studie en de faculteit. En waar kun je dit beter vinden dan bij de FSR? Dat is in ieder geval wat ik denk en ik wil het daarom heel graag volgend jaar erbij doen! Dus stem op mij! :D Groetjes en tot ziens!