Eerste Kamer stemt in met leenstelsel

Op 21 januari 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe plannen voor het invoeren van een leenstelsel. Dit nadat de Tweede Kamer op 11 november 2014 goedkeuring gaf voor de plannen van de minister van Onderwijs.

De nieuwe wet houdt in dat nieuwe studenten vanaf 1 september 2015 niet meer in aanmerking komen voor een basisbeurs. Dit geldt voor zowel nieuwe bachelorstudenten als masterstudenten studenten die vanaf 1 september 2015 voor het eerst als bachelor- of masterstudent staan ingeschreven.

Ben je vóór 1 september 2015 ingeschreven voor een bacheloropleiding en heb je hiervoor (minimaal 1 maand) studiefinanciering ontvangen, dan wordt op 31 augustus 2015 bekeken hoeveel maanden studiefinanciering je hebt ontvangen. Heb je op dat moment 36 maanden (cursusduur bachelor) of langer studiefinanciering ontvangen, dan heb je vanaf september 2015 geen recht meer op een basisbeurs.

Ben je vóór 1 september 2015 ingeschreven (geweest) voor een masteropleiding en heb je (eveneens vóór 1 september 2015) minimaal 1 maand studiefinanciering voor het hoger onderwijs ontvangen, dan houd je recht op een basisbeurs voor de nominale duur van de bachelor- en de masterfase samen.

Kom je niet (meer) in aanmerking voor de basisbeurs, dan kun je wel een basislening aanvragen. Deze lening is, net als de lening onder de huidige regels, rentedragend en zal waarschijnlijk maximaal € 468,- per maand bedragen.

Heb je voorafgaand aan 1 september 2015 al meer prestatiebeurs ontvangen dan je volgens de (nieuwe) regels van het studievoorschot zou mogen hebben ontvangen, dan wordt het geheel aan ontvangen prestatiebeurs bij het behalen van je afsluitend diploma (master) van je opleiding (waarvoor je de beurs ontving) binnen de diplomatermijn definitief in een gift omgezet.
Voorbeeld: je bent in 2011 begonnen aan een bacheloropleiding maar nog (net) niet klaar met je bachelor op 01/09/2015; je wilt na je bachelor een master gaan volgen. Je hebt dan al 4 jaar/48 maanden prestatiebeurs verbruikt voor een 3-jarige bachelor. Wanneer je je masterdiploma behaald vóór 01/09/2021 (diplomatermijn van 10 jaar) wordt de gehele prestatiebeurs omgezet in een gift conform de ‘oude’ regels.

Wat verandert er niet?

Aanvullende beurs
De aanvullende beurs (het deel van de beurs dat afhankelijk is van het ouderlijk inkomen en het aantal studerende/schoolgaande broers/zussen) blijft onder het studievoorschot bestaan.
Het maximale bedrag dat je aan aanvullende beurs kunt ontvangen wordt onder het studievoorschot verhoogd naar circa € 365,- per maand. Onder de huidige regels bedraagt de maximale aanvullende beurs € 260,- per maand.

Collegegeldkrediet
Ook het collegegeldkrediet (de extra lening ten behoeve van het verschuldigde collegegeld) blijft bestaan.

Reisvoorziening
Tenslotte zal ook de reisvoorziening zoals we die nu kennen (het aan de ov-chipkaart verbonden week- of weekendabonnement) worden gehandhaafd.

De terugbetalingsregels

Onder de huidige terugbetalingsregels betaal je je studieschuld in beginsel terug binnen 15 jaar.
Deze zogenaamde aflosfase begint met ingang van het 3e kalenderjaar ná de beëindiging van de studiefinanciering.
Omdat de verwachting is dat, met de invoering van het studievoorschot, studenten eerder en meer zullen lenen wordt de aflosfase in de plannen verlengd naar 35 jaar.

De hoogte van het bedrag dat je te zijner tijd maandelijks moet betalen hangt af van:

  • de hoogte van het geleende bedrag
  • het dan geldende rentepercentage
  • jouw inkomen
  • het inkomen van je eventuele partner

Studenten met een functiebeperking

Het studievoorschot kent een aantal faciliteiten voor studenten met een functiebeperking waaronder:

  1. verlenging prestatiebeurs
  2. Eenmalige gedeeltelijke kwijtschelding studieschuld

Verlenging prestatiebeurs betekent dat een student één jaar langer recht heeft op een OV-kaart, eventueel aanvullende beurs en leenmogelijkheid bij DUO.

NB: voor reeds verleende of ‘binnenkort’ te verlenen verlengingen prestatiebeurs van DUO gelden aparte overgangsregels waarvan de uitvoering op dit moment nog onduidelijk is.

Nadere informatie daarover krijgen de studentendecanen van DUO, zodra er meer bekend is zullen studenten zelf (ook) door DUO nader worden geïnformeerd.

Eenmalige kwijtschelding houdt in dat een student met een functiebeperking die een verlenging van de prestatiebeurs als hierboven heeft ontvangen één keer een kwijtschelding kan krijgen van € 1.200 over de opgebouwde studieschuld bij het behalen van het afsluitend examen van zijn opleiding.

Informatie

(Meer) informatie vind je op de site van DUO: http://www.duo.nl/particulieren/studievoorschot/. Hier kan je ook een test doen om te controleren of je wel of niet onder het studievoorschot valt.

Heb je meer of andere vragen neem dan via de Centrale Studentenbalie contact op met een studentendecaan; 024-361 23 45 (Comeniuslaan 4).