De FSRL-maand van… Lara de Die

Lees hier wat in de maand januari is gebeurd met de FSRL!

NB: Rector on Tour is intussen al geweest. Binnenkort zal hiervan een verslagje verschijnen op NU!Medezeggenschap!

Januari was voor de Facultaire Studentenraad Letteren een maand waarin in eerste instantie weinig activiteiten plaatsvonden, aangezien het tentamentijd was. Voor de meesten van ons stonden dus de bezigheden voor de FSRL op een laag pitje. Desondanks betekende dat niet dat er niets gebeurde in de universitaire medezeggenschap. Op 14 januari vond onze eerste vergadering in het nieuwe jaar plaats, wat ook betekende dat onze termijn er alweer half op zit.

Dit was een rustig begin, maar op 17 januari ontploften de universitaire media en Twitter bijna, omdat het College van Bestuur blijkbaar de studieresultaten van leden van de USR had bekeken. Verder was dit gebeurd op een manier waardoor uit de gegevens was af te leiden welke resultaten bij welke student hoorden. Op Twitter werd er zelfs onder het onderwerp ‘#RUgate’ getwitterd, want veel studenten waren erg geschokt. Op dezelfde dag werd ook een uitspraak gedaan door een woordvoerder van de RU die erop neerkwam dat extracurriculaire vakken niet altijd nut hadden. Ook dit veroorzaakte een golf van verontwaardiging en verbazing bij studenten: hoe kon iemand bepalen of een bepaald vak voor een student nuttig of niet nuttig was? En werden er dan überhaupt nutteloze vakken aangeboden aan onze universiteit? Dit leidde ertoe dat de zestiende USR het College van Bestuur een brief stuurde om hun ongenoegen te tonen. Een gesprek tussen beide partijen volgde en de ANS berichtte op 23 januari dat de gemoederen weer bedaard waren. Binnen een vrij korte periode waren dus veel ontwikkelingen, die ook bij de FSRL reden tot gesprek vormden.

Naast de universitaire ontwikkelingen ben ikzelf bezig geweest met het organiseren van Rector on Tour op de faculteiten Geesteswetenschappen, samen met onze assessor, de assessor van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en een FSR-lid van diezelfde faculteit. Rector on Tour – Erasmusgebouw: meer dan een magnetron? zal plaatsvinden op 6 februari van 4 uur tot half 6. U bent allen van harte welkom in E2.55. Het belooft een interessante discussie te worden!

Als laatste belangrijke gebeurtenis van deze maand vond op 27 januari de GV plaats. Vier leden van de FSRL waren hier ook aanwezig, omdat er meerdere onderwerpen werden besproken die voor ons ook erg relevant waren. In deze GV werd onder andere officieel bekend gemaakt dat de bezuinigingen op het MMS voorlopig worden stilgelegd. Hoewel dit voor ons al een bekende stand van zaken was, was het toch prettig om dit bevestigd te horen. Zo besloten we de maand in ieder geval met goed nieuws voor de studenten van onze faculteit.

Veranderingen in het MMS/Vide

Beste studenten,

Zoals sommigen misschien gehoord hebben zullen er in het Vide en in het MMS op de Letteren Faculteit een aantal PC-werkplekken vervangen worden. Hieronder volgt een uitleg van wat er precies gaat veranderen, wanneer dit gebeurt, en waarom dit gebeurt.

De Letterenfaculteit heeft in 2014 aanzienlijk minder geld tot haar beschikking. In 2014 zal er één miljoen euro bezuinigd moeten worden. De hele zomervakantie heeft het Faculteitsbestuur maatregelen bedacht die zo min mogelijk pijn doen in de Faculteit. Het grootste deel van de bezuinigingen zijn gedaan op het gebied van het onderzoek dat aan de Faculteit gedaan wordt. Onderwijs is daarentegen zo veel mogelijk ontzien. Een van de weinige maatregelen die het onderwijs raken is het vervangen van de computers in het MMS en in het Vide, aangezien deze met wat gezien moet worden als een soort ‘huur’ van 650 euro per jaar, een hoge kostenpost zijn. Dit is voor de vele studenten die graag hier studeren erg vervelend, maar deze maatregel zorgt dat er niet extra gekort hoeft te worden op andere aspecten van onderwijs, zoals de docerende staf van onze Faculteit. Iets wat in onze ogen alleen maar schadelijker zou zijn voor de studenten.

Aan de hand van een notitie geschreven door de FSRL zal de omvorming van het Vide en het MMS in drie fases plaatsvinden. Begin januari zullen zes PC-werkplekken helemaal achterin het MMS omgezet worden tot groepswerkplekken. Hierbij zullen naast iedere PC die achterin blijft staan twee laptopwerkplekken ontstaan. Daarnaast zullen er ook 6 PC-werkplekken in TP4 omgezet worden in laptopwerkplekken. In de krokusvakantie (15 t/m 23 februari) zal de grootste verandering plaatsvinden. Het gehele Vide zal omgevormd worden tot een laptopstudieruimte. Dit betekent dat 36 PC-werkplekken hier tot een evenrededig of iets groter aantal laptopwerkplekken omgevormd zullen worden (momenteel wordt nog naar deze exacte inrichting gekeken). Hier zijn echter een aantal randvoorwaarden aan verbonden die gehaald moeten worden wil dit doorgaan. De randvoorwaarden zijn:

– De Wi-Fi-voorziening is adequaat.

– Het aanschaffen en gebruiken van software op laptops is goed mogelijk.

– Printen vanaf een laptop werkt goed.

– Koptelefoons kunnen geleend worden via de balie.

 Aan het eind van december willen wij, met de hulp van een groep studenten, deze randvoorwaarden testen. Hierbij zullen we met een groep studenten de faciliteiten zoals het Wi-Fi netwerk, de printvoorziening en software bereikbaarheid testen. Hiermee willen we kijken of er aan bovenstaande randvoorwaarden voldaan is. (Als je ons hierbij wilt helpen, mail ons dan vooral!) De software die op de PC’s van het MMS staat kunnen studenten van onze universiteit aanschaffen voor een paar euro’s via surfspot.nl. Over de details van de toetsing van de randvoorwaarden en mogelijke deelname zullen wij in de komende weken nog communiceren. De laatste verandering zal in mei of juni plaatsvinden. Dan zullen nog vijftien PC-werkplekken verdwijnen of omgezet worden tot groepswerkplekken. Hieraan voorafgaand zullen we als FSRL de situatie evalueren en kijken of deze laatste verandering te verantwoorden is.

We begrijpen, en delen, de zorgen van de studenten en vinden het zelf ook onzettend vervelend dat de PC-werkplekken gaan verdwijnen. Wij hopen echter deze verandering zo soepel mogelijk te laten gaan. Daarnaast is deze bezuiniging in onze ogen het ‘mindere kwaad’. Studenten zullen te zijner tijd uitgenodigd worden om input te geven over de lay-out van het Vide en mogelijke andere suggesties te doen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over deze wijzigingen of andere zaken, dan kan je ons altijd mailen op fsrletteren@gmail.com. Wil je ons face-to-face spreken, dan kan je altijd mailen voor een afspraak of langskomen op onze open middag in E12.18. De volgende zal op dinsdag 17 december van 12.00 tot 15.00 zijn.

De Facultaire Studentenraad Letteren en de assessor van de Faculteit

Update FSRL: de maand van… Robin Hoeks

Onderstaand stuk werd geschreven door Robin Hoeks, secretaris van de Facultaire Studentenraad Letteren, voor de nieuwsbrief van de letterenfaculteit. Nu ook hier te lezen op NUMedezeggenschap! Op deze manier kom je te weten waar de FSRL mee bezig is geweest in oktober, en wat ze voor verdere plannen hebben… Kijk op onze Facebookpagina om up to date te blijven! https://www.facebook.com/facultairestudentenraadletteren

 

Oktober betekende voor de Facultaire Studentenraad Letteren vooral dat de fase van gewenning voorbij was. De Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering (FGV), voor- en tussenvergaderingen en vergaderingen met de andere FSR’en, Universitaire Studentenraad (USR) en Opleidingscommissies (OLC’s) waren inmiddels allemaal voorbij gekomen. Kortom: we wisten globaal hoe de rest van het jaar eruit zou komen te zien. Hoewel er geen FGV plaatsvond in de maand oktober, heeft de FSRL natuurlijk niet stilgezeten.

Een van de belangrijkste zaken in de vergaderingen deze maand was de vraag hoe het PR-offensief ingezet door onze voorgangers te continuëren en te verbeteren. Een grotere naamsbekendheid voor de FSRL betekent namelijk dat studenten met problemen ons beter weten te vinden en wij ze dus beter kunnen vertegenwoordigen. Een combinatie van collegepraatjes bij eerstejaarscollege’s over de gehele Faculteit, het voorstellen aan de verschillende besturen van studieverenigingen en het verdelen van contactpersonen voor de verschillende OLC’s moet de FSRL nog breder bekendmaken. De voorbereidingen voor deze zaken zijn de afgelopen weken begonnen (en soms al afgesloten) en zij zullen in de eerste weken van november uitgevoerd worden.

Andere punten van aandacht kwamen voort uit ons overleg met de OLC’s, elke dinsdag na de FGV. Hierin is bijvoorbeeld geïnventariseerd hoe het staat met de invoering van het mentoraat in het tweede en derde jaar en – misschien wel belangrijker – hoe dit bevalt. Ook is er gekeken hoe de evaluatie van bachelorwerkstukken verloopt. Bij de behandeling van dit punt stuitten we op een probleem: sommige OLC’s bevatten alleen Bachelorstudenten (omdat alleen die verkozen zijn, of omdat er een aparte MasterOLC bestaat), terwijl andere OLC’s een gemengde samenstelling hebben. De OLC’s bestaande uit alleen Bachelorstudenten hebben vaak nog geen ervaring met de evaluatie van de Bachelorwerkstukken. Om dit probleem uit de weg te ruimen hebben we besloten tot het instellen van een apart overleg met masterOLC’s, twee weken na elke FGV.

Als afsluiter vond op 24 oktober de RU Onderwijsdag plaats. De FSRL was op deze dag met vier man aanwezig, waardoor een verscheidenheid aan workshops aangedaan konden worden. De – inspirerende – keynote-lezing werd gegeven door Donald Clark en ging over het nut (of het gebrek daarvan) van hoorcolleges. Kortgezegd vindt Clark dat hoorcolleges hervormd moeten worden met de hulp van moderne technologie en social media. Persoonlijk hoop ik dat dit punt opgepakt wordt en dat, nu de eerste stap: web-lectures gezet gaat worden, er op nog meer innovatieve manieren wordt omgegaan met hoorcolleges. Ik was daarnaast aanwezig bij de workshop ‘van vaardigheid naar vorming’ en ‘Onderwijsintensivering’. In de eerste workshop, gegeven door Ron Welters, barstte al snel de discussie los of vorming (in dit geval: het nadenken over de filosofie en ethiek van een vak of opleiding) niet tot de basisvaardigheden van een academicus behoorde. Daarnaast was het de vraag hoe deze vorming dan in het curriculum opgenomen moest worden: als aparte cursus, of dat elke cursus een blokje ‘vorming’ zou moeten bevatten. De discussie woedde vooral tussen aanwezigen van andere faculteiten en ik concludeerde dat deze vorming binnen mijn eigen studie door middel van het vak Geschiedfilosofie plaatsvond. In de tweede workshop werd een onderzoek uit de sociale faculteit naar de invulling van de onderwijsintensivering gepresenteerd en werden een aantal goede ervaringen met deze invulling uitgewisseld. De dag, en de maand dus eigenlijk ook, werd afgesloten met een korte borrel. Ontspanning is immers ook belangrijk.

Een nieuwe wind door het Erasmusgebouw

Erasmusgebouw
Het mooiste gebouw van de campus: de Erasmustoren.

Het was een mooi jaar voor de Facultaire Studentenraad Letteren 2012-2013. Wouter, Nina, Nathalie, Erik, David en Lauren hebben er samen met assessor Juul voor gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs binnen de Letterenfaculteit gehandhaafd bleef. Ze hebben zich onder andere bezig gehouden met de overlap van minor- en majorvakken, het verplicht buitenlandverblijf, arbeidsmarktoriëntatie, de verbeteringen van de onderwijsadministratie en de verhuizingen binnen het Erasmusgebouw.

Het was een goed jaar, maar aan al het mooie komt een einde!  Daarom zullen wij eind deze maand onze functies overdragen op de nieuwe, onlangs verkozen leden.

Vanaf volgend collegejaar zullen de volgende personen de studenten van de Faculteit der Letteren vertegenwoordigen in de medezeggenschap:

1. Lara de Die (Engelse taal en cultuur)
2. Sebastiaan Waasdorp (Geschiedenis)
3. Robin Hoeks (Geschiedenis)
4. Sarah Danz (Algemene Cultuurwetenschappen) 
5. Ewoud Stutterheim (Engelse taal en cultuur)
6. Thomas Bonekamp (Griekse taal en cultuur)

Wij wensen onze opvolgers superveel succes toe komend collegejaar! Maar eerst gezellig met z’n allen naar Brabant, om onze kennis en functies over te dragen.

Gegroet,

Facultaire Studentenraad Letteren 2012-2013

Wouter Mrofcynski
Nina den Elzen
Nathalie Minten
Erik Persoon
David Kamps
Lauren Lauret

Wil jij op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de FSRL en de ontwikkelingen binnen het Erasmusgebouw? Like dan nú de FSRL op Facebook! 

De maand van… Erik Persoon (FSRL)

Voor veel studenten staan december en januari in het teken van vakantievieren en tentamenvoorbereiding. Deze wintermaanden waren voor de studentenraad van de Faculteit der Letteren vooral een periode van grote veranderingen. Theo Engelen werd de nieuwe decaan, verhuisdozen moesten uitgepakt worden en er werd een vicedecaan aangesteld. 

Begin december kwam tijdens de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) het nieuws dat Margot van Mulken de nieuwe vicedecaan zou worden. Zij komt in de plek van Theo Engelen, die Paul Sars opvolgt als decaan van de faculteit. 

Daarna was het tijd voor een heus hoogtepunt in mijn loopbaan als vicevoorzitter van de FSRL. Onze eigen borrel in café Piecken, waar we proostten op het einde van een geslaagd jaar. The day after werden we door de Universitaire Studentenraad getrakteerd op een heerlijke lunch met gebakken eieren en prosecco. Een lunch waar we met warme gevoelens aan terugdenken.

Voordat we 2012 met een gerust hart konden afsluiten, kwam het Samenwerkingsoverleg Letterenverenigingen (SOLve) bijeen. Er werd gepraat over de grote verhuizing in het Erasmusgebouw en de gevolgen hiervan voor de studieverenigingen.

2013 begonnen we in onze nieuwe kamer. Verhuisdozen werden uitgepakt en oude klappers werden opgeborgen in de archiefkasten. We zijn nog steeds op zoek naar een beetje natuur om de boel op te sieren. Een exotische, vleesetende plant lijkt me erg leuk. Tips zijn altijd welkom!

Een van de belangrijke onderwerpen waar nu mee bezig zijn is het inventariseren van de problemen rondom de overlap in de roosters van de letterenstudenten. Daarnaast zijn we bezig met het promoten van Theo Engelen, onze nieuwe decaan. Dit doen we door het plaatsen van leuke feitjes op onze Facebook-pagina. Zo drinkt hij bijvoorbeeld liever koffie uit de Refter dan uit de automaat.  

Benieuwd hoe 2013 zich verder ontwikkelt voor de FSRL en de Letterenfaculteit? Dat lezen jullie in de februaricolumn van onze penningmeester: Nathalie Minten.