CvB gaat investeren in weblectures

Zojuist heeft de USR een brief ontvangen (.pdf) van het college van bestuur, waarin wordt aangegeven dat is begonnen met het ontwikkelen van weblectures. Komende tijd zal er verder in worden geïnvesteerd. In november 2011 is met het college van bestuur al gesproken over weblectures, naar aanleiding van een notitie van de USR. Na deze overleg-GV is een werkgroep ingesteld, die heeft onderzocht of en hoe weblectures geïmplementeerd kunnen worden in het onderwijs.

De USR is groot voorstander van opgenomen en digitaal beschikbaar gestelde hoorcolleges en is van mening dat dit een grote toevoeging is op het onderwijs. De USR ziet de weblectures vooral als ondersteuning, versterking en herhaling van de reguliere hoorcolleges. Ze hebben een positief effect op leermotivatie en op de tegenwoordig zo belangrijke studierendementen.

Ook dit jaar heeft de USR meerdere malen gevraagd naar de stand van zaken, omdat hier heel erg lang onduidelijkheid over bestond. De USR heeft aangedrongen op deze weblectures en op meer duidelijkheid. Die duidelijkheid is er nu: “Het college van bestuur heeft met de decanen gesproken over het faciliteren van weblectures. Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om een aantal collegezalen uit te rusten met faciliteiten voor het maken van opnamen van colleges.” Zo zullen in een aantal grotere collegezalen vaste opstellingen komen om de colleges op te nemen. Ook worden er tien mobiele installaties aangeschaft, die gebruikt kunnen worden voor de kleinere colleges. Momenteel wordt onderzocht hoe de weblectures daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden. Het is de bedoeling om in oktober te beginnen met het klaarmaken van de collegezalen.

De weblectures zullen niet op Blackboard worden geplaatst, zoals nu al eens gebeurd met opgenomen videocolleges. Er zal een ‘functioneel rijkere en schaalbaarder’ voorziening worden aangeschaft. Wanneer de eerste weblectures op internet verschijnen is nog onbekend, de USR hoopt hier binnenkort meer duidelijkheid over te hebben.

In de zomer 500 nieuwe pc’s en Windows 7

Nieuwe PCIn de maanden juli en augustus worden op de Radboud Universiteit 500 werkplekken vervangen. In de UB en in de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zullen de huidige computers worden vervangen door zogenaamde ‘all-in-one’ pc’s, waarbij de systeemkast en het beeldscherm zijn geïntegreerd. Momenteel staan in de Leeszaal van de UB al vier nieuwe pc’s, waarbij gebruikers meteen problemen kunnen doorgeven bij de Gebruikersdienst ICT. De nieuwe pc’s zullen niet alleen veel sneller zijn, ook zal hier Windows 7 op zijn geïnstalleerd.

De USR heeft dit collegejaar veel overleg gehad met de Gebruikersdienst ICT en heeft vaak aangedrongen op snellere computers en een beter besturingssysteem. In de recente USR-notitie ‘Studeren op de Campus’ wordt ook aangegeven dat de computers nog te traag zijn en dat snelle, goede ondersteuning ontbreekt. Uit de enquête die eerder dit jaar door de USR werd afgenomen bleek dat er bij studenten nog veel onvrede heerst over de huidige ICT voorzieningen. De USR is erg blij dat de signalen zijn opgepikt en dat er met de klachten aan de slag is gegaan.

Wanneer de pc’s precies worden vervangen is nog onbekend, maar dit zal in ieder geval voor de start van het nieuwe collegejaar gebeuren. Momenteel zijn er redelijk wat pc’s in de UB te vinden die defect zijn, deze zullen voor de vervanging niet meer gerepareerd worden.

USR: onvoldoende aandacht Engelse taalvaardigheid docenten

De universitaire studentenraad (USR) heeft het college van bestuur (CvB) in een brief (.pdf) opgeroepen meer aandacht te besteden aan de Engelse taalvaardigheid van docenten. Niet alleen uit verhalen van medestudenten, maar ook uit het rapport “Taalbeleid Engels aan de Radboud Universiteit Nijmegen” blijkt dat er nog onvoldoende aandacht wordt besteed aan de Engelse taalvaardigheid van docenten. Als colleges in het Engels worden gegeven, staat en valt de kwaliteit van het onderwijs met de taalbeheersing van de docent.

In 2011 is er een rapport van Radboud In’to Languages verschenen, waarbij de eerste fase van het taalbeleid Engels wordt geëvalueerd. De eerste fase liep van 2008 tot 2011. Uit dit rapport blijkt dat de algemene taalvaardigheid van medewerkers is verbeterd, maar dat we er tegelijkertijd nog niet zijn. Nog niet iedereen heeft het eindniveau gehaald en bovendien zegt het rapport dat een goede beheersing van het Engels een continu en langdurig proces is. Daarom beveelt het rapport aan een tweede fase in te stellen waarbij er meer aandacht komt voor Engelse taalvaardigheid van docenten. Deze tweede fase is echter nog niet van de grond gekomen en de commissie Taalbeleid Engels is niet op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van taalbeleid Engels. Laat staan dat de commissie zicht heeft op de huidige stand van zaken.

Nu niet aan de slag gaan met de Engelse taalvaardigheid zal ten koste gaan van de kwaliteit van onderwijs. Na alle aandacht en middelen die in de eerste fase van de uitvoering van het taalbeleid zijn geïnvesteerd, zou de universiteit zichzelf tekort doen als de tweede fase geen concrete invulling krijgt op korte termijn. De USR pleit dan ook voor het uitvoeren van een tweede fase, waarin aandacht uitgaat naar continuering en onderhoud van de taalbeheersing van docenten, zoals ook de commissie heeft voorgesteld. Daarnaast acht de USR het wenselijk dat het college inventariseert wat de huidige stand van zaken is op het gebied van Taalbeleid Engels, aangezien deze voor de commissie zelfs niet geheel duidelijk is.

Steeds meer faculteiten koppelen vak- en tentameninschrijving

In januari heeft de Universitaire Studentenraad (USR) het College van Bestuur (CvB) verzocht om de vakinschrijving te koppelen aan de tentameninschrijving. Wanneer een student zich aanmeldt voor een vak, dan staat die ook meteen aangemeld voor het tentamen: wat betreft de USR een logische stap. Eind februari gaf het CvB aan dit een ‘sympathiek pleidooi’ te vinden, maar meldde tegelijkertijd dat dit niet zomaar gerealiseerd zou kunnen worden. Nu lijkt dat op een groot deel van de faculteiten dan toch gelukt.

Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen en een groot deel van de Medische faculteit was deze koppeling er al. Binnenkort zal de opleiding Tandheelkunde ook de vakinschrijving koppelen aan de tentameninschrijving. Bij de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen sta je ook al enige tijd automatisch ingeschreven voor het tentamen. Binnenkort zal de gehele Faculteit der Letteren volgen, waarbij je automatisch ingeschreven staat voor de eerste toetsgelegenheid. Als je niet wilt of kunt deelnemen aan het tentamen, moet je jezelf 7 dagen voor het tentamen uitschrijven in Osiris. Doe je dit niet, zal er een ‘Niet Deelgenomen (ND)’ verschijnen als resultaat.

Bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica is er vooralsnog geen sprake van koppeling, omdat dit problemen oplevert met de Harde Knip. Het is nog onbekend of de Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en Managementwetenschappen hun inschrijvingen gaan koppelen.

CvB spreekt waardering uit over USR-notitie communicatie

Afgelopen overlegvergadering werd de notitie ‘Communicatie- en informatievoorziening’ van de USR besproken met het College van Bestuur. In deze notitie pleit de studentenraad voor een betere communicatie van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en een duidelijke en consequentie communicatiestructuur op faculteiten en opleidingen. De notitie (.pdf) werd goed ontvangen door het CvB, sterker nog: de voorzitter van het CvB sprak zijn waardering uit over de notitie. ‘Het is een degelijke analyse met veel werkbare actiepunten. Goede communicatie vereist een inspanning van zender en ontvanger’.

In de Gezamenlijke Vergadering werd ook aangegeven dat de afstemming tussen facultaire en universitaire communicatie verbeterd moet worden. Ook met het verspreiden van de OER wordt aan de slag gegaan. Er komt een centrale website met links naar de facultaire sites waar de OER-informatie te vinden is, in de Studentenportal komen links naar de verschillende facultaire websites en in september krijgen alle studenten een e-mail waarin de plaats van het Studentenstatuut en de OER worden genoemd. Ook wordt in die mail aangegeven wat het belang van de OER is.

Daarnaast zijn er verschillende afspraken met faculteiten gemaakt over een betere communicatie naar studenten. De USR houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal ook een overzicht van deze afspraken toegestuurd krijgen.