Blog updates from the USC

November Update

Werkgroep Campus en Duurzaamheid

Vanuit de werkgroep campus en duurzaamheid zijn we druk bezig geweest de afgelopen maanden. Eén hoofdthema is de vergroening en verduurzaming van de campus. Belangrijke onderwerpen hierin zijn het gebied voor Linnaeus vergroenen,, meer biodiversiteit creëren, meer vegetarische opties aan te bieden in de gebouwen, recyclen van mokken, betere scheiding van afval en circulariteit. Wat ook speelt zijn studiewerkplekken; er is meer een wens aan ‘zoom’ hokjes op de campus en überhaupt de verandering van de werkplekken. Collegezalen worden hierin ook onder de loep genomen. Ook praten wij mee over het campusplan; dit wordt met ons doorgenomen waar onze ideeën zeer welkom zijn. Een voorbeeld hiervan is een pilot dat binnenkort gaat lopen over het langer gebruik van kluisjes (denk aan ~72 uur) en een ‘zwerfbibliotheek’. Daarnaast zien wij de campus ook graag levendiger; met meer ruimte voor cultuur en sport. Ook hier worden veel gesprekken over gevoerd. Gelukkig zijn veel beleidsmedewerkers zeer meedenkend en net zo enthousiast als wij!

Werkgroep Onderwijs en ICT

Vanuit de werkgroep Onderwijs & ICT zijn we de afgelopen periode voornamelijk bezig geweest met de vormgeving van het onderwijs gedurende en na de pandemie. De omslag naar weer een meer digitale leeromgeving dient in goede banen te worden geleid, hierbij luisteren we naar de ervaringen van studenten. In deze context hebben we ook met hoge urgentie een notitie gestuurd naar het college van bestuur (CvB). Aanleiding van de notitie was de zorgelijke geluiden die we hoorden van studenten die werden aangemoedigd om zelfs met corona-gerelateerde klachten naar de universiteit te komen om hun tentamen te maken. Dit is zorgelijk want ofwel studenten maken het tentamen niet en schrijven zich in voor de herkansing, ofwel studenten worden alsnog geacht het tentamen te maken. Beide keuzes hebben op zichzelf al een enorme negatieve impact op de studenten. Denk aan studievertraging, maar ook het gevoel van onveiligheid dat gecreëerd wordt voor andere studenten. In de notitie verzoeken we het CvB om in ieder geval tot het einde van het collegejaar 2021-2022 alternatieven voor fysieke tentamens aan te bieden. Daarnaast is de werkgroep bezig geweest met input leveren voor de nieuwe onderwijsvisie en zijn we met medewerkers in gesprek over het opzetten van innovatieve vormen van interdisciplinair onderwijs.

Werkgroep Welzijn en inclusie

In de werkgroep Welzijn & Inclusie zijn we de eerste maanden vooral bezig geweest met het in kaart brengen van de lopende projecten. Binnen onze werkgroep werd er al snel een subgroep gevormd die zich focust op het welzijn en inclusie van de internationale studenten. Het verbeteren van de positie van deze groep studenten zal dit jaar ook één van de focuspunten zijn van deze werkgroep. Andere onderwerpen waar wij aan werken zijn o.a. de identiteit van de universiteit, project studentenbegeleiding 2023, zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen en de nasleep van corona. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met verschillende medewerkers die kennis hebben over het welzijn en diversiteit op onze universiteit. We hopen dat we dit jaar ons steentje kunnen bijdragen aan het welzijn alle studenten van de Radboud Universiteit. Dit willen we graag doen door ons met grote structurele vraagstukken bezig te houden, maar ook door kleinere daden zoals het uitdelen van een gratis kopje koffie en het bieden van een luisterend oor.

Werkgroep Actieve Student

Zoals in voorgaande jaren ook het geval was zet de werkgroep active student zich ook dit jaar weer in voor de erkenning, bewustwording en stimulering van het actieve studentenleven. Dit doen we aan de hand van vele projecten. In de eerste beleidscyclus zijn we aan de slag gegaan met de invulling van de introductieweek aangezien de “corona-editie” ons veel geleerd heeft, zijn we bezig om de goede dingen mee te nemen voor wanneer we de introductieweek weer kunnen houden als vanouds. Verder zijn onze leden aanwezig geweest bij de master fair en de master open dag, om hier te praten over het actieve studentenleven en wat je zoal naast je studie kan doen. Dit zijn maar twee van vele projecten waar wij ons dit jaar mee bezig houden. Mocht je vragen hebben of problemen ondervinden met betrekking tot het actieve studentenleven schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

Werkgroep Zichtbaarheid & Relaties

De afgelopen tijd was deze werkgroep vooral bezig met het plannen van een receptie voor de Universitaire Studentenraad, die nu helaas weer geannuleerd moest worden vanwege COVID. Ook andere toekomstige activiteiten worden beïnvloed door deze onzekerheid, wat erg jammer is. Toch proberen we zichtbaar te zijn en elke student te laten zien waar we mee bezig zijn. Door posts op LinkedIn, Instagram en facebook promoten we evenementen die relevant zijn voor studenten en informeren we over de projecten waar we mee bezig zijn. We zijn blij met alle input die we krijgen van studenten via alle verschillende kanalen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we jullie problemen aanpakken en weten we waar we aan moeten werken.

In de toekomst hopen we weer met jullie in contact te komen op de campus door middel van evenementen zoals de studenteninspraakdag, bijvoorbeeld Radboud XL of kleine coffee stands waar je langs kunt komen en je mening kunt laten horen. Tot die tijd kun je met ons in contact komen via onze socials op Instagram, facebook or LinkedIn.

Cyclus update!

Consultation meeting UGV/OR/USR with Executive Board, March 22nd, 2021

In this update, the USR dwells on the main points that were identified during the Consultative Meeting. In the Consultative Meeting, the Works Council (OR) and the University Student Council (USR) enter into discussion with the Executive Board (CvB). The agenda included the follow-up memorandum on Proctorio and the User-Owner Model (GEM), with the first topic dominating the discussion. 

This meeting was also the last one with the current composition of the Executive Board: vice-chair Wilma de Koning became general director of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) on June 1. Daan Willems, president of the USR, thanked Ms. De Koning on behalf of the UGV for her commitment to Radboud University in recent years and wished her good luck in her new job.

Proctorio

An eventful cycle in which the predominant vote was Proctorio. Last cycle the UGV was allowed to vote on the framework for the deployment of Proctorio. In preparation, the UGV was allowed to ask the rector and a number of policy staff questions about the documents provided during a committee meeting earlier in the month. During the Consultation Meeting, the emphasis is more on policy questions. For the UGV, a number of issues were not yet (sufficiently) clear, for example, on what exactly we had to agree to: is the use of Proctorio only possible in individual cases or should it be used on a large scale? In addition, the timeline for the Faculty Joint Meeting (FGV) was not sufficiently elaborated. Given that the FGV is responsible for the actual granting of Proctorio and they also have to agree to including Proctorio in the OER, it is important that this is clear beforehand. In addition, the question of whether lecturers/examination boards were actually using Proctorio as a last resort could, in the opinion of the majority of the UGV, not be sufficiently answered. 

On the basis of the documents provided and the discussion during the Consultation Meeting, the UGV was not sufficiently convinced that Proctorio serves a legitimate interest. That is why a small majority of the UGV voted against the use of Proctorio on Monday, March 29. More information? Then click here.

User-Owner Model (GEM)

Due to the extensive discussion on Proctorio, only written responses to the UGV’s questions on the GEM have been received. The GEM is primarily about the distribution of housing costs. The objectives are (1) efficient operation of the buildings on campus, (2) sustainable and optimal use of the buildings on campus and (3) common burden sharing. During the preparatory committee meeting, questions were asked about any adverse effects on working and teaching spaces. The document was now before the GV for information only. The final version will be discussed in June, including our input. 

Cyclus update!

Overlegvergadering UGV/OR/USR met CvB, 22 maart, 2021

De USR staat in deze update stil bij de belangrijkste punten die tijdens het Overlegvergadering zijn benoemd. In de Overlegvergadering gaan de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) met het College van Bestuur (CvB) in gesprek. Op de agenda stonden onder andere de vervolgnotitie Proctorio en het Gebruiker-Eigenaar-Model (GEM), waarbij het eerste onderwerp de hoofdtoon voerde.
Tevens was deze vergadering de laatste met de huidige samenstelling van het CvB: vicevoorzitter Wilma de Koning is per 1 juni algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Daan Willems, voorzitter van de USR, heeft mevrouw De Koning namens de UGV bedankt voor haar inzet voor de Radboud Universiteit de afgelopen jaren en wenste haar veel succes bij haar nieuwe baan.

Proctorio
Een bewogen cyclus waarbij de boventoon gevoerd werd door Proctorio. De UGV mocht afgelopen cyclus stemmen over de kaders voor de inzet van Proctorio. Ter voorbereiding mocht de UGV (informatieve) vragen stellen aan de rector en een aantal beleidsmedewerkers over de aangeleverde stukken tijdens een commissievergadering eerder in de maand. Tijdens de Overlegvergadering ligt de nadruk meer op beleidsvragen. Voor de UGV waren een aantal zaken nog niet (voldoende) duidelijk, bijvoorbeeld over de vraag waar we exact over moesten instemmen: is de inzet van Proctorio alleen mogelijk in individuele gevallen of moet er juist grootschalig gebruik gemaakt van worden? Daarnaast waren het tijdspad voor de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) onvoldoende uitgewerkt. Gezien het feit dat de FGV gaat over de het daadwerkelijk toekennen van Proctorio en zij ook moeten instemmen met het opnemen van Proctorio in de OER, is het van belang dat dit vooraf duidelijk is. Daarnaast kon de vraag of docenten/examencommissies Proctorio ook daadwerkelijk als laatste redmiddel werd ingezet naar mening van de meerderheid van de UGV onvoldoende beantwoord worden.
Op basis van de aangeleverde stukken en de discussie tijdens de Overlegvergadering is de UGV niet voldoende overtuigd geraakt dat Proctorio een gerechtvaardigd belang dient. Vandaar dat een kleine meerderheid van de UGV op maandag 29 maart tegen de inzet van Proctorio heeft gestemd. Meer informatie? Kijk dan hier.

Gebruiker-Eigenaar-Model (GEM)
Door de uitgebreide discussie over Proctorio is er alleen schriftelijk gereageerd op de vragen van de UGV over het GEM. Het GEM gaat met name over de verdeling van de huisvestingskosten. De doelstellingen zijn (1) efficiënte exploitatie van de gebouwen op de campus, (2) duurzaam en optimaal gebruik van de gebouwen op de campus en (3) gemeenschappelijk de lasten delen. Tijdens de voorbereidende commissievergadering is gevraagd naar de eventuele nadelige gevolgen voor de werk- en onderwijsruimten. Het document lag nu alleen ter informatie voor aan de GV. In juni zal de definitieve versie worden besproken, waarbij ook onze input voor is meegenomen.