Instemmingsrecht op begroting toegezegd

Vandaag heeft het college van bestuur in de gezamenlijke vergadering toegezegd geen uitzondering bij het ministerie van OCW aan te vragen op het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Omdat de Radboud Universiteit een bijzondere universiteit is, heeft het college de mogelijkheid om op die grond uitzonderingen aan te vragen op wetten die de minister uitvaardigt. Dat zou in theorie nu dus ook kunnen, gezien het feit dat het ministerie tegelijk met de wet over de herziening van de studiefinanciering besloten heeft om de medezeggenschap instemmingsrecht op de begroting te geven. De USR is erg blij dat het college dit niet gaat proberen.

Wat de precieze hoofdlijnen gaan worden, wordt door een afvaardiging van de USR nog samen met het college bepaald.

Eindelijk duidelijkheid omtrent judiciumregeling

De Facultaire Studentenraden hebben een aantal maanden geleden een gezamenlijk voorstel voor een judiciumrichtlijn ingediend als alternatief voor het voorstel van het college van bestuur. Na maanden van discussies is de Universitaire Studentenraad er in geslaagd de wensen van de faculteiten er grotendeels bij het college door heen te krijgen.

De vanmiddag afgesproken regeling heeft naast cum laude ook summa cum laude en er mag door studenten een maximum van 10% van het aantal ECTS eenmalig herkanst worden. Examencommissies kunnen enkel in het voordeel van de student van deze richtlijn afwijken. Daarnaast is er een overgangsregeling opgenomen waardoor alleen toekomstige bachelor- en masterstudenten onder de nieuwe regeling zullen vallen.

Judicium summa cum laude gered

Het college van bestuur heeft in de gezamenlijke vergadering van 2 februari aangegeven dat zij het advies van de FSR’en gedeeltelijk zal overnemen. Dit betekent dat studenten vanaf volgend jaar naast cum laude ook nog summa cum laude kunnen afstuderen, waarmee aan één van de belangrijkste wensen van de medezeggenschap wordt voldaan.

In december kwam het college met het besluit dat alleen cum laude behouden zou blijven. De medezeggenschap sloeg hierop de handen ineen om summa cum laude ook overeind te houden. Daarnaast wilde de FSR-en een aantal aanpassingen aanbrengen in bijvoorbeeld het aantal herkansingen dat gemaakt mag worden om in aanmerking te blijven komen voor een judicium. Het college is echter nog altijd van mening dat dit maximum op één  gesteld moet worden, terwijl de FSR’en en de USR meer zien in een procentuele regel.

Naast de percentages wordt er ook nog gekeken naar de noodzaak van een overgangsregeling op centraal niveau. Het college wil deze verantwoordelijkheid bij de opleidingen leggen terwijl de USR pleit voor een uniforme overgangsregeling.

In het vervolgtraject zal een afvaardiging van de USR en de ondernemingsraad met het college van bestuur om tafel zitten om ook op de laatste details overeenstemming te krijgen. De USR hoopt dat het college toch bereid zal zijn om af te zien van de één-herkansingsregeling en een uniforme overgangsmaatregel zal vaststellen.

RU verkort de verkiezingen

Op verzoek van de USR heeft de Radboud Universiteit besloten de verkiezingen voor OLC’s, FSR’en en de USR terug te brengen naar vier dagen. Deze keuze is gemaakt om de veel gehoorde ‘verkiezingsmoeheid’ tegen te gaan. Dit jaar kun je als student je stem uitbrengen van maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei volgt om 16:00 de uitslag in het CultuurCafé.