Statement Universitaire Studentenraad over het coronavirus

Beste studenten,

De Radboud Universiteit heeft besloten om tot 31 maart geen onderwijs op de campus te laten plaatsvinden. Al het onderwijs zal zoveel mogelijk op afstand georganiseerd worden. We adviseren onze medestudenten om het laatste nieuws in de gaten te houden op de website van de Radboud Universiteit. Veel studenten hebben vragen over de voortgang van het onderwijs en de tentamens, daarvoor verwijzen we naar de daarvoor ingerichte pagina op de website van de Radboud Universiteit. Verder is het van belang dat studenten de komende periode hun mail goed bijhouden.

De Universitaire Studentenraad laat op dit moment het college van bestuur en het Crisis Management Team aan zet. We houden natuurlijk de vinger aan de pols en dragen bij waar dat mogelijk is. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan oplossingen voor problemen waarvan de exacte strekking nog niet te overzien is. De komende weken zullen we met elkaar een manier moeten vinden om het onderwijs en onderzoek zo goed mogelijk op afstand door te laten gaan.

Namens de Universitaire Studentenraad spreek ik hierbij het volste vertrouwen uit in het college van bestuur, het Crisis Management Team en hun aanpak in deze crisissituatie.

Hans Kunstman, voorzitter Universitaire Studentenraad

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/coronavirus-radboud-universiteit/laatste-nieuws-radboud-universiteit-en-coronavirus/

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/coronavirus-radboud-universiteit/veelgestelde-vragen/doet-radboud-universiteit-dragen-voorkomen/

Statement over het Presidium USR

Afgelopen maandag heeft de Universitaire Studentenraad besloten om met een nieuw presidium het jaar voort te zetten.

Binnen het vorige presidium waren er verschillen in visie over de manier waarop een presidium moet samenwerken en hoe het presidium de rest van de raad moet steunen. Deze verschillen zaten het optimaal functioneren van het presidium in de weg. Het presidium heeft gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking. Dit leverde helaas niet snel genoeg de gewenste uitkomst op.

Vorige week heeft Lotte Dirchs (politiek commissaris, NSSR) besloten om haar functie in het presidium neer te leggen. Het kostte haar te veel energie om door te gaan binnen een presidium waar deze visieverschillen zo vaak onderwerp van discussie waren. Zij betreurt dat ze deze beslissing moest nemen.

Vervolgens heeft ook Bart Zonneveld (AKKUraatd) besloten om zijn functie neer te leggen, omdat hij het idee had dat doorgaan met het huidige presidium niet bevorderlijk zou zijn voor de volledige studentenraad.

De Universitaire Studentenraad vindt het erg jammer dat deze situatie ontstaan is. Met een nieuw presidium zullen we de blik weer voorwaarts richten. Hieke Zoon (politiek commissaris, ISON) en Eline Zwiers (politiek commissaris, B.O.S.) zullen samen met Hans Kunstman (asap) het nieuwe presidium vormen.

In deze samenstelling is de fractie AKKUraatd niet vertegenwoordigd. Het presidium zal daarom extra contact met AKKUraatd onderhouden zodat alle perspectieven worden meegenomen.

Op voorstel van het nieuwe presidium is na intern beraad besloten om met een functieverdeling verder te gaan. Hans Kunstman krijgt de rol van voorzitter, Eline Zwiers wordt vicevoorzitter en Hieke Zoon zal als secretaris fungeren. Wel zullen alle afspraken nog altijd op gelijkwaardige basis gemaakt worden.

De Universitaire Studentenraad bedankt Bart en Lotte voor hun inzet in het presidium gedurende de afgelopen maanden.

Regeling Bescherming Persoonsgegevens

Afgelopen maandag 30 september was de eerste Gemeenschappelijke Vergadering (GV), waarbij wij als Universitaire Studentenraad met de Ondernemingsraad (medezeggenschap van medewerkers) en het College van Bestuur bijeenkwamen. Een aantal stukken is daar besproken. De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens is daarbij het stuk met de meeste impact voor de studenten.

De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens vervangt een ouder reglement. Deze nieuwe regeling geeft concreter weer hoe er op basis van nieuwe wet- en regelgeving binnen de Radboud Universiteit met persoonsgegevens wordt omgegaan. Vaststelling van de nieuwe Regeling is bovendien nodig om de samenhang en verhouding met de nadere nieuwe stukken en de rolverdeling op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken.

Als USR hebben we kritisch naar het stuk gekeken en ingezet om hier ook de belangen van studenten in terug te laten komen. Door onze vragen is het volgende door de universiteit toegezegd:

  • er komt een zelfleermodule over privacy die ook toegankelijk voor studenten wordt;
  • het wordt duidelijker gemaakt bij wie je terecht kunt met vragen over privacy en jouw rechten;
  • bij de registratie wordt gekeken of de opties “zeg ik liever niet” en “overig” ook mogelijk worden naast de opties “man” en “vrouw”. 

Van de USR naar de Tweede Kamer

Een interview met voormalig USR-voorzitter Lisa Westerveld

Door: Gijs Kooistra

Sinds 2017 zit je in de tweede kamer. In jouw studententijd heb je echter ook twee jaar in de USR gezeten. Hoe kijk jij terug op die periode?

Het waren twee hele andere jaren bij mij. Ik kwam in de USR omdat ik een full time bestuursjaar bij AKKU had gedaan. Toen wilde ik nog wel actief blijven voor AKKU, maar ik moest ook weer studeren. Het was voor mij een vrij logische stap om dat in de studentenraad te gaan doen. Toen ben ik duovoorzitter geworden met een collega van AKKUraatd. Het jaar daarop ben ik in de USR blijven zitten omdat ik het werk nuttig en belangrijk vind en het goed is voor de continuïteit. In mijn jaar als voorzitter was ik meer bezig met het proces terwijl ik mij in het tweede jaar meer op de inhoud kon storten.

Lisa Westerveld

Met welke thema’s waren jullie dan zoal bezig?

We hebben het lang gehad over de meerjarenvisie van de universiteit. In die visie stonden een aantal dingen die wij als studenten echt niet wilden. We hebben geprobeerd samen met de ondernemingsraad één front te vormen tegen het college van bestuur. Volgens mij ging dat over rendementsdenken. We dachten: ‘Nee, in de meerjarenvisie van onze universiteit mag dat er absoluut niet in komen te staan’.

Ook waren we heel erg bezig met het functioneren van de opleidingscommissies. Opleidingscommissies zijn echt hele belangrijke organen omdat zij bestaan uit studenten en medewerkers die direct zitten op de kwaliteit van de opleiding. Samen met Dienst Studentenzaken zijn wij toen voortrekker geweest in het traject om de opleidingscommissies te professionaliseren door bijvoorbeeld te starten met trainingen voor opleidingscommissies.

Ook zijn wij bezig geweest met regeling Fonds en de beurzen voor studenten. In de tijd dat ik studeerde mocht je nog fulltime studentbestuurder worden. We hebben toen tegengehouden dat de regeling werd veranderd, maar helaas gebeurde het een paar jaar later alsnog. Helaas ben je soms in de studentenraad ook bezig met het tegenhouden van slechte maatregelen terwijl ze dan een paar jaar later alsnog worden ingevoerd.

Wel interessant. De thema’s die jij noemt zijn wij nu ook mee bezig. Ze komen dus ieder jaar weer terug.

Maar het zijn natuurlijk ook hele belangrijke thema’s. Zo’n meerjarenvisie klinkt misschien als maar een documentje, maar uiteindelijk betekent het wel de richting die de universiteit opgaat. Het is als studentenraad dus enorm belangrijk dat je kritisch kijkt of er dingen in staan die je als studentenraad absoluut niet wilt.

Je zit nu in de Tweede Kamer. Als je een vergelijking moet maken met de USR is het dan heel anders of is het juist heel erg hetzelfde?

Ook in de Tweede Kamer heb je veel minder ondersteuning dan degene die de plannen maakt. Jullie zijn ook in je eentje of met je fractie bezig met het lezen van plannen die geschreven zijn door een bestuur dat tientallen ambtenaren heeft. Al mijn portefeuilles doe ik samen met één medewerker. In debat met een minister, die een hele batterij aan ambtenaren heeft zitten, loop je altijd de kans dat je wordt overbluft omdat hij of zij altijd meer ondersteuning heeft. Een andere parallel is de samenwerking. Een beetje concurrentie tussen de fracties is natuurlijk goed. Maar als je echt wat wil bereiken zul je toch wel samen moeten werken met verschillende fracties en als het even kan met de ondernemingsraad. Wat ik ook in de USR heb geleerd is dat je een heel dik pak aan stukken krijgt en dat het soms helemaal geen zin heeft om een stuk van A tot Z te lezen. Je kan je veel beter focussen op een punt wat je heel erg belangrijk vindt.

Had je verwacht dat je in de gemeenteraad en de Tweede Kamer zo veel zou hebben aan jouw tijd in de USR?

Nee, nooit. Ik ben ook nooit de USR in gegaan voor mijn CV. Ik heb er nooit bij stil gestaan dat je daar zo veel van leert en ben me daar pas achteraf bewust van geworden. Ik heb het altijd gedaan omdat ik het leuk en interessant vond. Als student is het belangrijk om mee te praten. Dat had ik in mijn bestuursjaar bij Studentenvakbond AKKU al geleerd. Als je je inzet en doet wat je belangrijk vindt, dan heb je daar niet alleen op dat moment, maar ook achteraf nog veel aan.

Wat zie jij als de grote uitdaging van het hoger onderwijs voor de komende periode?

Ik maak me enorm veel zorgen over de eigen verantwoordelijkheid van studenten. Instellingen, bestuurders en politici vinden dat zij kunnen besluiten hoe studenten kunnen studeren. Ik had nog de tijd om een full-time bestuursjaar te doen: dat hebben jullie niet meer. Als ik ook even kijk naar de toename van Bindende studieadviezen en andere barrièremaatreglen, daar hebben jullie enorm veel last van. Het is helemaal niet erg om eens flink op je bek te gaan, daar leer je alleen maar van. De samenleving is anders naar studenten gaan kijken. Het is een soort van misplaatste arrogantie van bestuurders die vinden dat zij beter voor jou kunnen besluiten wat je doet dan dat jij dat zelf kan. Alsof zij beter kunnen beoordelen of jij wel of niet het volgende jaar door kan studeren. Ik vind dat we echt op een hele gekke manier omgaan met studenten, want anderzijds verwachten we ook veel van jullie.

Is dit een gevolg van het rendementsdenken?

Jazeker, en een gevolg van alles uitdrukken in geld. Dat zie je heel erg terug in het Haagse denken. Als partijen hun verkiezingsprogramma maken wordt het allemaal doorgerekend door het CPB. Het CPB kijkt wat een programma de komende vier jaar oplevert en wat het kost. Maar bijvoorbeeld op jonge leeftijd investeren in kinderen waardoor ze meer gaan sporten, gezonder eten en goed onderwijs levert op de lange termijn heel veel op. Het CPB kan dit niet berekenen omdat zij alleen maar naar de komende vier jaar kijken.

Dit neo-liberale gedachtegoed zit nu eenmaal ook in de manier hoe wij naar onderwijs kijken. We kijken er niet naar als een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen, waar je fouten mag maken en waar we elkaar kunnen bijsturen. We kijken er naar als een plek waar wordt nagedacht over hoe we zo jong mogelijk zo veel mogelijk mensen opleiden voor een plek op de arbeidsmarkt zodat ze zo snel mogelijk belasting gaan betalen en geld terug kunnen investeren in de samenleving. Dat is gewoon een hele domme manier om naar onderwijs te kijken. In een koekjesfabriek moet je zo snel mogelijk koekjes fabriceren, maar in het onderwijs gaat het om mensen. En dat zit gewoon niet in de belevingswereld van politiek Den Haag omdat we altijd alles in geld proberen om te rekenen. Dat is echt niet de beste manier om te bekijken wat goed is voor de samenleving.

Lara stelt zich voor

Mijn naam is Lara Mascini en dit jaar neem ik zitting in de USR namens het B.O.S., de koepelvereniging van de Nijmeegse studentenverenigingen. Zelf ben ik begonnen aan de bedrijfskundemaster Organizational Design and Development. Ik vind het belangrijk dat studenten naast ‘het studeren’ de ruimte hebben om zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak. Daarom zal ik mij dit jaar onder andere inzetten voor de Actieve Student, zodat studenten tijdens hun studententijd plezier kunnen maken, uitvinden waar hun ambities liggen en een waardevol netwerk opbouwen waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op die manier hoop ik dat de nadruk meer komt te liggen op het ‘student zijn’. Je studententijd is ten slotte de mooiste tijd van je leven!
Heb je suggesties hoe dit verder mogelijk gemaakt kan worden of heb je andere ideeën? Neem dan vooral contact met me op!