Cyclus Update!

Overlegvergadering UGV/OR/USR met CvB, 7 december, 2020

De USR staat in deze update stil bij de belangrijkste punten die tijdens de Overlegvergadering zijn benoemd. In de Overlegvergadering heeft de centrale medezeggenschap de kans om vragen te stellen over beleidsstukken om daarna een goed en weloverwogen advies uit te brengen en/of te stemmen. Deze vergadering stond in het teken van de begroting en de reorganisatie van de HOVO.

De USR staat in deze update stil bij de belangrijkste punten die tijdens de Overlegvergadering zijn benoemd. In de Overlegvergadering heeft de centrale medezeggenschap de kans om vragen te stellen over beleidsstukken om daarna een goed en weloverwogen advies uit te brengen en/of te stemmen. Deze vergadering stond in het teken van de begroting en de reorganisatie van de HOVO.

Begroting 2021

In het Jaarplan Universitaire Begroting geeft de universiteit aan wat zij komend jaar allemaal van plan is met de financiën. De UGV (OR + verkozen leden van de USR) heeft op dit document adviesrecht wat inhoudt dat ze het college van bestuur adviseren en het college mag hier alleen van afwijken met gegronde redenen. Zowel de USR als de OR hadden vooraf nog een aantal vragen over de begroting. Zo waren bij een aantal plannen de onderliggende documenten nog niet langs de UGV geweest waardoor het lastig was een beeld te krijgen of de uitgaven gegrond zijn. Essentiële beleidsdocumenten die ontbraken waren o.a. het Campusplan, de iStrategie en de Huisvestingsvisie. 

Daarnaast werden er een aantal aannames gedaan waar de UGV ook haar vraagtekens bij had. Zo wordt er al jaren gezegd dat de instroom van studenten zal afnemen, maar dit is (nog steeds) niet het geval. Hier wordt echter wel op begroot. Ook is opgenomen dat de visie is dat er meer behoefte is aan hybride werken. 

Dit alles bij elkaar heeft de UGV doen besluiten een negatief advies af te geven. Hierin is aangegeven dat we de essentiële beleidsdocumenten, waarop het college haar keuzes heeft gebaseerd, nodig hebben om een daadwerkelijk advies te kunnen geven. Op 4 januari heeft een extra GV plaatsgevonden op verzoek van het CvB om het advies te overwegen. Toegezegd is om in het vervolg de medezeggenschap eerder de beleidsstukken te laten zien. Ook heeft het college toegezegd naast de Jaarrekening voortaan ook de viermaands- en achtmaands rapportages te verstrekken. Na aanleiding hiervan heeft de UGV haar advies veranderd in een positief advies. 

Reorganisatie HOVO

Het opleidingsinstituut HOVO organiseert cursussen op academisch niveau voor geïnteresseerden van boven de 50 jaar. Afgelopen zomer heeft het college het besluit genomen om per 1 januari 2021 de stekker eruit te trekken, tot teleurstelling van vele cursisten en ook de medezeggenschap. Door een prijsstijging in 2016, omdat er BTW geheven moest worden op de cursussen, is het aantal inschrijvingen flink gedaald. Daarbovenop kwam ook nog de coronacrisis, waardoor cursisten zich niet inschreven voor de nieuwe cursussen. Er wordt nu naar mogelijkheden gekeken of de HOVO een plek kan krijgen in de Radboud Academy. In de toekomst moet er een passend aanbod komen voor deze groep.

Tijdens de GV is er gevraagd of er gemonitord kan worden of voormalig HOVO-cursisten ook daadwerkelijk gebruik maken van het vervangende aanbod. Het college van bestuur heeft aangegeven bereid te zijn dit te te doen. 

Anoniem beoordelen

Afgelopen jaar heeft de USR een notitie geschreven waarin is gevraagd om, waar mogelijk, alle toetsvormen anoniem af te nemen door alleen een studentnummer te gebruiken. Het college heeft aangegeven om in toetsperiodes 2 en 3 bij een aantal opleidingen een pilot te starten met het anoniem beoordelen van een aantal toetsen waarbij dit mogelijk eenvoudig is te realiseren, zoals tentamens met open vragen, tentamens met meerkeuzevragen en de beoordeling door de tweede beoordelaar van afstudeerwerken. Het college had nog wel haar bedenking bij het anoniem beoordelen van alle vormen van toetsen. “Onderwijs gaat naast kwalificatie ook om socialisatie en vorming van de persoon.” In periode 4 van dit collegejaar zal de pilot worden geëvalueerd met studenten en docenten. Op basis van deze evaluatie zal worden gekeken of het al dan niet mogelijk is om anoniem beoordelen breder in te voeren.

Student wellbeing

The first month of the new year is already over and we can all agree: it has been a dynamic period where the light at the end of the tunnel is still too small at this point. The coronacrisis makes us all think. During this crisis, more attention also came to the wellbeing of students. Because during this crisis, it turned out that not every young adult has a carefree student life. We write this letter for those students. Are you not feeling good about yourself? That’s okay! Even the members of the USR sometimes lose track. Therefore, in this letter we tell our own stories. Maybe they offer recognition, hope and inspiration. The goal is to encourage you to look out for and support each other.

Rick 

The year should feel like an express train, but sometimes I feel like I’m standing still. I tried using the corona crisis to get answers to questions. Eventually I found them and that means change. I find that quite exciting. Making the right choice and following your own heart is not always easy. I used to be incredibly good at portraying negativity unto myself. In recent years I have made an effort to accept my own imperfections and to focus on my talents. The perfectionism may be a little less. With some help, I have learned to get happiness out of myself and trust my own resilience. In addition, I have come to realize how much I can count on my circle of friends. I wish every student, nay everyone this same investment. We need to take the time to listen carefully to our own needs.

Jasmijn

In the first lockdown I did the cliché lockdown activities, I made about 10 jigsaw puzzles, and went for a walk every day. In addition, I watched web lectures and wrote my thesis. Of course I followed the news closely, the numbers were my common thread through the days. What still felt relaxed during the first lockdown is now completely different: studying in times of corona is just not fun. Sitting at home behind your laptop feels lonely and the lack of social contact while studying is a huge miss. Despite all the efforts of teachers who try to make the best of it in all sorts of ways. As annoying as it is, the fact that we are all in the same rotten situation means that you can draw support from each other. By taking a walk together, organizing fun activities online, or simply just having a good time whining uninhibitedly. Know that you are not alone!

Wietske

In the first lockdown, things didn’t go too well for me for a while. During a Skypecall with my project group, I was sad, but I didn’t tell them that I was troubled by anything. After the meeting I got a message from a groupmate: “Hey, are you okay? You sounded a little down just now”.

When I think back on this, I mostly remember how surprised I was. Surprised that someone took the time to listen to my story sincerely and without judgment, and that someone was curious about how I was doing. That makes me sad. Shouldn’t that be the norm? Investing in each other, taking the time to listen to someone’s story? It’s such a small effort to ask someone to take a walk together or send a message to ask how things are going, but it can mean so much to that person! Who are you going to send a message to?

Studentwelzijn

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer op en we zijn het er allemaal over eens: Het was een dynamische periode waarvan het licht aan het einde van de tunnel nog steeds een te klein puntje is. Corona zet ons allen aan het denken. Tijdens deze crisis kwam er ook meer aandacht voor het welzijn van studenten. Want tijdens deze crisis bleek niet iedere jongvolwassene een onbezonnen studententijd te hebben. Voor die studenten schrijven wij deze brief. Zit jij niet goed in je vel? Dat is oké! Ook de leden van de USR zijn soms het spoor even bijster. In deze brief vertellen wij daarom onze eigen verhalen. Misschien bieden ze herkenning, hoop en inspiratie. Dit met als doel jullie aan te moedigen ook naar elkaar om te kijken en elkaar te ondersteunen.

Rick 

Het jaar zou moeten voelen als een sneltrein, maar soms heb ik het gevoel stil te staan. De coronacrisis probeerde ik te gebruiken om antwoorden op vragen te krijgen. Uiteindelijk heb ik die gevonden en dat betekent verandering. Dat vind ik best spannend. De juiste keuze maken en je eigen hart volgen is niet altijd makkelijk. Ik was vroeger ontzettend goed in mezelf negatief afschilderen ten opzichte van anderen. De afgelopen jaren heb ik inspanning geleverd om mijn eigen onvolkomenheden te accepteren en te focussen op mijn talenten. Het perfectionisme mag wat minder. Met enige hulp heb ik geleerd om geluk uit mijzelf te halen en te vertrouwen op mijn eigen veerkracht. Daarnaast ben ik erachter gekomen hoezeer ik kan rekenen op mijn vriendenkring. Ik gun elke student – nee iedereen -diezelfde investering. We moeten de tijd nemen om goed te luisteren naar onze eigen behoeften.

Jasmijn

In de eerste lockdown deed ik de cliché-lockdown-activiteiten, ik maakte zo’n 10 legpuzzels, ging elke dag wandelen. Daarnaast keek ik weblectures en schreef ik mijn scriptie. Uiteraard volgde ik het nieuws op de voet, de cijfers waren mijn rode draad door de dagen. Wat in de eerste lockdown nog voelde als relaxed, is nu helemaal anders: studeren in coronatijd is gewoon niet leuk. Thuis achter je laptop zitten voelt eenzaam en het gebrek aan sociaal contact tijdens het studeren is een enorm gemis. Ondanks alle inspanningen van docenten die er op allerlei manieren proberen het beste van te maken. Hoe vervelend het ook is, het feit dat we allemaal in dezelfde rottige situatie zorgt dat je steun uit elkaar kan halen. Door samen te wandelen, online leuke activiteiten te organiseren, of om simpelweg gewoon lekker een potje ongeremd te zeuren. Weet dat je niet de enige bent!

Wietske

In de eerste lockdown ging het een tijdje niet zo goed met me. Tijdens een Skypecall met mijn projectgroep was ik verdrietig, maar vertelde ik niet dat ik ergens mee zat. Na de vergadering kreeg ik een berichtje van een groepsgenoot: ‘Hee, gaat het wel? Je klonk een beetje sip net.’.

Als ik hieraan terugdenk, herinner ik me vooral hoe verbaasd ik was. Verbaasd dat iemand de tijd nam om oprecht en zonder oordeel te luisteren naar mijn verhaal en benieuwd was hoe het met me gaat. Dat maakt me verdrietig. Zou dat niet de norm moeten zijn? Investeren in elkaar, de tijd nemen om te luisteren naar iemands verhaal? Het is zo’n kleine moeite om iemand te vragen samen te wandelen of een berichtje te sturen om te vragen hoe het gaat, maar het kan zoveel voor diegene betekenen! Wie ga jij een berichtje sturen?

USR presenteert Focus Points 2020-2021!

De Universitaire Studentenraad presenteert graag haar focuspunten van 2020-2021! De focuspunten illustreren de ambities van de USR en weergeven de prioriteiten op het gebied van onderwijs, campus en studenten. Deze punten, de ideeën en visies die de USR voor de toekomst voor ogen heeft, zijn verder uitgewerkt in het onderstaand document. De raad staat voor een toegankelijke en veilige universiteit voor iedereen, vooral tijdens de huidige COVID-19-uitbraak. Kom meer te weten over de ambities van de USR door het onderstaand document te lezen en schroom niet om ons te contacteren via usr@ru.nl indien je vragen, ideeën of zorgen hebt!

Focus-Points-USC-2020-21-Definitive-1

Update #2: Corona and privacy

Today University Student Council Chair Hans Kunstman tells what the USR has been dealing with in recent weeks with regard to the corona crisis. Continue reading below for the update:

The past few weeks have been dominated by the consultation meeting with the Executive Board (CvB) and the discussion on proctoring. On April 20, the USR met online for the first time with the Executive Board and the Works Council (OR). It is not easy to have such a formal meeting with about 50 people. Chairing a five-hour video conference is a real exhaustion, fortunately everything went well and we managed to cover all items on the agenda with a small delay.

During the joint meeting, we discussed the corona crisis extensively. Various council members have asked questions about the consequences of the corona crisis for employees with a flex contract. Among these employees are also many student assistants for whom part of the income is lost. During the meeting, critical questions were asked about the employment practices of Radboud University, when are you a good employer in times of corona? The Executive Board’s response indicated that much depends on what is decided at national level and that the right solution must be examined on a case-by-case basis. The USR remains committed to student employees who have run into problems due to the corona crisis, so let us know if you have any problems and if you work for the university as a student.

In recent weeks, media attention has regularly been paid to administering exams with so-called ‘proctoring software’. Both national media and our own Vox reported on the privacy problems that the use of proctoring creates. Where other universities in the Netherlands already take extensive exams with this controversial software, the Executive Board is considering doing so for a limited part of the exams. This concerns the larger examinations where alternative methods of examination are not workable. Take-home exams, oral exams and other forms are frequently used for smaller courses. For large courses, there is insufficient capacity to take exams via these methods. To prevent students from having to wait until next year (or even longer…), the Executive Board is considering using software that checks via webcam and microphone whether students are not cheating during an exam.

The USR has made critical comments about the use of proctoring. We are not convinced that alternative methods of assessment are equally considered in all study programs. In some cases, for example, teachers / examination committees seem to be thinking about ways to perform their traditional exams digitally. In other courses, we see that innovative methods of examination minimize the risk of fraud in a smart way. For the USR, the importance of privacy and study progress is paramount. Creativity and innovation in education is now really necessary to prevent problems in the short and long term.

We used our legal advisory powers last week to advise the Executive Board (unsolicited) to only use proctoring as a last resort to prevent study delays and only under very strict conditions. Recent media coverage indicates that proctoring is not foolproof when it comes to fraud prevention. This puts the complex discussion about proctoring in a different light. Why would we use “undesirable” methods of examining in the context of combating fraud when it is not at all difficult to defraud with proctoring? The USR remains committed to the privacy and study progress of students.

The USR would like to hear it if you experience problems in your education or in any other way during the corona crisis. Also, let us know if you have any ideas on how things can be better in college during the corona crisis!

On behalf of the University Student Council,

Hans Kunstman, Chair