De belangrijkste veranderingen in de regeling FONDS op een rij

De USR heeft vanmiddag ingestemd met de wijziging van de regeling Financiële ondersteuning studenten. Hieronder zijn de zes belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige regeling uiteengezet. De eerste vier wijzigingen zullen in september 2012 ingaan. De versoepeling in de aanvraag van bestuursbeurzen voor incidentele activiteiten en de compensatie voor het verhoogd wettelijk collegegeld zullen al per 1 september 2011 in werking treden. Deze wijzigingen zijn in het voordeel van de student.

 1. Van bestuursmaanden naar bestuursbeurzen
  De huidige term bestuursmaanden zal worden vervangen door de term bestuursbeurzen. Één bestuursbeurs staat daarbij gelijk aan anderhalve bestuursmaand. Het College wilde dit graag omdat de nieuwe term geen directe relatie heeft tot maanden (studievertraging). Deze wijziging zal tot aan de eerst volgende toetsing geen consequenties hebben voor bestuurders. Daarna kunnen verenigingen er door afronding eenmalig maximaal 150 euro op voor of achteruit gaan.
 2. Het recht op bestuursbeurzen
  In de huidige regeling hebben studenten in de eerste zes jaar van hun inschrijving aan de RU recht op bestuursmaanden. In de nieuwe regeling heeft een student recht op bestuursbeurzen gedurende de nominale inschrijvingsduur + 1 jaar aan de Radboud Universiteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen inschrijving voor de bachelor en de master.

  Voorbeeld Een student die een driejarige bachelor en een eenjarige master volgt heeft gedurende vier bachelorjaren en twee masterjaren recht op bestuursbeurzen.

 3. Studievoortgangsnorm
  Om in aanmerking te komen voor bestuursbeurzen zullen studenten voorafgaand aan het jaar waarop zij bestuursbeurzen ontvangen:
  a). ten minste 39 EC hebben behaald of:
  b). het afsluitende examen (het bachelor- of masterdiploma) van zijn opleiding met goed gevolg hebben afgesloten of;
  c). de student moet een aangepast aantal EC behalen als hij al bestuurbeurzen heeft gekregen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop hij bestuursbeurzen wil ontvangen.
 4. De (on)voorwaardelijke beurs
  Studenten met een lichte bestuursfunctie (tot en met 3 bestuursbeurzen) krijgen hun bestuursbeurs onvoorwaardelijk uitgekeerd. Studenten met een zwaardere bestuursfunctie (vanaf 4 beurzen, in de huidige regeling 6 maanden) krijgen 2/3 van hun beurs onvoorwaardelijk uitgekeerd. Aan het verkrijgen van het laatste derde zijn voorwaarden verbonden. Zij moeten daarvoor een aantal studiepunten behalen.

  Voorbeeld: een student komt in aanmerking voor 8 bestuursbeurzen (= 12 maanden in de huidige regeling). Hij krijgt 5 1/3 beurs onvoorwaardelijk. Hij kan vervolgens 1 1/3 beurs bijverdienen als hij 9 EC haalt en nog eens 1 1/3 beurs als hij gedurende zijn bestuursjaar 18 EC haalt.

 5. Compensatie voor het verhoogd wettelijk collegegeld
  In de nieuwe regeling is opgenomen dat de universiteit in schrijnende gevallen studenten met 3000 euro zal compenseren als zij de Halbeheffing moeten betalen. Onder schrijnende gevallen worden studenten verstaan die buiten hun eigen schuld om zoveel studievertraging hebben opgelopen dat zij langer dan nominaal + 1 over hun studie doen.

 6. Versoepeling bij aanvragen bestuursbeurzen voor incidentele activiteiten
  Volgens de nieuwe regeling kunnen studentenorganisaties tot 1 mei aanvragen indienen voor bestuursbeurzen voor incidentele activiteiten. In de oude regeling was de deadline 1 november, die deadline bleek in de praktijk voor veel organisaties te vroeg.

USR stemt in met wijziging in de regeling FONDS

Vanmiddag heeft de Universitaire Studentenraad (USR) ingestemd met de voorgestelde wijzigingen voor de regeling Financiële ondersteuning studenten (FONDS). De USR heeft na een maandenlang onderhandelingsproces ingestemd  met het compromis, omdat alternatieven minder gunstig zullen uitvallen voor studentbestuurders. Door de wijziging in de regeling zullen vanaf september 2012 enkele eisen ten aanzien van de studievoortgang worden gesteld aan studentbestuurders die bestuursbeurzen willen ontvangen.

Het College van Bestuur hoopt met de wijziging de studievoortgang van studentbestuurders te bevorderen. Aan de wijziging liggen twee oorzaken ten grondslag die het College hiertoe nopen. De eerste ligt in een veranderende systematiek in de bekostiging van de universiteit. De universiteit krijgt vanuit Den Haag geen geld meer voor studenten die langer dan nominaal over hun opleiding doen. Daarom wil het College de studievertraging door bestuurswerk beperken. De tweede oorzaak ligt in de plannen van het huidige kabinet. Enerzijds wil het kabinet vanaf 2016 universiteiten met een goed ‘rendement’ belonen. Anderzijds is er een wetsvoorstel ingediend om studenten die langer dan nominaal + 1 jaar over hun opleiding doen een boete van 3000 euro per jaar op te leggen. Ook hierdoor wordt het volgens het College voor (zowel student als) de universiteit belangrijk om de eventuele studievertraging door bestuurswerk te beperken.

Tussen februari en juli heeft de USR met het College in drie fasen onderhandeld over een concrete wijziging in de regeling FONDS. Dit onderhandelingsproces wordt hieronder toegelicht.

In de eerste fase werd de USR informeel op de hoogte gesteld dat het College voornemens was het aantal bestuursmaanden per jaar te maximeren op 6 (nu 12) en het totaal gedurende de studie op 12 (nu 18). Na een uiterst negatieve reactie van de USR kwam een voorstel ter tafel waarbij zowel de 12 maanden in een jaar als de 18 maanden in totaal gehandhaafd zouden blijven. In ruil hiervoor zal aan het uitkeren van bestuursmaanden voorwaarden worden verbonden. De student zal in het jaar voorafgaand aan zijn bestuursjaar 39 EC moeten halen en gedurende zijn bestuursjaar studievoortgang moeten boeken. Door studievoortgang te boeken zal een student een aantal maanden kunnen ‘bijverdienen’. De USR wist daarbij de aanvankelijke 50% voorwaardelijke beurs / 50% onvoorwaardelijke beurs om te buigen naar 33,3% / 66,7%. Tot slot werd tussen USR en College afgesproken dat er niet bezuinigd zal worden op het totaal bedrag dat voor bestuurbeurzen ter beschikking staat.

Na de informele besprekingen volgde een formeel vervolg in de GV-cyclus van mei (fase twee). Met het College werd gesproken over het idee achter de nieuwe regeling (besturen moet naast studeren) en de uitwerking die het College daaraan gaf. Daarbij werden een tweetal belangrijke toezeggingen binnengehaald. Ten eerste werd de ingangsdatum van de regeling uitgesteld tot september 2012. Ten tweede werd het recht op bestuursbeurzen gekoppeld aan inschrijving aan de RU in plaats van aan inschrijving in het Hoger Onderwijs. Dit is in het voordeel van studenten die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt en van een opleiding elders naar de RU komen.

In de derde fase werd de uitwerking in een conceptregeling besproken. Daarbij heeft de USR allerlei kleine verbeteringen kunnen aanbrengen. Zo werd het aantal te behalen EC voor het voorwaardelijke deel aangepast op de verschillende manieren waarmee faculteiten studiepunten toekennen (5/10 EC of 3/6 EC of 4/8 EC). Daarnaast werd er nog één belangrijk punt binnengesleept, namelijk over de manier waarop de hardheidsclausule zou worden toegepast. Binnen de USR leefde de angst dat vooral studenten van de medische faculteit de dupe zouden worden van het voorstel. Daarom zijn voor studenten van opleidingen met een blokkensysteem (vooral de Medische Faculteit) afspraken gemaakt. Kern van de afspraak is dat voor die studenten op basis van een advies van de studieadviseur afgeweken zal worden van de voorwaarden die gesteld worden aan de studievoortgang.

Al met al hebben College van Bestuur en USR een compromis bereikt waarbij het voor studentbestuurders mogelijk blijft een fulltime compensatie te ontvangen. De conceptregeling is veelvuldig met verschillende studentenorganisaties besproken. Op basis van die gesprekken heeft de USR de conceptregeling in zowel de tweede als derde fase weten aan te passen. Daarnaast hebben de verschillende studentbestuurders aangegeven bereid te zijn om indien nodig hun organisatie aan te passen op de nieuwe regeling. Hierdoor is de USR ervan overtuigd dat de regeling werkbaar is voor alle studentenorganisaties die de universiteit kent.

USR adviseert positief over koepelzetel CHECK

De nieuwe koepel CHECK (Charitatieve en Culturele Koepel) heeft dit jaar een verzoek ingediend voor een koepelzetel in de USR. De aanvraag is gebaseerd op het feit dat de charitatieve en culturele verenigingen op dit moment geen vertegenwoordiging hebben in de USR. CHECK wil de vertegenwoordiging van deze verenigingen volgend jaar graag op zich nemen.

De USR heeft vervolgens overlegd over de aanvraag en ook gesproken met een afgevaardigde van CHECK. Het koepelreglement stelt dat een organisatie voor een zetel in de USR in aanmerking komt als deze een uniek, specifiek en voor de Radboud Universiteit relevant deelbelang van studenten vertegenwoordigt. Daarnaast moet de organisatie een substantieel te achten aantal studenten representeren.
 
In het gesprek met de afgevaardigde van CHECK en de aanvullende informatie die de USR van de koepel gekregen heeft, bleken deze vereisten voldoende aanwezig. Vandaar dat de USR een positief advies geeft aan het College van Bestuur (CvB). Als het CvB dit advies overneemt, wordt CHECK naast SOFv (studieverenigingen), BOS (studentenverenigingen), NSSR (sportverenigingen), CSN (christelijke verenigingen) en KIS (internationale verenigingen) de zesde koepel in de USR.

Nieuwsbrief FSR Managementwetenschappen 30 mei 2011

Studenten kiezen nieuwe vertegenwoordigers
Van vrijdag 20 mei tot en met donderdag 26 mei heb je de kans gehad om je stem uit te brengen op de kandidaten voor de Facultaire Studentenraad van volgend collegejaar. Je kon kiezen uit tien waardige kandidaten, en na het tellen van de 839 stemmen zal de FSR volgend jaar als volgt zijn samengesteld:

 • Sia Ataredian (Economie en Bedrijfseconomie)
 • Emiel Helmink (Sociale Geografie en Planologie)
 • Sjir Schütt (Politicologie)
 • Iris van Diest (Bestuurskunde)
 • Jordi Vreede (Bedrijfskunde)
 • Chiel Soeter (Bedrijfskunde

Zij zullen op korte termijn worden ingewerkt, om ook volgend collegejaar weer zo goed mogelijk jullie belangen te kunnen behartigen.

Universitaire medezeggenschap lanceert website
Alle informatie over de Nijmeegse universitaire medezeggenschap wordt voortaan gebundeld op een centrale website: NUMedezeggenschap.nl. De website is een initiatief van de Universitaire Studentenraad (USR) en de verschillende FSR’en en zit momenteel in de ontwikkelingsfase. Met de website kunnen studenten op de hoogte worden gehouden van wat er speelt in de medezeggenschap op verschillende niveaus.

Tentamencijfer 5,5 voortaan voldoende
Het College van Bestuur heeft besloten dat cijfers voor een tentamen voortaan worden uitgedrukt in hele en in halve punten en dat een 5,5 wordt uitgesloten. Een 5,0 wordt beschouwd als onvoldoende, een 6,0 als voldoende. Als een cijfer na weging op 5,5 uitkomt, wordt dit cijfer afgerond naar een 6,0. Dit betekent dus dat een 5,5 voortaan wordt bestempeld als voldoende.

Vooraanmeldingen bacheloropleidingen
Op Radboudnet.nl wordt elke week een update gegeven van het aantal vooraanmeldingen per opleidingen met daarbij het verschil ten opzichte van vorig jaar. Het aantal vooraanmeldingen bij de bacheloropleidingen op de Managementfaculteit zien er op 24 mei als volgt uit:

Bedrijfskunde: 225 (+9%)
Bestuurskunde: 35 (-20%)
Politicologie: 62 (+22%)
Sociale Geografie en Planologie: 68 (-28%)
Economie: NB

Behalve verslag uitbrengen naar de studenten, horen wij ook graag van de studenten. Heb je een klacht, een vraag of wil je gewoon graag je mening geven over het reilen en zeilen op de faculteit, schroom dan niet om ons persoonlijk (TvA 5.0.09), via de e-mail (studentenraad@fm.ru.nl) of social media (twitter en facebook) te benaderen.

Uitslag verkiezingen bekend

De meeste zetels (5) in de Universitaire Studentenraad gaan dit jaar naar AKKUraatd. Grote overwinnaar is echter nieuwkomer asap, die twee zetels binnen wist te slepen. Asap-Lijsttrekker Mart Waterval: “Top, dit is echt top! Je hoopt het wel, maar je verwacht het niet.”

De spanning was te snijden vanmiddag in het CultuurCafé. Tijdens de presentatie van de uitslagen van de verkiezingen, die liepen van 20 tot en met 26 mei, werd de zetelverdeling bekend gemaakt.

Siam, de oudste fractie van het stel, ging met één zetel naar huis. Nummer twee op de lijst, Tim Smit, geeft de teleurstelling van de hele fractie weer. “We hebben ons een week lang heel hard ingezet voor de campagne. Dan is het jammer dat we een zetel minder hebben dan vorig jaar.” Ga verder met “Uitslag verkiezingen bekend” lezen