Verslag Overlegvergadering maandag 9 december 2013

Afgelopen maandag vond de 89e vergadering tussen de UGV/USR/OR en het college van bestuur plaats in de senaatszaal van de aula. Onderwerpen die op de agenda stonden waren de Meerjaren Investeringsprognose (MIP), het reorganisatieplan clusters en de stand van zaken van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

De vergadering werd door voorzitter Peter van Griensven geopend met het welkom heten van de nieuwste aanwinst van het college van bestuur: Wilma de Koning. Als eerste vrouwelijke lid van het college in de geschiedenis van de RU beleefde ze haar debuut in de Overleg GV.

De ingekomen stukken werden relatief snel afgehandeld, met nog enkele puntjes van aandacht die door de USR aangekaart werden. Zo werd er nog toelichting gevraagd op de Wet kwaliteit in verscheidenheid en werden er suggesties gedaan voor een nieuwe website pagina over integriteit en gedrag van onze universiteit. Hierna volgde de behandeling van de MIP.

Enkele beleidsvragen waren opgesteld ter opheldering van nog enkele onduidelijkheden, zoals een gat in de begroting van €10 miljoen tussen 2016 en 2021. Na enkele kritische vragen wist het college de UGV gerust te stellen door uit te leggen hoe de structurele bezuinigingen van de afgelopen en komende jaren genoeg ruimte hebben gelaten om dit gat op te vangen. Ook werd er meermaals verwezen naar de werkgroep Studeren op de Campus die zich meer zal focussen op de inrichting en de leefbaarheid op de campus.

Het reorganisatieplan clusters werd vooral door de OR nog extra belicht. De UB gaat van het beheer van het cluster facilitair naar het cluster ondersteuning. De medewerkersgeleding was daarop enigszins bezorgd over de positie van de werknemers van de UB. Zou hun functie beschermd blijven of is er kans dat er toch ontslagen vallen? De conclusie was dat in een organisatie dit nou eenmaal nooit zeker is, maar dat men ervan uit mag gaan dat ontslagen ten alle tijden zo veel mogelijk voorkomen willen worden.

De stand van zaken rond de Basiskwalificatie Onderwijs werd niet erg inhoudelijk besproken. Het stuk was een uiteenzetting van de huidige situatie en wat de doelen zijn voor de komende periode. De USR greep dit punt wel nog aan om te melden dat hij graag de komende tijd nog ingaat op de taalbeheersing van Engels van docenten en de omgang met studenten met een functiebeperking. De rector garandeerde dat dit de komende tijd nog ter sprake zal komen.