USR bepleit instemmingsrecht judicia

Naar aanleiding van een brief eerder deze week waarin het college meldde dat een groot deel van de judicia afgeschaft gaat worden, heeft de USR vandaag een schriftelijke reactie gestuurd.  In de brief merkte het college van bestuur op dat er op aanpassing van de OERen op dit onderwerp geen instemming nodig is van de medezeggenschap. De USR heeft hierover echter juridisch advies ingewonnen en is van mening dat instemming door de medezeggenschap wel nodig is. De USR is van mening dat de bindende richtlijn zoals voorgesteld door het college niet geldig tot stand is gekomen.

Op dit moment ligt de brief met de argumenten bij het college van bestuur. De USR roept het college op om constructief het gesprek aan te gaan en samen met de USR tot een uniforme regeling te komen. Aan de regeling zoals die er nu ligt zitten te veel nadelen, zoals de eis dat er maar één tentamen herkanst mag worden. Daarnaast ziet de USR meerwaarde in de judicia bene meritum en summa cum laude, die het college dus wil schrappen.

Hoe bescherm je je mobiele apparaat?

De USR voerde afgelopen week actie om ervoor te zorgen dat er minder gestolen wordt op de campus doordat minder studenten hun kostbaarheden onbewaakt achterlaten. Wil je weten wat je zelf nog kunt doen om diefstal te voorkomen?Natuurlijk is zelf op je kostbare spullen letten al een heel goed begin, maar er is nog meer dat je kunt doen. De USR zet verschillende mogelijkheden voor je op een rij.

Continue reading “Hoe bescherm je je mobiele apparaat?”

Overeenkomst Profileringsfonds

Maandenlang is de Universitaire Studentenraad al in gesprek met de Rector en Dienst Studentenzaken om de vernieuwde regeling FOndS vast te kunnen stellen; met uiteindelijk een resultaat waar alle partijen zeer tevreden over zijn. Uit het Profileringsfonds komen onder andere de bestuursbeurzen die beschikbaar worden gesteld door de universiteit voor bestuurders van allerlei studentenorganisaties.

Eigenlijk zou de regeling vorig jaar herzien moeten worden maar dit werd uitgesteld naar 2014. De Universitaire Studentenraad heeft zich hard gemaakt voor onder andere de fulltime bestuurders, de medezeggenschapsbeurzen en het vergemakkelijken van de toetsingsprocedure. De 18 EC-regeling, die stelt dat fulltime bestuurders 18 EC naast hun bestuurswerk moeten halen, was een van de grote discussiepunten aangezien het College van Bestuur en de Universitaire Studentenraad het hierover niet eens konden worden. Het idee van het behalen van 12 EC, zodat er in ieder geval 1 vak per half jaar gehaald moest worden, werd helaas ook niet aangenomen. In ieder geval wist de USR wel te voorkomen dat de te behalen vakken niet alleen binnen het curriculum behaald mochten worden.

De beurzen voor de hele medezeggenschap zijn wel enigszins gered. Elk gremium zou haast gehalveerd worden in het aantal beurzen; hier heeft de USR een stokje voor weten te steken door de halvering te beperken tot het verlies van 1 à 2 bestuursbeurzen. Het College en de USR zijn het er beiden over eens dat een actieve en kritische medezeggenschap via deze weg behouden kan blijven.

Een ander positief punt is dat besturen voortaan langer de tijd hebben met de aanvraag voor de beurzen. De toetsing van verenigingen zal voortaan ook transparanter geschieden op basis van een vast aantal beurzen gekoppeld aan het ledenaantal. Daarnaast zal er een extra cursus ‘Toetsing door de Toetsingscommissie’ aangeboden worden door de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds. Ten slotte vallen pre-masterstudenten voortaan ook binnen de regeling zodat zij voortaan ook bestuursbeurzen kunnen ontvangen. 

USR-werkgroep Diversiteit schrijft notitie ‘Thuisvoelen op de Campus’

De USR heeft dit jaar een werkgroep Diversiteit opgericht die zich focust op de diversiteit van groepen die op de campus te vinden zijn en de mate waarin zij zich thuisvoelen op de campus. Inmiddels heeft de werkgroep een notitie opgesteld en opgestuurd waarvoor een aantal gesprekken zijn geweest met deze verschillende groepen. Deze gesprekken hebben geleid tot concrete aanbevelingen naar onder andere het College van Bestuur, de organisatie van de introductie en de Radboud Docenten Academie.

In gesprekken met Studentenbegeleiding en met de Studentenkerk werd duidelijk dat de USR reeds via bestaande werkgroepen op veel gebieden goed werk verzet in het aangenamer maken van de campus voor bepaalde groepen studenten, zoals internationale studenten en studenten met een functiebeperking. In de rest van dit stuk volgen diverse groepen studenten die nog niet zijn betrokken in andere werkgroepen van de USR.

De USR-werkgroep heeft zich gefocust op gelovige studenten (christenen, moslims), lesbische, homoseksuele en biseksuele studenten en studerende ouders. Een aantal concrete aanbevelingen zijn onder andere:

  • Organiseer in de eerste collegeweek bij alle opleidingen voor alle eerstejaars een verplicht college dat is toegespitst op voorlichting over persoonlijke begeleiding vanuit de universiteit op psychisch vlak. Laat hierbij ten minste naar voren komen met welke vragen zij op hun faculteit bij studieadviseurs, studentdecanen en studentpsychologen terecht kunnen.
  • Informeer mentorouders over de verantwoordelijkheid die zij hebben in het laten thuisvoelen van eerstejaars.
  • Implementeer bij de Radboud Docenten Academie voorlichting over onderwerpen als homoseksualiteit als een integraal onderdeel van de opleiding.
  • Faciliteer op iedere faculteit een bereikbare ruimte, waar moslimstudenten zich overdag kunnen terugtrekken voor het gebed.
  • Faciliteer op iedere faculteit een gemakkelijk bereikbare kolfruimte.

De notitie geeft ruimte tot nader onderzoek aangezien veel studenten die de werkgroep gesproken heeft aangesloten waren bij een vereniging wat bijdroeg aan het thuisvoelen op de campus. Er zijn echter ook veel studenten, die zich niet aansluiten bij een vereniging of club. Nader onderzoek zou inzicht kunnen geven in hun beweegredenen om zich niet aan te sluiten en wat dat betekent voor hun ‘thuisgevoel’ op de campus.Ook zijn er nog vele andere groepen te bedenken waar in deze notitie geen aandacht aan besteed wordt.

De notitie zal worden besproken tijdens de Overlegvergadering van 19 mei. 

USR schrijft Judiciavoorstel

Naar aanleiding van de GV van 27 januari, waarin het College aangaf het Judiciastelsel te willen veranderen, heeft de USR een brief geschreven, in samenwerking met diverse medezeggenschapsgremia, met een voorstel voor deze wijziging.

Het College gaf aan dat ze voortaan alleen nog cum laude zouden willen hanteren, iets waar de USR niet mee eens is. De USR zou graag zien dat zowel cum laude, summa cum laude als bene meritum behouden zouden blijven. Door deze judicia te blijven erkennen zouden studenten nog steeds gemotiveerd blijven om deze te behalen en daarnaast maakt een judicium een positieve indruk bij werkgevers.

Het College en de USR zijn beide van mening dat er meer uniformering zou moeten zijn op dit vlak. Omdat een judicium bij studies met 9 vakken makkelijker te behalen is dan bij een studie met 18 vakken moet hier juist naar gekeken worden. Ook pleit de USR voor de herkansing van voldoendes waarbij het hoogste cijfer telt. Het zou immers niet zo mogen zijn dat studenten die na het behalen van een vijf willen herkansen, zodat ze een judicium krijgen, een vier behalen waarna ze hun bachelor mogelijkerwijs niet behalen.