College van Bestuur houdt stug vol

Naar aanleiding van de OverlegGV van maandag 27 januari is er zojuist een gesprek geweest met de Universitaire Studentenraad (USR) en het College over de verhoging van de premastertarieven. Het College liet, aan de hand van een grafiek, zien dat er een lineair verband  zit tussen de prijs die een premasterstudent moet betalen en het aantal ec’s wat de student volgt. Vanaf de 30 ec wordt deze helling steiler en vanaf 45 ec komt de student boven het wettelijk collegegeld. Het argument ‘zo worden de meest ambitieuze studenten benadeeld’ wat ingebracht werd vanuit de USR, werd beantwoord met het bericht dat zij ook meer gebruik maken van het onderwijs en dus meer moeten betalen.  Volgens het College valt er veel te zeggen voor proportionaliteit. De geopperde suggestie om voor studenten die 60 ec in één jaar behalen wel het wettelijke collegegeld te handhaven werd afgedaan met de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen om het behaalde aantal ec te controleren.

Pre-master volgen in 2014? Een duur voornemen!

Het College van Bestuur berichtte de USR middels een brief over nieuwe tarieven voor de pre-masters. Als het aan het College ligt betaalt een student die deelneemt aan een pre-master programma €2859-, vanaf het volgende collegejaar.

Dit bedrag ligt stukken hoger dan het reguliere collegegeld, aangezien de universiteit geen middelen ontvangt voor een pre-masterstudent. Het bedrag wordt in twee termijnen betaald door de deelnemende student, hierdoor is de student niet het volledige bedrag kwijt mocht het besluiten te stoppen.

Het is pre-masterstudenten niet toegestaan vakken buiten het pre-masterprogramma te volgen. Het College geeft aan dat deze regeling zo op berekende studenten voorbereid is. Het te betalen bedrag is namelijk vastgesteld per pre-masterprogramma en niet per collegejaar.

De USR vindt het bedrag dat nu gevraagd gaat worden voor een pre-masterprogramma te hoog. Het zal studenten afschrikken om deel te nemen en de regeling zal zo niet ten goede komen aan de masterinstroom. Het verbeteren van de masterinstroom is wel een van de speerpunten van het College, maar met de invoering van deze regeling zullen ze zichzelf in de vingers snijden.

Daarnaast lijkt het ons zeer onwenselijk dat studenten geen vakken meer mogen volgen buiten het vastgestelde programma. Dit maakt ambitie en de wil om breder te oriënteren onmogelijk. In verschillende gesprekken met College is aangegeven dat er uitzonderingen mogelijk moeten zijn op deze regel. Het College gaf aan dat er wel een mogelijkheid zou moeten zijn om studenten alsnog vakken te kunnen laten volgen buiten het vastgestelde programma door de examencommissie hiernaar te laten kijken. De USR blijft hoog inzetten en zal dit tijdens de overlegvergadering nogmaals bespreken.

Ten slotte geeft het College aan dat de regeling geen opties biedt aan berekenende studenten. Wij denken dat veel studenten het gewenste pre-masterprogramma nu zullen opnemen in hun reguliere bachelor. Dit kan ten koste gaan van andere activiteiten die de student beter voorbereid op de arbeidsmarkt zoals het doen van een stage of het opdoen van buitenlandervaring, iets waar het College ook erg hoog op inzet. Wanneer studenten binnen hun reguliere bachelor vertraging oplopen ontvangt de universiteit geen middelen meer voor deze studenten, maar de te verwachten vertraging bij studenten lijkt onontkoombaar. Het is dus ten zeerste de vraag of met deze regeling het College haar beoogde doel bereikt.

De USR bereidt zich voor op een stevige discussie tijdens de gezamenlijke vergadering van 27 januari.