USR Werkgroepen

English follows Dutch

De leden van de studentenraad zijn onderverdeeld in zes werkgroepen. In deze werkgroepen werken de leden in kleinere groepen aan specifieke en concrete onderwerpen. Werkgroepen kunnen hun eigen beleidsinitiatieven aan de gezamenlijke vergadering presenteren en voorstellen van o.a. het College van Bestuur en de Ondernemingsraad bespreken en evalueren. Daarnaast werken de werkgroepen ook samen met verschillende afdelingen om de universiteit te verbeteren.

Campus & Duurzaamheid

Voorzitter: Maaike Vink

In de werkgroep Campus & Duurzaamheid houden de raadsleden zich bezig met onderwerpen die te maken hebben met de campus, zoals huisvesting, studiewerkplekken en de Refter/het Gerecht. Ook wordt er gesproken over hoe de universiteit verduurzaamd kan worden – denk hierbij aan afvalscheiding, het tegengaan van verspilling en het verhogen van vegetarische opties.

Onderwijs & ICT

Voorzitter: Aline Boels

In de werkgroep Onderwijs & ICT houden de raadsleden zich bezig met verschillende onderwerpen rondom onderwijs. Enerzijds kijken zij naar waar het onderwijs verbeterd kan worden of beter kan aansluiten bij de wensen van studenten, anderzijds denken de leden ook na over vernieuwingen in het onderwijs. Belangrijke projecten waar de raad zich dit jaar mee bezighoudt, zijn onder andere het bindend studieadvies (t.t.v. corona), interdisciplinair en interfacultair onderwijs, de kwaliteitsafspraken en een digitale leeromgeving.

Diversiteit & Welzijn

Voorzitter: Gohar Pogosian

In de werkgroep Diversiteit & Welzijn spreken de raadsleden over manieren waarop de universiteit steeds inclusiever gemaakt kan worden. Alles wat studenten meemaken waardoor ze zich benadeeld of gestresst over voelen gaat deze werkgroep aan. Het is de taak van de werkgroep om aandacht te besteden aan hoe de university omgaat met studenten welzijn – vooral in tijden van corona – en diversiteit

Actieve Student

Voorzitter: Jelle Verploegen


In de werkgroep Actieve Student denken de raadsleden na over verschillende manieren om het voor studenten makkelijker en aantrekkelijker te maken om wat te ondernemen naast je studie. Zo houden de raadsleden verschillende (online) presentaties bij de Open Dag om over het actieve studentenleven te praten om aankomende studenten te enthousiasmeren. Verder zijn belangrijke onderwerpen regeling FONDS en flexibel studeren. De raad denkt ook na over de mogelijkheden van een campuskaart, waarbij je sport-, studenten- en cultuurkaart gecombineerd worden.

Identiteit

Voorzitter: Rick Spierings

In de werkgroep identiteit werken USR-leden samen om na te denken over de identiteit van onze Radboud Universiteit; Waar staat de Radboud Universiteit voor? 

Dit onderwerp is zeer relevant geworden sinds het recente besluit van de bisschoppenconferentie om het predicaat ‘katholiek’ te ontnemen. Deze werkgroep ziet het niet als haar taak als enige over een nieuwe identiteit na te denken, maar juist te focussen op de betrokkenheid van alle studenten van onze universitaire gemeenschap te vergroten. 

USR+

Voorzitter: Jasmijn Vos 

In de werkgroep USR+ houden de raadsleden zich bezig met houden zich bezig met de zichtbaarheid van de USR, bijvoorbeeld  door op de sociale mediakanalen berichten te delen van belangrijke zaken die spelen op de RU. Ook richten zij zich op de bonding tussen USR-leden en organiseert de werkgroep leuke interne activiteiten.

English

The members of the Student Council are divided into six workgroups. In these workgroups, the members work in smaller groups on specific and concrete topics. Working groups can start their own policy initiatives to present to the joint assembly, discuss and evaluate the proposals of the executive board or the works council and work together with different departments to improve Radboud University. 

Campus & Sustainability

Chair: Maaike Vink

In the workgroup Campus & Sustainability , the council members are concerned with topics related to the Radboud campus, such as student housing, study workplaces and de Refter/het Gerecht. It is also talked about how the university can be made more sustainable – think of waste separation, combating waste and increasing vegetarian options.

Education & ICT

Chair: Aline Boels

In the Education & ICT workgroup, the council members are concerned with various topics related to education.On the one hand, they appraise where education can be improved or better comply with  the wishes of students. On the other hand, they discover and recommend innovations in education. Important projects that the council is working on this year include the binding study advice (with regard to COVID-19), interdisciplinary and interfaculty education, the Quality Agreements and a digital learning environment.

Wellbeing & Inclusion

Chair: Gohar Pogosian

In the workgroup Diversity & Wellbeing , the council members discuss ways in which the university can be made more inclusive. Everything that makes students as a whole feel disadvantaged or stressed is their concern. It is the work group’s task to pay attention to how the university deals with well being and diversity and make not only policy recommendations but also give impulses. Much attention is also paid to the wellbeing of students – especially in times of Corona.

Active Student

Chair: Jelle Verploegen

In the working group Active Student , the council members look at various ways to make it easier and more attractive for students to develop in non-academic areas in addition to their studies. An example of this is the awareness of opportunities and possibilities in which students can thrive besides their studies. But it is not only awareness that this working group is concerned with but also its facilitation from university. Important topics are the FONDS regulations and flexible studying. The council is also considering the possibilities of a campus card, combining your sports, student and culture card.

Identity

Chair: Rick Spierings

In the identity working group, USC members work together to reflect on the identity of our Radboud University: what does it stand for? This topic has become very relevant since the recent decision of the Bishops’ Conference to strip the university of its Catholic status. This working group does not see it as its task to think about a new identity, but rather to focus on the involvement of all students in our university community.

USC+

Chair: Jasmijn Vos
In the USC+ workgroup, the council members are managing all social media channels of the USC. USC+ also supports the USC in facilitating a smooth cooperation between council members by organising internal bonding activities.