Wat deed de USR?

22e Universitaire Studentenraad (2018-2019)

 • De USR heeft een aanbevelingsbrief geschreven om te vragen voor meer beurzen om deze te matchen aan het groeiende aantal studenten. Door deze notitie zal er volgend collegejaar 104.000 euro meer naar beurzen gaan.
 • Er is een notitie ingeleverd over het herzien van de manier waarop het bindend studieadvies wordt gegeven en verbeterde begeleiding bij het bsa-traject.
 • De USR heeft focusgroepen gestart over de ervaren druk om extra dingen naast je studie te doen.
 • De USR is betrokken bij de evaluatie van flexibel studeren.
 • Samen met de Radboud Honours Academy wordt een programma ontwikkeld voor studentbestuurders, waar ze vaardigheden kunnen leren voor hun bestuursjaar. De pilot moet begin collegejaar 2019-2020 van start gaan.
 • De dag van de medezeggenschap is weer georganiseerd waar op elke faculteit studenten ideeen konden indienen.
 • De USR heeft een template voor een rouwprotocol opgesteld waar studentenorganisaties gebruik van kunnen maken.

21e Universitaire Studentenraad (2017-2018)

 • De Regeling Fonds is op de schop gegooid. Student Life en de Radboud Universiteit zal niet voortaan minder regels hanteren, maar maatwerk leveren. Studenten die wegens bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen, kunnen via de regeling een beurs aanvragen. Echter, eerder vielen hier niet de studenten onder die mantelzorger zijn; dit is vanaf het collegejaar 2019/2020 wel zo. Daarnaast kan een student die aanspraak maakt op een beurs wegens bijzondere omstandigheden, dit voortaan vijf jaar lang doen i.p.v. enkel de eerste vier jaar van de studententijd.
 • Radboud by Night werd voor het eerst georganiseerd. De samenvoeging van de Campusnacht en Nacht der Professoren bleek een razend succes, met meer dan dertig participerende studentenorganisaties, toonaangevende professoren achter de draaitafel en honderden bezoekers.
 • De USR is actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe ontwerpen en functionaliteiten van de Food Court (Refter) en The Yard (Sportcafé) en heeft hier de wensen van studenten doen laten klinken.
 • De XXI-e USR heeft ervoor gezorgd dat het College niet vergeet dat de privacy van de student ertoe doet. Zo heeft het College van Bestuur op aandringen van de USR een besluit uitgevaardigd waarin staat dat studieresultaten van studenten niet met medestudenten gedeeld mogen worden bijvoorbeeld middels excellijsten die met alle deelnemers van het tentamen worden gedeeld. Daarnaast heeft de USR gefaciliteerd in het organiseren van een bijeenkomst voor studentbestuurders m.b.t. de AVG.

20e Universitaire Studentenraad (2016-2017)

 • Er komt een Pilot Flexibel Onderwijs in september 2017, die enerzijds zal bestaan uit studiemaatregelen zoals versoepeling/geen aanwezigheidsplicht, meer tentamenmomenten en anderzijds uit extra begeleiding.
 • Er zijn veel geslaagde activiteiten georganiseerd zoals de Campusnacht, het Medezeggenschapsgala en Dag van het Studentbestuur. In het geval van de Campusnacht is er toegezegd dat dit het volgende jaar in samenwerking met Student Life georganiseerd zal worden. Bij de organisatie van de dag van het Studentbestuur wordt voortaan vanaf het begin een student betrokken.
 • Op het gebied van duurzaamheid zijn er gescheiden afvalbakken gekomen en is voortaan een vaste zetel in de programmaraad Duurzaamheid voor een USR-lid.
 • Er is een nieuwe blik geworpen op regeling Fonds en er zijn aanbevelingen voor volgend jaar gedaan.
 • Op het gebied van communicatie is afgestemd dat de diverse medezeggenschapslagen ieder jaar input mogen leveren op de studiegidsen voor ze gepubliceerd worden.
 • Tevens komt er een studentenpanel (samengesteld via campusdetachering) die gevraagd kan worden zaken te testen omtrent communicatie.
 • In het studentstatuut is opgenomen dat er geen extra studiekosten aan studenten gevraagd mogen worden.
 • De medezeggenschapstrainingen voor de Facultaire Studentenraden en Opleidingscommissies zijn vastgelegd.
 • Er is een enquête geweest omtrent studentenwelzijn waar schokkende resultaten uit zijn gekomen, die de weg hebben gelegd voor de welzijnsweek in komende jaren.

19e Universitaire Studentenraad (2015-2016)

Er is helaas geen archief bijgehouden door deze USR.

18e Universitaire Studentenraad (2014-2015)

Er is helaas geen archief bijgehouden door deze USR.

17e Universitaire Studentenraad (2013-2014)

De 17e Universitaire Studentenraad (2013-2014) heeft zich vorig jaar ingezet voor de belangen van de studenten aan de Radboud Universiteit. Hieronder een opsomming van wat ze onder andere hebben gedaan:

 • De USR deed onderzoek naar het interdisciplinair honoursprogramma waar een flink aantal aanbevelingen uit voortkwam. Ondanks dat het College van Bestuur het niet op alle punten eens was met de raad, blijft de kwaliteit van het honoursprogramma voor beide partijen erg belangrijk en wordt deze waar mogelijk verbeterd.
 • De USR schreef de notitie Optimalisering studiebegeleiding: informatie en communicatie waarin aanbevelingen staan om de studiebegeleiding voor studenten te verbeteren. De notitie, die onder andere pleit voor betere informatievoorziening en minder werkdruk voor studieadviseurs, is positief ontvangen door Dienst Studentenzaken.
 • De USR pleitte voor een cultuurcentrum door middel van een notitie. Onder andere de Culturele en Charitatieve koepel ziet graag een bruisend centrum van cultuur op de campus, waar studenten en medewerkers samen activiteiten kunnen ondernemen. Een werkgroep zal in collegejaar 2014-2015 gaan kijken naar de mogelijkheden a.d.h.v. aanbevelingen uit de notitie.
 • De werkgroep Studeren op de Campus heeft een rapport uitgebracht waarin onder meer aanbevelingen staan voor meer ‘huiskamers’, studentenbanen en cultuur op de campus. Daarnaast wordt ook gekeken of er een supermarkt op de campus kan komen.
 • Het College van Bestuur en het College van Decanen zagen graag de verschillende judicia behalve Cum Laude verdwijnen. De USR was het hier echter niet mee eens en streed, met succes, voor behoud van de verschillende judicia. Samen met de Facultaire Studentenraden heeft zij een brief aan het College verstuurd om te pleitten voor het behoud van de judicia en alternatieven aan te dragen.
 • Door de werkgroep Diversiteit op de Campus is een notitie opgesteld om extra aandacht te besteden aan allerlei verschillende groepen op de campus. Besprekingen met de organisatie van de RU Introductie hebben er toe geleid dat verschillende voorbeelden uit de notitie worden gebruikt als casus bij de mentorvoorbereidingsdagen. Zo wordt de introductie voor iedereen aangenamer en kunnen studenten zich gemakkelijker thuisvoelen op de campus.
 • Samen met de Ondernemingsraad heeft de USR onderzoek gedaan onder buitenlandse studenten en werknemers, zij blijken niet altijd gemakkelijk te kunnen integreren op onze campus. Aanbevelingen uit het opgestelde rapport moeten er toe leiden dat de buitenlandse studenten en medewerkers uit hun ‘international bubble’ kunnen komen en makkelijker in contact kunnen komen met Nederlandse studiegenoten en collega’s.
 • De USR initieerde de organisatie van de eerste Radboud Career Week die een groot succes was! Volgend jaar zal deze week wederom georganiseerd worden om studenten te helpen zich goed voor te bereiden op hun loopbaan.
 • Vanaf collegejaar 2014-2015 zal op elke faculteit vak-inschrijving automatisch tentameninschrijving betekenen.
 • De USR zou graag zien dat docenten ook van elkaar kunnen leren door bij collega’s in college of werkgroep te kijken, of wel: ‘peer review’. De USR heeft hiervoor aanbevelingen op papier gezet die zullen worden besproken met de onderwijsdirecteuren.

En verder…

 •  Op de studentenportal komt een portlet waarop de PC-bezetting te zien is;
 • Samen met dienst studentenzaken is er een vernieuwde regeling FOndS tot stand gekomen
 • Meegedacht met Dienst Marketing & Communicatie over de vormgeving en praktische invulling van de nieuwe Radboud websites.
 • Organiseerden we weer de Dag van de Medezeggenschap, de Week van het studentenbestuur en hebben we ons actief ingezet om studenten te informeren over de onderwijsmaatregelen via watzijndeplannen.info;
 • Hebben we weer een succesvolle nacht van de UB georganiseerd met diverse activiteiten en om aandacht te vragen voor langere openingstijden van het blok Erasmusgebouw-UB-Sportcentrum;
 • We hebben gezorgd voor een betere informatievoorziening voor docenten en studenten over studeren met een functiebeperking;
 • Heeft de Studentenraad zich aangesloten bij het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO)

16e Universitaire Studentenraad (2012-2013)

Nacht van de UB

UB

 • De USR organiseerde voor het eerst een ‘Nacht van de UB’, waarbij de UB een hele nacht bleef geopend en er tal van activiteiten zijn georganiseerd. Zo waren er ook rondleidingen achter de schermen, een college over de geschiedenis van de RU en een silent disco.
 • Dit collegejaar ging de UB voor het eerst open op 24 december, Paaszaterdag, Tweede Paasdag en 5 mei, na vele verzoeken van de USR.
 • Ook is de UB sinds half mei in het weekend tot 20.00 uur geopend, terwijl voorheen de deuren om 17.00 uur sloten. In tentamenweken, zo’n 20 weken per jaar, kun je zelfs tot middernacht studeren! Dit voorstel werd door de USR gedaan en vrij snel door het college van bestuur overgenomen.
 • Helemaal in tentamentijd is de UB vaak overvol. De USR heeft bij de directie van de bibliotheek aangegeven extra werkplekken te willen. In ieder geval zal de Leeszaal daardoor extra werkplekken en wordt er over nagedacht om een studieterras aan te leggen voor de UB.

Restauratieve voorzieningen

Onderwijs

 • Het college van bestuur was van plan om de lunchpauze af te schaffen en een nieuw tijdslot voor colleges in te plannen, waarbij het vaak zou voor komen dat je tot later college zou hebben. De USR heeft dit weten te voorkomen.
 • Als je een 2e studie wilt volgen, mag de onderwijsinstelling het bedrag voor deze studie bepalen, het zogenaamde ‘instellingstarief’. Ook dit jaar heeft de USR deze tarieven laag kunnen houden, waarbij je vaak nog een 2e studie tegen het wettelijk tarief (ongeveer €1.800,-) kunt volgen. Ook werd het deeltijdtarief van de Master Rechtsgeleerdheid verlaagd.
 • Begin december is de USR geschrokken van de geruchten dat het Academisch Schrijfcentrum zou verdwijnen. In een brief roepen de USR en Ondernemingsraad op dit waardevolle schrijfcentrum te behouden. En met succes: het college van bestuur besloot om niet de hele subsidie stop te zetten, waardoor het ASN nog steeds bestaat.
 • Pas je bachelor of masterdiploma krijgen als je een evaluatieformulier hebt ingevuld? Het is in ieder geval studenten aan de Managementfaculteit overkomen. De USR was hier erg kritisch op en verzocht het cvb met klem hier tegen op te treden.
 • Als je je inschrijft voor een vak, wil de USR dat je ook meteen bent ingeschreven voor een tentamen. Het college van bestuur werd verzocht deze koppeling mogelijk te maken en inmiddels zijn er vier faculteiten waarbij deze regeling geldt: Letteren, FTR, Medisch en Sociale Wetenschappen.
 • Als je lang wilt studeren op de campus, moeten er volgens de USR wel goede faciliteiten zijn. Er kan nog veel verbeterd worden aan het studeerklimaat, dus schreef de USR een notitie ‘Studeren op de Campus’. Er is nu een werkgroep ingesteld die gaat nadenken hoe dit bewerkstelligd kan worden.
 • In het proces van de scriptiebegeleiding kan nog veel verbeteren, zo was de conclusie van de USR in de notitie Scriptiebegeleiding. De universiteit heeft onvoldoende overzicht van het scriptieproces, maar uit de notitie blijkt dat er goede stappen te zetten zijn naar betere begeleiding. De notitie is bedoeld om handvatten te bieden om op centraal niveau meer te doen met de scriptiebegeleiding.
 • Dit jaar hoorde de USR vaak genoeg dat de rendementen omhoog moeten. Daarvoor werd aan de faculteiten een aantal maatregelen voorgesteld. De USR sprak zich fel uit tegen een aantal maatregelen in een notitie aan het cvb.
 • Steeds meer colleges worden in het Engels gegeven, maar dit niveau is lang niet altijd hoog genoeg. In een brief roept de USR het college van bestuur op om meer aandacht te besteden aan het taalbeleid Engels.

ICT

 • Lang kon je alleen Internet Explorer gebruiken op de pc’s op de campus. In oktober werd Firefox op de computers geïnstalleerd, op aandringen van de USR.
 • Het draadloos netwerk op de RU is niet al te best. Sinds halverwege maart heeft de USR gesprekken met ICT-medewerkers hoe dit verbeterd kan worden. Er komen meer zogenaamde ‘access points’ en uiteindelijk wordt het hele netwerk vervangen. Sindsdien is het netwerk al wat verbeterd. Ook is aangekaart dat er bij Tandheelkunde echt een draadloos netwerk moet komen: nu is dat er nog helemaal niet.
 • In een enquête werd studenten gevraagd naar welke software zij nog missen. Ongeveer vierhonderd studenten reageerden en de eerste extra programma’s zijn reeds op de computers geïnstalleerd.
 • Blackboard is duur, onveilig en lang niet iedereen vindt de software prettig werken. Dus heeft de USR het cvb verzocht eens kritisch te kijken naar dit programma. De huidige licentie loopt in 2015 af, dus is nu het moment de alternatieven te onderzoeken. Ook ging in februari Blackboard op zwart tijdens tentamentijd. De USR heeft in ieder geval kunnen afdwingen dat dit niet nog eens gebeurd.
 • In april zijn er 40 nieuwe printers, zogenaamde multifunctionals geplaatst. De USR heeft meegedacht waar deze printers moesten komen te staan en al in een eerder stadium wat de vereisten moesten zijn. PDF’s kunnen nu sneller geprint worden, printen, scannen en kopiëren in kleur is mogelijk en is A3-formaat beschikbaar.
 • Vijfhonderd nieuwe pc’s met Windows 7 die een stuk sneller zijn. De USR heeft hier al vanaf het begin van het jaar op aangedrongen, omdat de computers nu echt niet meer voldoen. In de zomer zullen de computers bij de UB en Faculteit der Sociale Wetenschappen worden vervangen.
 • Weblectures: ze komen er! Ook dit jaar heeft de USR weer gesproken over opgenomen hoorcolleges, die op het internet geplaatst worden. In een aantal grotere collegezalen komen vaste opstellingen te staan om de colleges op te nemen. Ook worden er tien mobiele installaties aangeschaft.

Communicatie

Flyer
 • Afgelopen collegejaar zijn er veel nieuwsberichten op de website www.numedezeggenschap.nl verschenen, over waar de USR zich mee bezig houdt. Ook gaven USR-leden een kijkje in hun werkzaamheden, in de rubriek ‘De Week Van’.
 • Eind december ging de USR in kerstmanpak over de campus om kerstkransjes uit te delen én studenten te vragen naar hun wensen voor het nieuwe jaar.
 • Er is samen met de afdeling Communicatie een brochure ontwikkeld over de medezeggenschap. Wat doet de medezeggenschap eigenlijk voor jou?
 • Iedere student krijgt aan het einde van een cursus een evaluatieformulier voorgeschoteld. Daar kun je aangeven wat je van het vak vond, hoe de docent presteerde en hoe moeilijk het eigenlijk was. Deze resultaten worden alleen nooit met studenten gecommuniceerd. Daarom roept de USR het cvb op om cursusevaluaties terug te koppelen aan studenten.
 • Op aandringen van de USR zullen er voortaan cursusevaluaties gehouden worden bij de cursussen van het Honoursprogramma.
 • De communicatie vanuit faculteiten en opleidingen kan veel beter, zo was de mening van de USR in de notitie communicatie. Het cvb sprak haar waardering over deze notitie uit en gaat er mee aan de slag. Onder andere zal iedere student een e-mail krijgen met daarin de Onderwijs- en Examenregeling en zal er meer overleg met faculteiten en opleidingen komen over de communicatie. Er vindt nog overleg plaats over de website.
WZP

Acties

 • De USR organiseerde met enkele andere partijen de actieweek ‘Wat Zijn de Plannen’, waarbij studenten zijn geïnformeerd over de maatregelen vanuit Den Haag én vanuit de RU zijn gecommuniceerd. In een paar dagen tijd bezochten 10.000 studenten de website www.watzijndeplannen.info.
 • Van 18 t/m 22 maart vond de Week van het Studentbestuur plaats. Deze week is samen met SNUF georganiseerd, om het Nijmeegse studentenleven draaiende te houden. In deze week zijn alle studentbestuurders in het zonnetje gezet en werd de meerwaarde van een bestuursfunctie getoond.
 • In april organiseerde de USR de Dag van de Medezeggenschap. Tijdens deze dag hebben de USR en FSR-en laten zien wat de medezeggenschap nou eigenlijk doet.

Overig

 • Arbeidsmarktoriëntatie is een belangrijk onderwerp voor de USR. Er is meegedacht met de RU over hoe dit beter vorm kan worden gegeven.
 • Te lang wachten bij de balie van Dienst Studentenzaken zorgt voor veel ergernis. De USR heeft de lange wachtrijen aangekaart en het college van bestuur zorgt dat er een oplossing komt vanaf de zomer van 2013.
 • De regeling topsport is door de USR en het cvb gewijzigd. In de nieuwe regeling kom je veel eerder in aanmerking voor een topsportstatus.
 • Studieadviseurs kunnen, nadat je een gesprek met hen hebt gehad, een notitie van het gesprek in Osiris zetten. De USR heeft gezorgd dat je een deel van deze notities in kunt zien: de zogenaamde ‘dossiernotities’, notities naar aanleiding van een gesprek met een studieadviseur, kun je zelf in Osiris raadplegen.
 • Al jaren is er veel gedoe over Vox en de website. De USR wist samen met de OR te bewerkstelligen dat in de statuten van Vox is vastgelegd dat ook de website onafhankelijk en openbaar is.
 • Je fiets parkeren op de campus lijkt makkelijker dan het is, omdat de fietsenstallingen vaak overvol zijn. De USR wist voor extra fietsenrekken te zorgen bij het Collegezalencomplex en het Erasmusgebouw.
 • De USR monitorde de ontwikkeling van het beleid op uitgaande studentenmobiliteit op de faculteiten en bundelde deze informatie voor het centrale International Office.
 • Even was er sprake van dat de Webdisk zou verdwijnen. De USR wist dit te voorkomen.
 • De prijzen voor het ophangen van een banner op de campus zijn gestegen met 250%, maar niet voor lang. De USR accepteerde dit niet en wist te zorgen dat de prijsverhoging werd teruggedraaid.