College van Assessoren

mvd-assessorengroepsfoto-150079

Om de studentenbelangen ook op bestuurlijk niveau te kunnen behartigen heeft elke faculteit een aangewezen assessor. Deze assessor is een student die zitting neemt in de bestuurlijke vergaderingen en daarin een adviserende rol heeft. De studentenbe-langen en faculteitsbelangen komen op deze manier samen.
Om kennis en informatie te delen tussen de assessoren van de verschillende faculteiten bestaat het College van Assessoren (CvA). Het College van Assessoren komt ongeveer om de week bijeen om lopende zaken te bespreken en te bezien in welke mate en op welke wijze er samengewerkt kan worden. De overlappende belan-gen en universiteitsbrede zaken komen ook terug bij de bijeenkomsten met de Rector Magnificus die zes maal per collegejaar plaatsvinden en door het College van Asses-soren georganiseerd worden.

De assessor staat facultair gezien het dichtst bij de medezeggenschap door het nau-we en veelvuldige contact met het bestuur, de Facultaire Studentenraad (FSR) en de Opleidingscommissies (OLC’s) en heeft centraal gezien een belangrijke functie te vervullen vanwege het contact met de Rector Magnificus, het College van Assesso-ren en het (indirecte) contact met de USR. Tevens heeft een aantal assessoren con-tact met assessoren van andere universiteiten.
Op deze manier oefent de assessor invloed uit op universiteitsbeleid.

Het College van Assessoren 2016-2017
Marten Porte – assessor Managementwetenschappen (voorzitter)
David de Jong – assessor Natuurwetenschappen, Wiskunde, Informatica (vice-voorzitter)
Cedric van Horssen – assessor Rechtsgeleerdheid
Delano van Luik – assessor Letteren
Mesian Tilmatine – assessor Sociale Wetenschappen
John van Harten – Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Ferhat Beyaz – assessor Medische Wetenschappen