Overzicht septembercyclus GV

De eerste cyclus van de Gezamenlijke Vergadering (GV) van dit collegejaar is vorige week afgesloten met een bijzondere Afsluitende GV. De Universitaire Studentenraad (USR) en de Ondernemingsraad (OR) bespraken immers op maandag 3 oktober niet slechts de onderwerpen die reeds de week ervoor waren besproken, namelijk het parkeerbeleid, de beleidsbrief en de nota verwevenheid van Onderwijs en Onderzoek, maar besteedden daarnaast uitgebreid aandacht aan de opheffing van IOWO (een onafhankelijk onderwijsadviesbureau) en de samenvoeging van een deel hiervan met het ITS. De USR stelde daarnaast natuurlijk ook kritische rondvragen over videocolleges, mastercollegegelden, de verenigingskamers en VOX.

IOWO-ITS
De discussie over de opheffing van IOWO ging over enkele banen van onderzoekers en de wijze waarop met verdwijnende banen wordt omgegaan. De GV benadrukt dat het principe van medewerker volgt functie naast het afspiegelingsbeginsel dient te worden toegepast. Onder deze voorwaarden kon de OR een positief advies geven over het voorstel van het College van Bestuur (CvB). Belangstellenden kunnen voor meer informatie kijken op Radboudnet.

Parkeertarieven
De parkeertarieven leverden vooral binnen de OR vuurwerk op. Het CvB beweert dat deze parkeertarieven moeten worden verhoogd om bezuinigingen op onderwijs en onderzoek te voorkomen. De OR is van mening dat het CvB de kosten van het nieuw te bouwen Grotiusgebouw in de parkeertarieven verwerkt en dat medewerkers bovendien de extra parkeerplaatsen voor externen moeten ophoesten. Het CvB wilde van aanpassing van haar voorstel echter niets weten; zelfs een GV-voorstel om differentiatie binnen de parkeertarieven toe te passen en tot onderzoek hiervan een taskforce op te zetten, werd door het CvB van tafel geveegd. Dit tot ongenoegen van de GV. De GV heeft daarom besloten om over deze gang van zaken nog een brief te sturen naar het CvB.

Beleidsbrief
De bespreking van de Beleidsbrief (dit is een brief met vragen van het CvB aan de faculteiten) was interessant voor veel studenten: hierin kwam namelijk het voornemen van het College naar voren om het onderwijs ook in het tweede en derde studiejaar te intensiveren door het aantal contacturen op te voeren. Dit moeten overigens wel inhoudelijke contacturen zijn. Het College zal echter niet meer geld investeren om dit te realiseren: zij vinden dat de docenten een nieuwe balans tussen onderwijs en onderzoek moeten vinden. Ook werd in de Beleidsbrief gesproken over de Honours Academy: het CvB is van mening dat dit programma in de toekomst niet door 5, maar door 10 procent van de studenten gevolgd moet worden.

Verwevenheid van Onderwijs en Onderzoek
De bespreking van het stuk ‘De verwevenheid van Onderwijs en Onderzoek’, opgesteld door het CvB en gebruikt in verschillende evaluaties en toetsingen, was een hamerstuk. Dit stuk is al eens eerder door de GV besproken en uitgebreid bekritiseerd, waardoor het huidige stuk voldeed. Opvallend is wel dat het College weer benadrukt dat in de masterface de academische kernvorming plaatsvindt. Enkel een bachelordiploma ziet het college niet als een volwaardige opleiding. Met de aankomende afschaffing van de studiefinanciering in de masterfase is dit een punt waar de USR zich mee bezig zal blijven houden.

Weblectures
In de Afsluitende GV werd de conceptversie van de USR-notitie over weblectures, het opnemen van hoorcolleges en deze beschikbaar stellen aan de studenten, uitgebreid besproken.Vooral vanuit de OR waren er nog vragen over de notitie en dan met name over de (privacy)problemen die hiermee gepaard zouden kunnen gaan. De USR heeft de notitie inmiddels verbeterd en de weblectures zullen in de volgende cyclus worden bediscussieerd.

Rondvragen
De USR stelde belangrijke rondvragen in de overleg-GV. Zo stipte het aan dat er nog altijd videocolleges worden gegeven, ondanks het feit dat deze vorig jaar verboden werden. Dit zorgde ervoor dat de rector beloofde actie te ondernemen richting de betreffende opleidingen. Bovendien werd aangestipt dat verschillende studieverenigingen hun kamer werden uitgezet en dat hierover onvoldoende gecommuniceerd was. Hierover wilde het College nog verdere informatie. Ook leerde de USR dat Rechtenstudenten die een tweede master volgen binnen dezelfde specialisatie als hun eerste master het hoge instellingscollegegeld moeten betalen en niet het wettelijke collegegeld. Een oplossing die het College hiervoor gaf, was dat deze studenten zich gedurende twee jaar voor beide masters ingeschreven moeten laten staan. Dit is echter mogelijk problematisch wegens de M-in-2 regeling. De USR laat het hier niet bij zitten en gaat kijken of ze nog iets voor de rechtenstudenten kan betekenen. Kaakchirurgen hoeven voor hun tweede opleiding echter niet dit hoge instellingscollegegeld te betalen; in ieder geval in het komende studiejaar zijn ze hiervan gevrijwaard. Ten slotte werd nog een rondvraag gesteld over de verwijderde column en het verbod op nieuwsberichten over de situatie omtrent Roos Vonk op de nieuwsportal. Het College gaf aan dat dit gebeurd is ter bescherming van één van haar medewerkers, ondanks dat de statuten van de nieuwsportal aangeven dat zij een podium moet zijn, waarop studenten en medewerkers moeten kunnen discussiëren. Het weigeren van een column strookt thans niet met de statuten van de portal.