Verslag overleg-GV 12 december

Afgelopen maandag vond weer een overlegvergadering plaats tussen USR, OR en College van Bestuur. Op de agenda belangrijke onderwerpen als de Stemverhouding in de Facultaire Gezamenlijke Vergaderingen (FGV), de stand van zaken van het Bindend Studieadvies (BSA) en een evaluatie van het GDI.

Stemverhouding FGV
De stemverhouding in de FGV is inmiddels al jaren een aandachtspunt in de medezeggenschap van de RU. Deze verhouding ligt op 40 procent van de stemmen voor de Facultaire Studentenraden, terwijl de medewerkers in de Onderdeelcommissie 60 procent van de stemmen houden. Op centraal niveau is de stemverhouding al jaren 50-50. Mark Buck en Niek Janssen, allebei USR-lid, waren namens de Gezamenlijke Vergadering woordvoerder op dit punt: de USR en OR vroegen het College om de stemverhouding gelijk te trekken. Hoewel het punt van de medezeggenschap duidelijk werd gemaakt, is duidelijk dat het College niet genegen is om de stemverhouding aan te passen. Het huidige model werkt namelijk prima. Volgens de USR geen argument, want wie plaatst er pas een branddeur in een gebouw, nadat het al is afgebrand? Er zal daarom nog actie worden ondernomen met betrekking tot de Stemverhouding-FGV, want de USR blijft van mening dat een wijziging van die stemverhouding rechtvaardig zou zijn.

Stand van zaken BSA
De stand van zaken in de invoering van het BSA handelde vooral over de invoering van OSIRIS. Dit systeem wordt momenteel geïmplementeerd en zou het uitbrengen van de adviezen eenvoudiger laten verlopen. Er bestonden binnen de GV echter twijfels over de privacybescherming van studenten: wanneer mag een studieadviseur een opmerking over een student in het systeem invoeren en voor wie moet die opmerking zichtbaar zijn? Het College heeft dit punt in overweging genomen: de USR verwacht dat er binnenkort centrale richtlijnen op hoofdlijnen hiervoor worden opgesteld.

Evaluatie GDI
In het preadvies over de evaluatie GDI is direct door de voorbereidende commissie van de GV geconcludeerd dat het document een stand van zaken is, en geen evaluatie. De GV heeft het CvB daarom verzocht om met een nieuw document te komen, waarin wel sprake is van een evaluatie. De concrete problemen die vooral op FNWI bestaan over GDI, zijn niet in de GV besproken: deze zijn intern aangepakt. Zo hebben er gesprekken plaatsgevonden met USR-leden en de assessor van FNWI met het Cluster Facilitair.

Rondvraag
Twee USR-leden hebben in de overleg-GV een schriftelijke rondvraag aan het CvB gesteld. Voorzitter Loeke Salemans informeerde naar wat het CvB vindt van de communicatie van de nieuwe maatregelen van de universiteit, naar aanleiding van het initiatief Wat Zijn de Plannen (WZP), waaraan ook Dienst Studentenzaken een bijdrage heeft geleverd. Het College heeft nog eens benadrukt het initiatief WZP een goed initiatief te vinden en een goede communicatie over de nieuwe maatregelen van groot belang acht. De andere rondvraag werd door Mark Buck gesteld: hij vroeg het college of er binnenkort een evaluatie van de Regeling Wetenschappelijke Integriteit zou kunnen plaatsvinden, die in 2006 was toegezegd en binnen twee jaar zou gebeuren. Deze evaluatie heeft echter nooit plaatsgevonden. Het verzoek is om een uitzonderingsbepaling in de regeling op te nemen, zodat in enkele gevallen het rapport openbaar zou kunnen worden gemaakt. Rector Bas Kortmann liet blijken hier niet onwelwillend tegenover te staan en uitte bovendien uitgebreid zijn ongenoegen over het opinieartikel in De Volkskrant van enkele studenten van studentenpartij asap.

Ten slotte is ook nog een mondelinge rondvraag gesteld: enige tijd geleden heeft het CvB toegezegd voor Engelse bewegwijzering op de campus te zorgen, had USR-lid Simone Endert ontdekt. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. Anton Franken, vicevoorzitter van het CvB, heeft als antwoord laten weten dat dit op korte termijn zal worden opgepakt.

In januari vindt een volgende GV plaats: dan zal er onder meer gesproken worden over de Bestuurlijke agenda van de RU en de begroting van de universiteit.