USR spreekt met het college van bestuur af: komende twee jaar geen bezuiniging op bestuursbeurzen

De Universitaire Studentenraad (USR) van de Radboud Universiteit heeft een compromis met het college van bestuur gesloten over het profileringsfonds. Voornaamste winst: de komende twee jaar wordt nog geen bezuiniging op bestuursbeurzen doorgevoerd.

Door het uitvoeren van amendement Rouvoet dreigde namelijk een bezuiniging van dertig procent op bestuursbeurzen, die vanuit het profileringsfonds worden uitbetaald aan studentbestuurders. Het amendement Rouvoet, dat door de Haagse overheid aan de universiteiten is opgelegd, regelt dat studenten die door overmacht getroffen zijn en daardoor een langstudeerboete moeten betalen, hiervoor door universiteiten uit het profileringsfonds gecompenseerd dienen te worden.
Na de gezamenlijke overlegvergadering op 16 april waarbij ongeveer tachtig studentbestuurders zagen dat de USR hard stelling nam tegenover het college van bestuur, zijn de twee partijen verder in overleg getreden. Afgesproken is dat het college van bestuur voor twee jaar de kosten voor langstudeerboetes van door overmacht getroffen studenten uit eigen middelen zal bekostigen: dit zal niet van het beschikbare geld voor het profileringsfonds afgaan. Concrete uitkomst van de onderhandelingen is dus geweest dat het college van bestuur niet één, maar twee jaar de kosten voor eigen rekening neemt.

Daarnaast heeft het college van bestuur besloten de vacatiegelden (vergadergelden) voor medezeggenschapsfuncties per volgend jaar af te schaffen. Dit was een zelfstandig besluit van het college,dat buiten de discussie omtrent het amendement Rouvoet genomen is. Deze vacatiegelden worden structureel toegevoegd aan het profileringsfonds. Om de inkomensval van de medezeggenschapsfuncties op te vangen is met de USR afgesproken dat deze functies als overgangsregeling meer bestuursbeurzen zullen ontvangen.

Het eerste voorstel van het college van bestuur hield nog een bezuiniging van 245.000 euro op de bestuursbeurzen in, maar de komende twee jaar zal dus niet aan de bestuursbeurzen worden getornd. Wel zal er vanaf het collegejaar 2014/2015 een nieuwe regeling moeten zijn om de verdeling van bestuursbeurzen te hervormen. De USR heeft toegezegd volgend jaar hierover mee te willen praten.