USR stemt in met regeling FOndS 2012-2014

De Universitaire Studentenraad heeft afgelopen maandag, na een lange periode van onderhandeilngen met het college van bestuur en Dienst Studentenzaken, in kunnen stemmen met een nieuwe regeling FOndS voor de periode 2012-2014. Dit onderwerp is de afgelopen maanden zeer veel besproken in de universitaire medezeggenschap, te beginnen met een open brief van vele verenigingen aan het college van bestuur. In deze brief riepen vele verenigingen op dat het tegemoetkomen van de langstudeerders als gevolg van het amendement Rouvoet niet ten koste zou mogen gaan van studentbesturen. Na een veelbesproken overlegvergadering op 16 april, waar tussen de zestig en tachtig studentbestuurders aanwezig waren om de USR te ondersteunen, trad de USR verder in onderhandeling.

Hierna bleek al snel dat de bezuiniging op studentbestuurders de komende twee jaar in ieder geval uit zal blijven, waarna de USR zich enkele weken geleden nogmaals verantwoordde tegenover de studentbestuurders. Afgelopen maandag voelde de USR zich dan ook gesteund in het instemmen met de nieuwe regeling, die een aantal wijzigingen met zich meebrengt:
– Vacatiegelden worden afgeschaft. Hiervoor worden medezeggenschappers extra vergoed in de bestuursbeurzen. Ondanks deze extra vergoeding is er een gemiddelde inkomstendaling van 25% voor de medezeggenschap. Het afschaffen van de vacatiegelden kon helaas niet worden tegengegaan. Dit geld is echter wel direct in het profileringsfonds gestopt, waardoor ook op de langere termijn niet veel bezuinigd hoeft te worden op studentbesturen. De extra beurzen voor medezeggenschappers worden overigens afgebouwd en tellen niet mee in het totaal aantal beurzen dat een student tijdens zijn studieduur mag ontvangen.
– De USR heeft bij de instemming rekening gehouden met enkele toezeggingen die het college van bestuur heeft gedaan in de overlegvergadering van afgelopen maandag 25 juni. Deze toezeggingen en aanbevelingen zijn in de brief van de USR aan het college van bestuur opgenomen:

Er zijn een aantal punten ter tafel gekomen waar het college van bestuur in de overlegvergadering van
25 juni jl. een toezegging over heeft gedaan, die de USR als voorwaarde aan heeft gehouden bij zijn
stemming over de regeling FOndS:

1. Allereerst betreft het de mogelijkheid dat er zich nog (facultaire) gremia kunnen melden die
voorheen vacatiegelden kregen en in de vernieuwde regeling nog niet meegenomen zijn bij de
herwaarderingstaak. Hiervan heeft het college van bestuur toegezegd dat, mochten er nog gremia over
het hoofd gezien zijn, deze bestuursbeurzen kunnen aanvragen via de toetsingscommissie. Een aantal
USR-leden neemt plaats in deze commissie, waardoor USR-leden nadrukkelijk bij dit proces
betrokken worden. Inmiddels is ons bijvoorbeeld al ter ore gekomen dat eerstejaars studenten die in
een opleidingscommissie plaatsnemen en hiervoor in het verleden geen bestuursbeurzen maar wel
vacatiegelden kregen, niet gecompenseerd worden in de huidige regeling. Voor deze groep zou de
Toetsingscommissie al een uitweg kunnen zijn.

2. Aanleiding voor de eerste voorwaarde vormen de medezeggenschapsgremia die op de medische
faculteit bleken te bestaan. Het betreffen de Bibliotheekcommissie, stuurgroep keuzeonderwijs
Medische Faculteit en de Commissie internationalisering. Hierbij is in de herwaarderingstaak over het
hoofd gezien dat deze functies in het tweede jaar van de regeling (2013-2014) geen bestuursbeurzen
meer krijgen toegekend. Het college van bestuur heeft hierbij toegezegd dat deze functies in het
tweede jaar alsnog ½ beurs zullen ontvangen.

3. Voor studenten die extra bestuursbeurzen ontvangen door de uitvoering van de herwaarderingstaak,
moeten deze extra beurzen niet meetellen voor hun totale aantal te verkrijgen bestuursbeurzen. In
artikel 11 lid 5 van de regeling staat bepaald dat de maximale ondersteuningstermijn over de totale
periode van inschrijving van een student 12 bestuursbeurzen bedraagt. De in bijlage A onder artikel 1
bij de tabel toegekende extra beurzen, worden bij de toepassing van artikel 11.5 buiten beschouwing
gelaten. In het kader van eerlijke compensatie voor het verlies van vacatiegelden is het wenselijk dat
deze laatste bepaling ook in artikel 10 lid 2 opgenomen wordt. Het college van bestuur heeft
toegezegd dat ze het voorstel voor dat betreffende artikel overneemt, luidende: “Per studiejaar geldt
een maximale ondersteuningstermijn van 8 bestuursbeurzen. De in bijlage A onder artikel 1 bij de
tabel toegekende extra beurzen worden bij de toepassing van artikel 10.2 buiten beschouwing
gelaten.” Ook studenten die een medezeggenschapsfunctie combineren met bijvoorbeeld het
bestuurslidmaatschap van een vereniging worden zo op een eerlijke manier voor het wegvallen van
vacatiegelden gecompenseerd.

4. Doordat medezeggenschappers voorheen (maandelijks) vacatiegelden kregen, kunnen
liquiditeitsproblemen voor hen gaan ontstaan omdat bestuursbeurzen niet maandelijks worden
uitgekeerd. Het college van bestuur heeft hierover bericht dat er voor deze groep studenten een
mogelijkheid bestaat dit bij de bestuursbeurzen aanvraag aan te geven, zodat de bestuursbeurzen toch
met een andere frequentie worden uitgekeerd. De USR vindt het in dit kader belangrijk dat dit
algemeen bekend is.

5. Met betrekking tot de communicatie over de nieuwe regeling FOndS is afgesproken dat Dienst
Studentenzaken hier prioriteit bij legt en op 26 juni vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor
(aankomend) bestuurders. De USR geeft bij deze blijk graag bij dergelijke initiatieven in de toekomst
te worden blijven betrokken.

Daarnaast deed het college van bestuur in haar brief d.d. 14 juni jl. het verzoek om met betrekking tot
de compensatie van deeltijdstudenten aan artikel 23.2 sub a van de regeling FOndS toe te voegen (de
toevoeging staat tussen haken): De student is ingeschreven als voltijdstudent {of deeltijdstudent},
betaalt daarvoor aan de Radboud Universiteit Nijmegen Verhoogd wettelijk collegegeld zoals bedoeld
in artikel 7.45 en 7.45b van de WHW en studeert daadwerkelijk.

Onder voorbehoud van bovenstaande toezeggingen stemt de USR in met de herziene regeling,
inclusief het amendement aangaande deeltijdstudenten. De regeling is met een grote meerderheid
aangenomen door de leden van de USR. Eén lid van de USR heeft zich onthouden van stemming om
de reden dat de regeling die er nu ligt, op den duur alsnog een bezuinigingstaakstelling heeft gekregen.

Daarnaast hoopt de USR op een stabiele toekomst voor de regeling FOndS. Hij blijft het college
verzoeken zich, bij voorkeur in VSNU-verband, duidelijk uit te spreken tegen nieuwe soortgelijke
grepen in het profileringsfonds. Aan hun opvolgers geven de huidige USR-leden mee dat zij met een
open blik moeten bekijken hoe er gekomen kan worden tot een nieuwe toetsing voor de uitvoering van
de regeling FOndS. Volgend jaar zullen zij daarover met u in overleg treden.

INSTEMMING

Op grond van bovenstaande overwegingen besluit de Universitaire Studentenraad bij meerderheid om
in te stemmen met de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten (FOndS) 2012-2014.

Inmiddels heeft de eerste voorlichting van Dienst Studentenzaken over deze nieuwe regeling FOndS voor de studentbesturen al plaatsgevonden. De USR is tevreden met de uitkomsten van de onderhandelingen. Ondanks de afschaffing van de vacatiegelden lijkt het uiteindelijke compromis het maximaal haalbare te zijn geweest. De USR hoopt dat deze goede onderhandelingen uiteindelijk de basis zullen vormen voor een duurzame regeling, waarover in het komende collegejaar zal worden gesproken.