Update FSRL: de maand van… Robin Hoeks

Onderstaand stuk werd geschreven door Robin Hoeks, secretaris van de Facultaire Studentenraad Letteren, voor de nieuwsbrief van de letterenfaculteit. Nu ook hier te lezen op NUMedezeggenschap! Op deze manier kom je te weten waar de FSRL mee bezig is geweest in oktober, en wat ze voor verdere plannen hebben… Kijk op onze Facebookpagina om up to date te blijven! https://www.facebook.com/facultairestudentenraadletteren

 

Oktober betekende voor de Facultaire Studentenraad Letteren vooral dat de fase van gewenning voorbij was. De Facultaire Gemeenschappelijke Vergadering (FGV), voor- en tussenvergaderingen en vergaderingen met de andere FSR’en, Universitaire Studentenraad (USR) en Opleidingscommissies (OLC’s) waren inmiddels allemaal voorbij gekomen. Kortom: we wisten globaal hoe de rest van het jaar eruit zou komen te zien. Hoewel er geen FGV plaatsvond in de maand oktober, heeft de FSRL natuurlijk niet stilgezeten.

Een van de belangrijkste zaken in de vergaderingen deze maand was de vraag hoe het PR-offensief ingezet door onze voorgangers te continuëren en te verbeteren. Een grotere naamsbekendheid voor de FSRL betekent namelijk dat studenten met problemen ons beter weten te vinden en wij ze dus beter kunnen vertegenwoordigen. Een combinatie van collegepraatjes bij eerstejaarscollege’s over de gehele Faculteit, het voorstellen aan de verschillende besturen van studieverenigingen en het verdelen van contactpersonen voor de verschillende OLC’s moet de FSRL nog breder bekendmaken. De voorbereidingen voor deze zaken zijn de afgelopen weken begonnen (en soms al afgesloten) en zij zullen in de eerste weken van november uitgevoerd worden.

Andere punten van aandacht kwamen voort uit ons overleg met de OLC’s, elke dinsdag na de FGV. Hierin is bijvoorbeeld geïnventariseerd hoe het staat met de invoering van het mentoraat in het tweede en derde jaar en – misschien wel belangrijker – hoe dit bevalt. Ook is er gekeken hoe de evaluatie van bachelorwerkstukken verloopt. Bij de behandeling van dit punt stuitten we op een probleem: sommige OLC’s bevatten alleen Bachelorstudenten (omdat alleen die verkozen zijn, of omdat er een aparte MasterOLC bestaat), terwijl andere OLC’s een gemengde samenstelling hebben. De OLC’s bestaande uit alleen Bachelorstudenten hebben vaak nog geen ervaring met de evaluatie van de Bachelorwerkstukken. Om dit probleem uit de weg te ruimen hebben we besloten tot het instellen van een apart overleg met masterOLC’s, twee weken na elke FGV.

Als afsluiter vond op 24 oktober de RU Onderwijsdag plaats. De FSRL was op deze dag met vier man aanwezig, waardoor een verscheidenheid aan workshops aangedaan konden worden. De – inspirerende – keynote-lezing werd gegeven door Donald Clark en ging over het nut (of het gebrek daarvan) van hoorcolleges. Kortgezegd vindt Clark dat hoorcolleges hervormd moeten worden met de hulp van moderne technologie en social media. Persoonlijk hoop ik dat dit punt opgepakt wordt en dat, nu de eerste stap: web-lectures gezet gaat worden, er op nog meer innovatieve manieren wordt omgegaan met hoorcolleges. Ik was daarnaast aanwezig bij de workshop ‘van vaardigheid naar vorming’ en ‘Onderwijsintensivering’. In de eerste workshop, gegeven door Ron Welters, barstte al snel de discussie los of vorming (in dit geval: het nadenken over de filosofie en ethiek van een vak of opleiding) niet tot de basisvaardigheden van een academicus behoorde. Daarnaast was het de vraag hoe deze vorming dan in het curriculum opgenomen moest worden: als aparte cursus, of dat elke cursus een blokje ‘vorming’ zou moeten bevatten. De discussie woedde vooral tussen aanwezigen van andere faculteiten en ik concludeerde dat deze vorming binnen mijn eigen studie door middel van het vak Geschiedfilosofie plaatsvond. In de tweede workshop werd een onderzoek uit de sociale faculteit naar de invulling van de onderwijsintensivering gepresenteerd en werden een aantal goede ervaringen met deze invulling uitgewisseld. De dag, en de maand dus eigenlijk ook, werd afgesloten met een korte borrel. Ontspanning is immers ook belangrijk.