USR schrijft notitie ‘Optimalisering studiebegeleiding: informatie en communicatie’

De USR heeft in 2010 de notitie Optimalisering studiebegeleiding: de sleutel tot succes geschreven, waarin diverse aanbeveling zijn gedaan om de studiebegeleiding te verbeteren. De aanleiding hiervoor was de invoering van enkele studiemaatregelen, zoals het Bindend Studieadvies (BSA). Door de toenmalige USR werd er gewezen op het feit dat enkel het invoeren van deze maatregelen niet tot betere studieresultaten zou leiden. De sleutel tot succes ligt in de intrinsieke motivatie van de student en daarbij is een goed begeleidingstraject van groot belang.

 

Om te onderzoeken waar de studiebegeleiding verder verbeterd kan worden, heeft de huidige USR in maart de werkgroep studieadviseurs opgericht. Het doel van deze werkgroep was om uit te zoeken waar er ruimte zou zijn voor verbetering in de advisering door studieadviseurs. Vanuit studenten kregen wij wisselende verhalen te horen over hoe zij een gesprek met de studieadviseurs hadden ervaren. Er is echter niet alleen vanuit de student gekeken. De werkgroep heeft gesprekken gevoerd met één of meerdere studieadviseurs, en eventueel de onderwijscoördinator, van iedere faculteit en met het hoofd studiebegeleiding van Dienst Studentenzaken. Daarnaast is er een kleine steekproef gehouden onder studenten om aanvullende informatie te verzamelen. Op basis van deze gesprekken, de steekproef en de algemene studentenenquête is de notitie Optimalisering studiebegeleiding: informatie en communicatie tot stand gekomen.

 

 

Uit de gesprekken is gebleken dat er met name ruimte voor verbetering is met betrekking tot de informatievoorziening voor zowel studieadviseurs als studenten. Momenteel worden er verschillende methodes gebruikt om studenten van informatie te voorzien. Dit wordt bijvoorbeeld door middel van verschillende studiegidsen, webpagina’s en intranetsites gedaan. Het belangrijkste is dat hier meer overzicht in komt en studenten ook gemakkelijk informatie van andere faculteiten kunnen vinden. Deze informatie dient overzichtelijk te zijn en een centralere plaats te krijgen in de portal. Daarnaast worden er soms binnen een faculteit verschillende systemen gebruikt om afspraken te maken. Het zou beter zijn indien per faculteit slechts één systeem wordt gehanteerd. Een ander punt van aandacht is het gebruik van Osiris. Door middel van notities is het mogelijk een soort dossier op te bouwen, waar de student en de studieadviseur beiden inzicht in hebben. Van deze mogelijkheid wordt tot nu toe te weinig gebruik gemaakt. Ten slotte is het belangrijk dat een studieadviseur weet wat studenten naast hun studie doen en hen kan adviseren hoe zij dit met hun studie kunnen combineren. Met name op dit punt waren studenten erg kritisch en voelden zij zich soms niet geholpen door de studieadviseur.

 

 

Met betrekking tot de studieadviseurs zijn enkele aanbevelingen gedaan om de werkdruk te verminderen en een duidelijkere informatievoorziening op te zetten. De taken van studieadviseurs zijn de laatste jaren toegenomen, maar het aantal studieadviseurs is vrijwel gelijk gebleven. Hier kan wat aan gedaan worden door meer studieadviseurs aan te nemen op faculteiten waar het nodig is of door het inrichten van een vervangingspoule. Verder is het door de veranderende wet- en regelgeving voor studieadviseurs soms moeilijk om een goed advies te geven. Het volgende jaar kan het allemaal weer anders zijn. Daarom is het van belang dat zij tijdig op de hoogte worden gesteld van deze veranderingen en weten wat de gevolgen hiervan zullen zijn. Vanuit de studieadviseurs hebben wij vernomen dat er aan een verdere professionalisering wordt gewerkt. Dit soort ontwikkelingen juichen wij zeker toe.

 

De studieadviseurs en onderwijscoördinatoren waar wij mee hebben gesproken waren erg enthousiast over de notitie. Gedurende de gesprekken zijn zij zeer open tegenover ons geweest en wij waarderen hun medewerking. De notitie zal met Dienst Studentenzaken worden besproken en staat op de postlijst voor de volgende GV. Wij zien graag dat deze aanbevelingen worden overgenomen en de studiebegeleiding verder verbeterd wordt.