Geschil over BSA!

Gisteren met de voorbereidende gezamenlijke vergadering heeft de Ondernemingsraad ingestemd met het voorstel van de USR om de legitimiteit van de bindende richtlijn over BSA voor te leggen aan een geschillencommissie. Ondanks de vele overleggen tussen het College en de OR/USR worden we het niet eens met elkaar. Het is de hoop van de USR dat de uitspraak van de geschillencommissie duidelijkheid schept over de situatiee. Er is namelijk op dit moment veel verwarring over of de richtlijn wel op deze manier uitgevaardigd had mogen worden.
De geschillencommissie zal bestaan uit 3 leden: de OR/USR, het College en het Stichtingsbestuur mogen elk een lid voordragen, de leden mogen geen banden met de RU hebben.
Dit is de eerste keer dat er sprake is van een formeel geschil aan de RU, daarom kunnen wij ook (nog) niks zeggen over bijvoorbeeld het tijdspad.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Voor vragen kun je ons altijd mailen: usr@student.ru.nl
Voor het overzicht nog een korte samenvatting van de situatie. Begin dit jaar heeft het College van Bestuur het BSA verhoogd van 39-42 ECTS naar 42-25 ECTS. Dit hebben zij gedaan door middel van een bindende richtlijn: een regel die voor alle faculteiten geldt en waar de facultaire medezeggenschap niks over te zeggen had (vandaar het ‘bindend’ gedeelte). Op centraal niveau was er ook geen medezeggenschap. Dit vonden wij een rare situatie, vandaar dat we dit gaan voorleggen aan de geschillencommissie.

Ophoging BSA naar 42-45 EC

Zojuist hebben alle GV-leden een brief van het College van Bestuur (CvB) ontvangen met daarin de mededeling dat zij besloten heeft om het BSA op te hogen van de bandbreedte 39-42 EC naar 42-45 EC. In het collegejaar 2016-2017 zal de nieuwe norm gaan gelden. Binnen deze bandbreedte bepaalt de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) van iedere faculteit uit hoeveel EC het BSA precies zal bestaan. Het besluit betreft een richtlijn in de zin van artikel 7 van de structuurregeling, dit betekent dat de medezeggenschap hier geen advies- of instemmingsrecht op heeft. De ophoging van het BSA en de bijbehorende notitie zijn wel besproken met de medezeggenschap in de GV van 5 oktober. De USR en de OR zijn toen heel duidelijk geweest over het feit dat zij tegen deze ophoging zijn. Mede omdat de notitie voor ons geen duidelijke aanleiding gaf dat deze ophoging nodig zou zijn. Na een hevige discussie in de GV heeft het CvB dus toch besloten om deze richtlijn bindend uit te vaardigen. De Universitaire Studentenraad is tegen een gang van zaken waarbij het CvB de mening van de medezeggenschap naast zich neer kan leggen. Daarom gaat de USR zich dit jaar bezighouden met deze bindende richtlijnen.

 

De notitie van het CvB is te vinden op www.radboudnet.nl onder medezeggenschap –> agenda’s, stukken en verslagen –> agenda’s, stukken en verslagen van 2015 –> september/oktober cyclus overleg GV-CvB –> agenda –> bijlage GV 507

Ophoging BSa

Het College van Bestuur heeft door middel van een brief met notitie laten weten het BSa te willen ophogen naar 42-45 ect. De USR is van mening dat het leenstelsel studenten genoeg zal stimuleren om snel hun studiepunten te halen. Het is dus niet nodig om het BSa op te hogen als extra stimulans. De USR zal ook met andere medezeggenschapsgremia dit onderwerp bespreken. Tijdens de GV van 5 oktober ligt het stuk ter vergadering en zal de USR dit bespreken met de Ondernemingsraad en het College van Bestuur.