Wat staat er op de agenda?

Na een relatief korte vergadering in april is er dit keer een bomvolle agenda voor de komende overlegvergadering van 19 mei.

Er staan voornamelijk veel studentonderwerpen op de agenda waar wij als Universitaire Studentenraad erg tevreden mee zijn!
De onderwerpen zijn:

Studeren op de Campus – een werkgroep heeft gewerkt aan een rapport waarin een aantal concrete acties staan met betrekking tot het verblijf van studenten op de campus. De werkgroep, waarin ook een aantal USR-leden plaats hebben genomen, hebben een aantal onderwerpen als prioriteit aangewezen. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een supermarkt op de campus, meer ‘huiskamers’ op de campus en een gebied op de campus dat langer en constanter open blijft (UB-USC-Erasmusgebouw). Voor het complete rapport klik je hier  terecht. Ook wordt er gepleit voor meer studentenbanen en betere voorzieningen voor cultuur op de campus.

Studentenstatuut – in het Studentenstatuut staat een beschrijving van de universiteitsbrede rechten en plichten van studenten. Deze beschrijving is gebaseerd universitaire of landelijke regels. Deze regels kunnen bijvoorbeeld gaan over studiepunten, financiële ondersteuning en inschrijftermijnen. De GV kreeg de opdracht om het te controleren op volledigheid maar er waren geen opmerkelijke zaken te bespeuren.

Diversiteit op de Campus – er is door de werkgroep Diversiteit op de Campus van de Universitaire Studentenraad een notitie opgesteld om extra aandacht te besteden aan allerlei verschillende groepen op de campus. Denk aan moslims, homoseksuelen, studerende ouders en christelijke studenten. Een verslag hiervan kan je hier zien net als de complete notitie die hier te lezen is. Inmiddels zijn er al besprekingen geweest met de organisatie van de Introductie van de RU en er is aangegeven dat verschillende voorbeelden uit de notitie worden gebruikt als casus bij de mentorvoorbereidingsdagen. Zo wordt de introductie voor iedereen aangenamer en kunnen studenten zich makkelijker thuisvoelen op de campus.

Algemene Studentenenquête er is een rapport van de algemene studentenenquête naar de GV gestuurd. Hierin staan de voornaamste punten die aandacht krijgen n.a.v. de enquête die ingevuld is door studenten van de RU. Het pre-advies is hier voor geschreven en zal een dezer dagen verschijnen. Maar op de pagina van Nu!Medezeggenschap op Facebook is er al een impressie te lezen.

Internationalisering – ook is de notitie internationalisering naar de GV gestuurd. Deze notitie is een samenwerking van de USR en de OR. Voor het hele rapport kan je hier terecht.

Een volle agenda dus een leuke vergadering staat ons te wachten! Kom vooral langs op 19 mei om 13:30 in de Senaatszaal van de Aula.

USR-werkgroep Diversiteit schrijft notitie ‘Thuisvoelen op de Campus’

De USR heeft dit jaar een werkgroep Diversiteit opgericht die zich focust op de diversiteit van groepen die op de campus te vinden zijn en de mate waarin zij zich thuisvoelen op de campus. Inmiddels heeft de werkgroep een notitie opgesteld en opgestuurd waarvoor een aantal gesprekken zijn geweest met deze verschillende groepen. Deze gesprekken hebben geleid tot concrete aanbevelingen naar onder andere het College van Bestuur, de organisatie van de introductie en de Radboud Docenten Academie.

In gesprekken met Studentenbegeleiding en met de Studentenkerk werd duidelijk dat de USR reeds via bestaande werkgroepen op veel gebieden goed werk verzet in het aangenamer maken van de campus voor bepaalde groepen studenten, zoals internationale studenten en studenten met een functiebeperking. In de rest van dit stuk volgen diverse groepen studenten die nog niet zijn betrokken in andere werkgroepen van de USR.

De USR-werkgroep heeft zich gefocust op gelovige studenten (christenen, moslims), lesbische, homoseksuele en biseksuele studenten en studerende ouders. Een aantal concrete aanbevelingen zijn onder andere:

  • Organiseer in de eerste collegeweek bij alle opleidingen voor alle eerstejaars een verplicht college dat is toegespitst op voorlichting over persoonlijke begeleiding vanuit de universiteit op psychisch vlak. Laat hierbij ten minste naar voren komen met welke vragen zij op hun faculteit bij studieadviseurs, studentdecanen en studentpsychologen terecht kunnen.
  • Informeer mentorouders over de verantwoordelijkheid die zij hebben in het laten thuisvoelen van eerstejaars.
  • Implementeer bij de Radboud Docenten Academie voorlichting over onderwerpen als homoseksualiteit als een integraal onderdeel van de opleiding.
  • Faciliteer op iedere faculteit een bereikbare ruimte, waar moslimstudenten zich overdag kunnen terugtrekken voor het gebed.
  • Faciliteer op iedere faculteit een gemakkelijk bereikbare kolfruimte.

De notitie geeft ruimte tot nader onderzoek aangezien veel studenten die de werkgroep gesproken heeft aangesloten waren bij een vereniging wat bijdroeg aan het thuisvoelen op de campus. Er zijn echter ook veel studenten, die zich niet aansluiten bij een vereniging of club. Nader onderzoek zou inzicht kunnen geven in hun beweegredenen om zich niet aan te sluiten en wat dat betekent voor hun ‘thuisgevoel’ op de campus.Ook zijn er nog vele andere groepen te bedenken waar in deze notitie geen aandacht aan besteed wordt.

De notitie zal worden besproken tijdens de Overlegvergadering van 19 mei.