Regeling Bescherming Persoonsgegevens

Afgelopen maandag 30 september was de eerste Gemeenschappelijke Vergadering (GV), waarbij wij als Universitaire Studentenraad met de Ondernemingsraad (medezeggenschap van medewerkers) en het College van Bestuur bijeenkwamen. Een aantal stukken is daar besproken. De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens is daarbij het stuk met de meeste impact voor de studenten.

De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens vervangt een ouder reglement. Deze nieuwe regeling geeft concreter weer hoe er op basis van nieuwe wet- en regelgeving binnen de Radboud Universiteit met persoonsgegevens wordt omgegaan. Vaststelling van de nieuwe Regeling is bovendien nodig om de samenhang en verhouding met de nadere nieuwe stukken en de rolverdeling op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken.

Als USR hebben we kritisch naar het stuk gekeken en ingezet om hier ook de belangen van studenten in terug te laten komen. Door onze vragen is het volgende door de universiteit toegezegd:

  • er komt een zelfleermodule over privacy die ook toegankelijk voor studenten wordt;
  • het wordt duidelijker gemaakt bij wie je terecht kunt met vragen over privacy en jouw rechten;
  • bij de registratie wordt gekeken of de opties “zeg ik liever niet” en “overig” ook mogelijk worden naast de opties “man” en “vrouw”. 

Geschil over BSA!

Gisteren met de voorbereidende gezamenlijke vergadering heeft de Ondernemingsraad ingestemd met het voorstel van de USR om de legitimiteit van de bindende richtlijn over BSA voor te leggen aan een geschillencommissie. Ondanks de vele overleggen tussen het College en de OR/USR worden we het niet eens met elkaar. Het is de hoop van de USR dat de uitspraak van de geschillencommissie duidelijkheid schept over de situatiee. Er is namelijk op dit moment veel verwarring over of de richtlijn wel op deze manier uitgevaardigd had mogen worden.
De geschillencommissie zal bestaan uit 3 leden: de OR/USR, het College en het Stichtingsbestuur mogen elk een lid voordragen, de leden mogen geen banden met de RU hebben.
Dit is de eerste keer dat er sprake is van een formeel geschil aan de RU, daarom kunnen wij ook (nog) niks zeggen over bijvoorbeeld het tijdspad.
We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen! Voor vragen kun je ons altijd mailen: usr@student.ru.nl
Voor het overzicht nog een korte samenvatting van de situatie. Begin dit jaar heeft het College van Bestuur het BSA verhoogd van 39-42 ECTS naar 42-25 ECTS. Dit hebben zij gedaan door middel van een bindende richtlijn: een regel die voor alle faculteiten geldt en waar de facultaire medezeggenschap niks over te zeggen had (vandaar het ‘bindend’ gedeelte). Op centraal niveau was er ook geen medezeggenschap. Dit vonden wij een rare situatie, vandaar dat we dit gaan voorleggen aan de geschillencommissie.

De allerlaatste GV van dit collegejaar

Morgen zal de laatste GV om 13:30 plaatsvinden in de Senaatszaal van de Aula. Er staan een aantal interessante punten op de agenda, waardoor de USR natuurlijk weer op scherp staat.

Op de postlijst staat onder andere het jaarverslag van de SSHN. Deze is besproken met de statutair directeur en de USR. De conclusie was dat we weinig opmerkingen hadden over het jaarverslag en we blijven nog altijd in spanning over het nieuwe SSHN-complex Talia.
Ook staat de notitie inzake de studentwerkplekken op de postlijst. Hierin wordt onder andere aangekondigd dat er een app komt voor pc-voorzieningen. De USR is kritisch betreffende de bevindingen van de bezetting van de computers op de campus en zal hier de komende GV vragen over stellen.

Daarnaast staan er brieven van de FSR Managementwetenschappen op de postlijst over de aanpak van de Facultaire Website, wat in lijn is met de vernieuwing van de RU-website. En ook staan er nog twee notities van de USR op de postlijst met aanbevelingen betreffende begeleiding van studieadviseurs en een notitie over ‘Peer Review voor docenten aan de RU’ waarin concrete aanbevelingen worden gedaan om docenten in colleges te laten kijken bij collega’s om de kwaliteit te waarborgen.

Eerst zal de Algemene Gang van Zaken besproken worden. Een groot werk over wat de Radboud Universiteit allemaal gepresteerd heeft het afgelopen jaar. Vooral het positieve wordt hierin belicht, de verbeterpunten worden volgend jaar besproken. Andere noemenswaardige agendapunten zijn de Notitie Kwaliteit, Binding en Duidelijkheid, de evaluatie van het Interdisciplinair Bachelorhonoursprogramma van de Radboud Honours Academy en de notitie Cultuurcentrum, waarin gepleit wordt voor een cultuurcentrum op de campus.

Komt allen langs!

Wat staat er op de agenda?

Na een relatief korte vergadering in april is er dit keer een bomvolle agenda voor de komende overlegvergadering van 19 mei.

Er staan voornamelijk veel studentonderwerpen op de agenda waar wij als Universitaire Studentenraad erg tevreden mee zijn!
De onderwerpen zijn:

Studeren op de Campus – een werkgroep heeft gewerkt aan een rapport waarin een aantal concrete acties staan met betrekking tot het verblijf van studenten op de campus. De werkgroep, waarin ook een aantal USR-leden plaats hebben genomen, hebben een aantal onderwerpen als prioriteit aangewezen. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een supermarkt op de campus, meer ‘huiskamers’ op de campus en een gebied op de campus dat langer en constanter open blijft (UB-USC-Erasmusgebouw). Voor het complete rapport klik je hier  terecht. Ook wordt er gepleit voor meer studentenbanen en betere voorzieningen voor cultuur op de campus.

Studentenstatuut – in het Studentenstatuut staat een beschrijving van de universiteitsbrede rechten en plichten van studenten. Deze beschrijving is gebaseerd universitaire of landelijke regels. Deze regels kunnen bijvoorbeeld gaan over studiepunten, financiële ondersteuning en inschrijftermijnen. De GV kreeg de opdracht om het te controleren op volledigheid maar er waren geen opmerkelijke zaken te bespeuren.

Diversiteit op de Campus – er is door de werkgroep Diversiteit op de Campus van de Universitaire Studentenraad een notitie opgesteld om extra aandacht te besteden aan allerlei verschillende groepen op de campus. Denk aan moslims, homoseksuelen, studerende ouders en christelijke studenten. Een verslag hiervan kan je hier zien net als de complete notitie die hier te lezen is. Inmiddels zijn er al besprekingen geweest met de organisatie van de Introductie van de RU en er is aangegeven dat verschillende voorbeelden uit de notitie worden gebruikt als casus bij de mentorvoorbereidingsdagen. Zo wordt de introductie voor iedereen aangenamer en kunnen studenten zich makkelijker thuisvoelen op de campus.

Algemene Studentenenquête er is een rapport van de algemene studentenenquête naar de GV gestuurd. Hierin staan de voornaamste punten die aandacht krijgen n.a.v. de enquête die ingevuld is door studenten van de RU. Het pre-advies is hier voor geschreven en zal een dezer dagen verschijnen. Maar op de pagina van Nu!Medezeggenschap op Facebook is er al een impressie te lezen.

Internationalisering – ook is de notitie internationalisering naar de GV gestuurd. Deze notitie is een samenwerking van de USR en de OR. Voor het hele rapport kan je hier terecht.

Een volle agenda dus een leuke vergadering staat ons te wachten! Kom vooral langs op 19 mei om 13:30 in de Senaatszaal van de Aula.

Wat is er allemaal gebeurd na de GV van 27 januari?

De Overlegvergadering (OGV) van 27 januari was een lange zit, het was dan ook een van de spannendste. De notitie van de USR-werkgroep Loopbaanbegeleiding werd besproken, de verdwijning van de computers in het MMS, de verhoging van de pre-mastertarieven en de kwestie omtrent de judicia.

De notitie van de Loopbaanbegeleiding werd met open armen ontvangen en de Rector gaf aan benieuwd te zijn naar de Career Week die van 10 tot 14 maart zal duren. Hij verwees ook naar de verschillende (studenten)organisaties die hier een belangrijke rol in kunnen spelen.

Daarnaast stond de verdwijning van het aantal computerwerkplekken op de campus op de agenda. Tijdens de OGV werd aangegeven dat de verdwijning van de computers bij de Faculteit der Letteren in het MMS en de Vide zal worden stopgezet totdat er een betere invulling kan worden gegeven voor de bezuinigingen.
Niet alleen bij de Faculteit bij Letteren maar ook bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is dit een heikel punt aangezien er in het Grotiusgebouw slechts 20! computerwerkplekken gefaciliteerd zullen worden. In dezelfde brief geeft het College aan dat er nauwlettend gekeken wordt naar deze faculteit. Eventuele aanpassingen zouden dan nog gedaan kunnen worden.
De USR wil geen onzekerheden en stelt daarom bij de volgende GV nog wat specifiekere vragen over de situatie van het MMS. Daarnaast zal er gevraagd worden naar de Rechtenfaculteit, het moet natuurlijk niet zo zijn dat het eerst mis gaat voordat er computerwerkplekken bij komen.

Volgende punt ging over de verhoging van de pre-mastertarieven. De USR was er fel op tegen dat de pre-masters van meer dan 30 EC aanzienlijk duurder werden. Het College gaf aan dat ze graag nogmaals in gesprek wilden gaan om 1) het een en ander te verduidelijken aan de regeling, 2) de onduidelijkheden in de brief voor te leggen en 3) zal er gekeken worden of de regeling aangepast zou kunnen worden.
Het gesprek liep uit op een teleurstelling. Er werd meegedeeld dat het College achter de verhoging stond en dat ze niet willen afwijken van de wijziging. De eerste brief werd alleen wat aangepast. De USR maakt nu duidelijk hoe je alsnog de verhoging kan ontwijken door bijvoorbeeld een bachelorvak open te laten staan.

Wat betreft de kwestie omtrent de Judicia gaf het College aan nogmaals in gesprek te willen gaan over de Judicia. De regeling zal terechtkomen in de modelOER en de FSR’en kunnen hier dus over stemmen. Morgen zal er een bijeenkomst zijn van haast alle FSR’en en de USR om te praten over deze kwestie en uiteindelijk zal er een stuk komen uit deze bijeenkomsten die voorgelegd wordt aan het College.

De volgende OGV zal zijn op 10 maart om 13:30 in de Senaatszaal bij de Aula en is toegankelijk voor iedereen!