Judicium summa cum laude gered

Het college van bestuur heeft in de gezamenlijke vergadering van 2 februari aangegeven dat zij het advies van de FSR’en gedeeltelijk zal overnemen. Dit betekent dat studenten vanaf volgend jaar naast cum laude ook nog summa cum laude kunnen afstuderen, waarmee aan één van de belangrijkste wensen van de medezeggenschap wordt voldaan.

In december kwam het college met het besluit dat alleen cum laude behouden zou blijven. De medezeggenschap sloeg hierop de handen ineen om summa cum laude ook overeind te houden. Daarnaast wilde de FSR-en een aantal aanpassingen aanbrengen in bijvoorbeeld het aantal herkansingen dat gemaakt mag worden om in aanmerking te blijven komen voor een judicium. Het college is echter nog altijd van mening dat dit maximum op één  gesteld moet worden, terwijl de FSR’en en de USR meer zien in een procentuele regel.

Naast de percentages wordt er ook nog gekeken naar de noodzaak van een overgangsregeling op centraal niveau. Het college wil deze verantwoordelijkheid bij de opleidingen leggen terwijl de USR pleit voor een uniforme overgangsregeling.

In het vervolgtraject zal een afvaardiging van de USR en de ondernemingsraad met het college van bestuur om tafel zitten om ook op de laatste details overeenstemming te krijgen. De USR hoopt dat het college toch bereid zal zijn om af te zien van de één-herkansingsregeling en een uniforme overgangsmaatregel zal vaststellen.

Facultaire studentenraden bereiken akkoord voor uniforme judiciaregeling

De Facultaire studentenraden (FSRen) zijn tot een gezamenlijk akkoord gekomen over een alternatieve judiciaregeling. Dit als reactie op de door het College van Bestuur (CvB) gemaakte regeling. Een van de veel gehoorde argumenten was dat er op decentraal niveau nooit overeenstemming is geweest over hoe z’n regeling ingericht zou moeten zijn. De FSRen hebben hiermee laten zien dat dit dit jaar dus wel mogelijk is.

Mike Eijbersen vice-voorzitter FSR FNWI: “Wij zijn enorm tevreden over de uitkomst van het judiciaoverleg tussen de FSRen van de verschillende faculteiten. De manier van samenwerken was heel prettig wat snel leidde tot consensus.”

De door de FSRen voorgestelde regeling kent een tweetal judicia, cum laude en summa cum laude. Hiermee verdwijnt het judicium bene meritum, omdat het in Nederland en daarbuiten te weinig erkenning heeft. Het CvB stelde voor om alleen cum laude te behouden. Daarnaast stellen de FSRen voor dat een maximum van 10% van de te behalen EC van een examenprogramma herkanst mag worden om de regeling eerlijker te maken dan die van het CvB. Daar werd een grens van 1 examenonderdeel gehanteerd, wat voor ongelijkheid zou zorgen tussen faculteiten.

Ook de Universitaire Studentenraad (USR) is blij met het resultaat dat de FSR’en hebben geboekt: “Wij zijn blij dat de FSRen hebben laten zien dat studenten wel degelijk eensgezind zijn wat de judicia betreft en ik ben ook van mening dat het een betere regeling is dan waar het College van Bestuur mee is gekomen.” aldus Mark Vlek de Coningh, voorzitter USR.

Naast deze alternatieve judiciaregeling pleiten de FSRen en de USR ook voor het opstellen van een overgangsregeling. In deze regeling moet onder andere vastgelegd worden dat huidige studenten nog wel recht blijven houden op de af te schaffen judicia. “Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als studenten die onder de oude regeling cum laude zouden afstuderen dit met de nieuwe regeling plots niet meer zouden kunnen omdat ze net een aantal EC te veel herkanst hebben.” aldus Vlek de Coningh.

De alternatieve judiciaregeling is aangeboden aan het College van Bestuur en de decanen. De FSRen en de USR roepen de decanen op zich achter deze regeling te scharen.

USR bepleit instemmingsrecht judicia

Naar aanleiding van een brief eerder deze week waarin het college meldde dat een groot deel van de judicia afgeschaft gaat worden, heeft de USR vandaag een schriftelijke reactie gestuurd.  In de brief merkte het college van bestuur op dat er op aanpassing van de OERen op dit onderwerp geen instemming nodig is van de medezeggenschap. De USR heeft hierover echter juridisch advies ingewonnen en is van mening dat instemming door de medezeggenschap wel nodig is. De USR is van mening dat de bindende richtlijn zoals voorgesteld door het college niet geldig tot stand is gekomen.

Op dit moment ligt de brief met de argumenten bij het college van bestuur. De USR roept het college op om constructief het gesprek aan te gaan en samen met de USR tot een uniforme regeling te komen. Aan de regeling zoals die er nu ligt zitten te veel nadelen, zoals de eis dat er maar één tentamen herkanst mag worden. Daarnaast ziet de USR meerwaarde in de judicia bene meritum en summa cum laude, die het college dus wil schrappen.

Judicia voorlopig gered!

Vanochtend vond er een gesprek plaats tussen het presidium van de Universitaire Studentenraad (USR) en Rector Magnificus Bas Kortmann. Eén van de onderwerpen was hier natuurlijk het judiabeleid van de Radboud Universiteit. Eerder dit jaar stelde het College van Bestuur (CvB) namelijk voor alle judicia af te schaffen met uitzondering van cum laude. De USR protesteerde heftig in de Gezamenlijke Vergadering en noemde alternatieven.  Hierop besloot het CvB het voorstel van de USR af te wachten, voordat knopen zouden worden doorgehakt. Dit bood de USR de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere medezeggenschapsorganen van de Radboud Universiteit in gesprek te gaan. Hoewel het voorstel nog niet volledig ingewilligd wordt, is het hoge woord inmiddels gevallen. In het model Onderwijs en Examenreglement (OER) zullen geen wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het jaar 2013.
Dit houdt in dat studenten ook volgend jaar, naast het judicum cum laude,  nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de judicia bene meritum en summa cum laude. De USR is erg verheugd met dit voorstel van het CvB. Jip Mennen voorzitter van de USR plaats nog wel één kanttekening: ‘hoewel dit natuurlijk erg goed nieuws is voor de studenten is het zo dat de USR geen formeel instemmingsrecht heeft. Het model OER wordt voorgelegd aan de faculteiten en deze kunnen nog steeds besluiten tot wijziging. De onderhandelingspositie van de Facultaire Studentenraden wordt natuurlijk wel gesterkt met dit besluit over het model OER.

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327

USR schrijft Judiciavoorstel

Naar aanleiding van de GV van 27 januari, waarin het College aangaf het Judiciastelsel te willen veranderen, heeft de USR een brief geschreven, in samenwerking met diverse medezeggenschapsgremia, met een voorstel voor deze wijziging.

Het College gaf aan dat ze voortaan alleen nog cum laude zouden willen hanteren, iets waar de USR niet mee eens is. De USR zou graag zien dat zowel cum laude, summa cum laude als bene meritum behouden zouden blijven. Door deze judicia te blijven erkennen zouden studenten nog steeds gemotiveerd blijven om deze te behalen en daarnaast maakt een judicium een positieve indruk bij werkgevers.

Het College en de USR zijn beide van mening dat er meer uniformering zou moeten zijn op dit vlak. Omdat een judicium bij studies met 9 vakken makkelijker te behalen is dan bij een studie met 18 vakken moet hier juist naar gekeken worden. Ook pleit de USR voor de herkansing van voldoendes waarbij het hoogste cijfer telt. Het zou immers niet zo mogen zijn dat studenten die na het behalen van een vijf willen herkansen, zodat ze een judicium krijgen, een vier behalen waarna ze hun bachelor mogelijkerwijs niet behalen.