Wat staat er op de agenda?

Na een relatief korte vergadering in april is er dit keer een bomvolle agenda voor de komende overlegvergadering van 19 mei.

Er staan voornamelijk veel studentonderwerpen op de agenda waar wij als Universitaire Studentenraad erg tevreden mee zijn!
De onderwerpen zijn:

Studeren op de Campus – een werkgroep heeft gewerkt aan een rapport waarin een aantal concrete acties staan met betrekking tot het verblijf van studenten op de campus. De werkgroep, waarin ook een aantal USR-leden plaats hebben genomen, hebben een aantal onderwerpen als prioriteit aangewezen. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een supermarkt op de campus, meer ‘huiskamers’ op de campus en een gebied op de campus dat langer en constanter open blijft (UB-USC-Erasmusgebouw). Voor het complete rapport klik je hier  terecht. Ook wordt er gepleit voor meer studentenbanen en betere voorzieningen voor cultuur op de campus.

Studentenstatuut – in het Studentenstatuut staat een beschrijving van de universiteitsbrede rechten en plichten van studenten. Deze beschrijving is gebaseerd universitaire of landelijke regels. Deze regels kunnen bijvoorbeeld gaan over studiepunten, financiële ondersteuning en inschrijftermijnen. De GV kreeg de opdracht om het te controleren op volledigheid maar er waren geen opmerkelijke zaken te bespeuren.

Diversiteit op de Campus – er is door de werkgroep Diversiteit op de Campus van de Universitaire Studentenraad een notitie opgesteld om extra aandacht te besteden aan allerlei verschillende groepen op de campus. Denk aan moslims, homoseksuelen, studerende ouders en christelijke studenten. Een verslag hiervan kan je hier zien net als de complete notitie die hier te lezen is. Inmiddels zijn er al besprekingen geweest met de organisatie van de Introductie van de RU en er is aangegeven dat verschillende voorbeelden uit de notitie worden gebruikt als casus bij de mentorvoorbereidingsdagen. Zo wordt de introductie voor iedereen aangenamer en kunnen studenten zich makkelijker thuisvoelen op de campus.

Algemene Studentenenquête er is een rapport van de algemene studentenenquête naar de GV gestuurd. Hierin staan de voornaamste punten die aandacht krijgen n.a.v. de enquête die ingevuld is door studenten van de RU. Het pre-advies is hier voor geschreven en zal een dezer dagen verschijnen. Maar op de pagina van Nu!Medezeggenschap op Facebook is er al een impressie te lezen.

Internationalisering – ook is de notitie internationalisering naar de GV gestuurd. Deze notitie is een samenwerking van de USR en de OR. Voor het hele rapport kan je hier terecht.

Een volle agenda dus een leuke vergadering staat ons te wachten! Kom vooral langs op 19 mei om 13:30 in de Senaatszaal van de Aula.

Verslag Overlegvergadering maandag 9 december 2013

Afgelopen maandag vond de 89e vergadering tussen de UGV/USR/OR en het college van bestuur plaats in de senaatszaal van de aula. Onderwerpen die op de agenda stonden waren de Meerjaren Investeringsprognose (MIP), het reorganisatieplan clusters en de stand van zaken van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

De vergadering werd door voorzitter Peter van Griensven geopend met het welkom heten van de nieuwste aanwinst van het college van bestuur: Wilma de Koning. Als eerste vrouwelijke lid van het college in de geschiedenis van de RU beleefde ze haar debuut in de Overleg GV.

De ingekomen stukken werden relatief snel afgehandeld, met nog enkele puntjes van aandacht die door de USR aangekaart werden. Zo werd er nog toelichting gevraagd op de Wet kwaliteit in verscheidenheid en werden er suggesties gedaan voor een nieuwe website pagina over integriteit en gedrag van onze universiteit. Hierna volgde de behandeling van de MIP.

Enkele beleidsvragen waren opgesteld ter opheldering van nog enkele onduidelijkheden, zoals een gat in de begroting van €10 miljoen tussen 2016 en 2021. Na enkele kritische vragen wist het college de UGV gerust te stellen door uit te leggen hoe de structurele bezuinigingen van de afgelopen en komende jaren genoeg ruimte hebben gelaten om dit gat op te vangen. Ook werd er meermaals verwezen naar de werkgroep Studeren op de Campus die zich meer zal focussen op de inrichting en de leefbaarheid op de campus.

Het reorganisatieplan clusters werd vooral door de OR nog extra belicht. De UB gaat van het beheer van het cluster facilitair naar het cluster ondersteuning. De medewerkersgeleding was daarop enigszins bezorgd over de positie van de werknemers van de UB. Zou hun functie beschermd blijven of is er kans dat er toch ontslagen vallen? De conclusie was dat in een organisatie dit nou eenmaal nooit zeker is, maar dat men ervan uit mag gaan dat ontslagen ten alle tijden zo veel mogelijk voorkomen willen worden.

De stand van zaken rond de Basiskwalificatie Onderwijs werd niet erg inhoudelijk besproken. Het stuk was een uiteenzetting van de huidige situatie en wat de doelen zijn voor de komende periode. De USR greep dit punt wel nog aan om te melden dat hij graag de komende tijd nog ingaat op de taalbeheersing van Engels van docenten en de omgang met studenten met een functiebeperking. De rector garandeerde dat dit de komende tijd nog ter sprake zal komen.

 

Studeren op de Campus, Scriptiebegeleiding en banners

Gistermiddag vond de laatste overlegvergadering van dit collegejaar plaats, met onder andere twee notities van de USR. Over beide notities was het cvb erg te spreken en bij de notitie over Studeren op de Campus werd aangekondigd dat er een denktank komt die ‘handen en voeten moet geven aan de aanbevelingen uit de notitie’. Zo zijn er te weinig werkplekken en zijn de faciliteiten nog onvoldoende, zoals het draadloos netwerk en voldoende stopcontacten. Ook acht de USR het van belang dat er meer ontspanningsruimtes komen, die bijvoorbeeld samen met studieverenigingen kunnen worden beheerd. Dit leek de rector magnificus ook wel wat: ‘Het idee om een biljarttafel in het Grotius te zetten is prima, daar zal ik bij de decaan op aandringen. Daar treffen wij elkaar dan nog eens om een spelletje tien over rood te spelen.’ Ook zal deze notitie een rol spelen in het nieuwe Strategisch Plan van de RU, die van 2014-2018 zal lopen.

Strategisch Plan
Over dat Strategisch Plan ontstond tijdens de vergadering wel wat commotie. De USR en Ondernemingsraad hebben namelijk de eerste twee concepthoofdstukken gezien en wilde hier over in discussie met het cvb. Het college zag echter veel meer in een ‘open discussie’ en vond onze vragen te feitelijk en gedetailleerd. Na enige tijd kwam naar voren dat er op korte termijn een gesprek zal plaatsvinden met een deel van het cvb, waarbij zal worden gesproken over wat in het nieuwe Strategisch Plan moet komen te staan.

Notitie Scriptiebegeleiding
Het college van bestuur was ook erg enthousiast over de tweede notitie van de USR, over scriptiebegeleiding. Een groot deel uit deze notitie werd onderschreven door het college van bestuur, bijvoorbeeld de aanbeveling van een ‘master thesis guide’. In zo’n guide kan iedere student zijn of haar rechten en plichten terug vinden. Binnenkort zal er met alle opleidingsdirecteuren en decanen worden gesproken en zal bekeken worden hoe deze notitie uitwerking kan krijgen.

Engelse taalvaardigheid en banners
Tijdens de rondvraag bleek dat het cvb ‘een positieve grondhouding’ had t.a.v. de brief over Engelse taalvaardigheid van docenten. Een echte reactie moet nog volgen. Ook sprak de USR vol ongeloof over de prijsverhoging die het Universitair Vastgoed Bedrijf heeft doorgevoerd, voor het ophangen van een spandoek van studentenorganisaties. De prijs is met 250% omhoog gegaan, van €40,- naar €100,-. Tegelijkertijd blijft de spandoek voor dit bedrag slechts twee in plaats van drie weken hangen. Het cvb was het met de USR eens en draait dit besluit terug.

USR schrijft notitie over studeren op de campus

De Universitaire Studentenraad heeft afgelopen tijd hard gewerkt aan een notitie over studeren op de campus en deze is vanochtend aangeboden aan het college van bestuur. In deze notitie beschrijft de USR de ideale campus, waar studenten de hele dag met plezier kunnen studeren. In meerdere lunchoverleggen is de notitie besproken met o.a. onderwijsdirecteuren, docenten en het universitair vastgoed bedrijf, waarbij erg enthousiast werd gereageerd. De visie van de USR wordt verwoord in drie pijlers.

Werkplekken
Er zijn te weinig werkplekken en de faciliteiten zijn ook nog niet goed genoeg. De universiteit zou moeten voorzien in vlotte computers met de juiste software en snelle, goede ondersteuning. Daarnaast verschilt het werk dat studenten doen, waardoor er behoefte is aan groepswerkplekken, maar ook aan stiltewerkplekken en lunchwerkplekken. Communicatie over deze werkplekken is erg belangrijk: voor studenten moet duidelijk zijn waar er nog ruimte is en waar de verschillende werkplekken te vinden zijn. Ook kunnen ruimtes nu gevarieerder worden ingezet, waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan de Refter. Buiten de lunchpauze kan deze heel goed worden gebruikt als studieplek.

Ontmoeting en ontspanning
Bij het studeren is het ook van belang om voldoende te ontspannen, waarbij nog veel valt te winnen voor de Radboud Universiteit. De USR ziet graag meer ontmoetingsplekken op de campus, waarbij de kantines in het Huygensgebouw en de Lounge in de UB goede voorbeelden zijn. De nieuwe ruimtes kunnen worden beheerd in samenwerking met studieverenigingen.

Voorzieningen
Er zijn goede voorzieningen nodig om studenten op de campus te houden of ze er juist naartoe te krijgen. Niet alleen een betaalbare maaltijd is daarbij van belang, ook ruime openingstijden van bibliotheken spelen hier een grote rol in. Maar er zijn ook kleinere dingen die kunnen verbeteren, zoals de aanwezigheid van kluisjes met eventueel een oplaadpunt voor laptops, en de magnetrons in de Refter terugplaatsen.

De hele notitie is hier te lezen.

 

Studeren op de Campus: ontmoetingsplekken

De Universitaire Studentenraad is druk bezig met een visiestuk over Studeren op de Campus: welke voorzieningen moeten er zijn om zo goed mogelijk op de campus te kunnen studeren? Onlangs is er een lunchbijeenkomst geweest waarin het stuk met verschillende medewerkers van de RU werd besproken. Het grote enthousiasme dat ze toonden heeft ook de media bereikt, de USR werd door de VOX gevraagd om alvast een voorproefje te geven. Dat resulteerde in onderstaand opiniestuk van de USR.

Wie om zich heen kijkt op de campus, ziet mooie plekken waar studenten bij elkaar kunnen komen om even te ontspannen tijdens en na college. Denk aan de nieuwe ruimte in de UB of aan Aesculaaf op de medische faculteit. Maar die plekken zijn er nog te weinig. De Thomas van Aquinostraat bijvoorbeeld biedt voor studenten nauwelijks zo’n gelegenheid. Wij horen vaak dat studenten graag op de universiteit studeren, maar dan willen ze tussendoor wel even op adem komen. Werkplekken met goede computers moeten geschikt zijn voor overleg. De onvoldoende voorzieningen op dit vlak hebben ons gemotiveerd om een nota te schrijven met voorstellen tot verbetering, die we de komende maand bespreken met het CvB. Bijna overal op de campus is nog winst te boeken, waarbij we onderstrepen dat dit ook in het belang is van de RU zelf. Die is gebaat bij studenten die hier graag studeren, die op de campus een sociaal fundament hebben, die betrokken zijn bij elkaar en bij hun opleiding. We weten dat studenten die onnodig afvallen vaak juist diegenen zijn die een mindere binding hebben met de universiteit. De Studentenraad is niet uit op een campus waar je vooral goed kunt ontspannen, wat wij willen is een universiteit waar alle studenten zich goed thuis voelen. Waar dit nog te weinig gebeurt, zouden we moeten leren van de initiatieven die al van de grond zijn gekomen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.