Studeren op de Campus: ontmoetingsplekken

De Universitaire Studentenraad is druk bezig met een visiestuk over Studeren op de Campus: welke voorzieningen moeten er zijn om zo goed mogelijk op de campus te kunnen studeren? Onlangs is er een lunchbijeenkomst geweest waarin het stuk met verschillende medewerkers van de RU werd besproken. Het grote enthousiasme dat ze toonden heeft ook de media bereikt, de USR werd door de VOX gevraagd om alvast een voorproefje te geven. Dat resulteerde in onderstaand opiniestuk van de USR.

Wie om zich heen kijkt op de campus, ziet mooie plekken waar studenten bij elkaar kunnen komen om even te ontspannen tijdens en na college. Denk aan de nieuwe ruimte in de UB of aan Aesculaaf op de medische faculteit. Maar die plekken zijn er nog te weinig. De Thomas van Aquinostraat bijvoorbeeld biedt voor studenten nauwelijks zo’n gelegenheid. Wij horen vaak dat studenten graag op de universiteit studeren, maar dan willen ze tussendoor wel even op adem komen. Werkplekken met goede computers moeten geschikt zijn voor overleg. De onvoldoende voorzieningen op dit vlak hebben ons gemotiveerd om een nota te schrijven met voorstellen tot verbetering, die we de komende maand bespreken met het CvB. Bijna overal op de campus is nog winst te boeken, waarbij we onderstrepen dat dit ook in het belang is van de RU zelf. Die is gebaat bij studenten die hier graag studeren, die op de campus een sociaal fundament hebben, die betrokken zijn bij elkaar en bij hun opleiding. We weten dat studenten die onnodig afvallen vaak juist diegenen zijn die een mindere binding hebben met de universiteit. De Studentenraad is niet uit op een campus waar je vooral goed kunt ontspannen, wat wij willen is een universiteit waar alle studenten zich goed thuis voelen. Waar dit nog te weinig gebeurt, zouden we moeten leren van de initiatieven die al van de grond zijn gekomen. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Overlegvergadering 10 december

Op 10 december vond alweer de derde overlegvergadering met de UGV en het College van Bestuur plaats. Het zou een heftige worden, want naast de nieuwe statuten van VOX, stonden ook de notities in Osiris op de agenda. ‘De vergadering begon met de heugelijke mededeling van het CvB dat het Academisch Schrijfcentrum in stand gehouden zal worden. Voor 2013 is er in ieder geval zekerheid over het ASN, maar er is nog geen structurele oplossing gevonden.

Notities in Osiris
Als eerste op de agenda stonden de notities in Osiris. Op 14 mei 2012 was er namelijk een kader voor de omgang met notities besproken en daar was de GV het niet mee eens. Onder andere omdat studenten de notities pas achteraf in kunnen zien, het niet duidelijk was wie er inzicht in de notities mocht hebben en er niets was afgesproken over archivering.

Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen twee soorten notities. Dossiernotities zijn notities naar aanleiding van een gesprek van een studieadviseur met een student. Werknotities zijn korte omschrijvingen voor de studieadviseur en behelsen o.a. herinneringen voor bespreek- of observeerpunten. Als er een dossiernotitie wordt gemaakt, krijg je hierover een e-mail. In die e-mail komt de inhoud van de notitie te staan én je krijgt te zien wie jouw notitie allemaal kan inzien. Er bestaan namelijk verschillende vertrouwelijkheidsniveaus voor notities: van strikt vertrouwelijk, die alleen de opsteller kan zien, tot toegankelijk binnen de universiteit.

Werknotities dienen strikt vertrouwelijk én beperkt toegankelijk te zijn. Deze notities zijn niet inzichtelijk voor studenten en hier zul je ook geen e-mail over ontvangen. Wel kun je bij de studieadviseur de werknotities opvragen. Het College zal zorg dragen voor duidelijke communicatie op de website over de omgang met notities. De wijzigingen zullen per ingang van heden in gaan.

Vox-statuten
Ook de nieuwe statuten van VOX kwamen aan bod. Hierbij ging het voornamelijk over de onafhankelijkheid van zowel het blad als de website. De GV pleitte ervoor naast de onafhankelijkheid ook de openbaarheid van VOXweb in het statuut op te nemen. Na enig gesteggel ging het College daarmee akkoord en is de USR zeer tevreden met de nieuwe statuten van VOX.

Wetenschappelijke integriteit
Vervolgens stond het Rapport Wetenschappelijke Integriteit op de agenda. Een kort en bondig rapport over de gang van zaken op de universiteit. De heer Kortmann sprak over wetenschappelijke integriteit als “Doing the right thing, even when no one is watching”.

Om verder de wetenschappelijke integriteit te beschermen lijkt het College het een goed idee om mensen al vroeg in hun stadium van wetenschap bedrijven een eed of gelofte te laten afleggen – denk hierbij bijvoorbeeld aan plagiaat. Ook zal er al vroeg in het curriculum aandacht zijn voor wetenschappelijke integriteit.

Evaluatieformulieren
Vanuit de USR was er vervolgens een rondvraag over Evaluatieformulieren die moeten worden ingevuld om een diploma aan te vragen. Het College acht dit bezwaarlijk en zal de decanen er op aanspreken.

Wet openbaarheid van bestuur
Vervolgens werd er een rondvraag gesteld over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het bestuur van de Radboud Universiteit hoeft zich hier niet aan te houden vanwege de bijzondere status van de universiteit. De USR heeft er voor gepleit dat het CvB zich toch zou committeren aan deze (of een dergelijke) regeling. Het college antwoordde dat zij reeds zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de Wob werkt, maar verder vooral geen kaders en regels wil scheppen en zelf wil bepalen wanneer hij ergens openheid over geeft of niet.

Inschrijven tentamens
De laatste rondvraag ging over inschrijvingen voor tentamens na de deadline. Iedere faculteit hanteert hiervoor een ander systeem en vaak ook een ander bedrag, op sommige faculteiten zijn de kosten voor na-inschrijving heel hoog. Het College wilde zich niet heel erg uitlaten over de verschillende boetes of een systeem waarbij je automatisch staat ingeschreven voor een tentamen. Wel is het CvB van mening dat het geld die na-inschrijvingen opbrengen dienen terug te vloeien naar onderwijs.