De allerlaatste GV van dit collegejaar

Morgen zal de laatste GV om 13:30 plaatsvinden in de Senaatszaal van de Aula. Er staan een aantal interessante punten op de agenda, waardoor de USR natuurlijk weer op scherp staat.

Op de postlijst staat onder andere het jaarverslag van de SSHN. Deze is besproken met de statutair directeur en de USR. De conclusie was dat we weinig opmerkingen hadden over het jaarverslag en we blijven nog altijd in spanning over het nieuwe SSHN-complex Talia.
Ook staat de notitie inzake de studentwerkplekken op de postlijst. Hierin wordt onder andere aangekondigd dat er een app komt voor pc-voorzieningen. De USR is kritisch betreffende de bevindingen van de bezetting van de computers op de campus en zal hier de komende GV vragen over stellen.

Daarnaast staan er brieven van de FSR Managementwetenschappen op de postlijst over de aanpak van de Facultaire Website, wat in lijn is met de vernieuwing van de RU-website. En ook staan er nog twee notities van de USR op de postlijst met aanbevelingen betreffende begeleiding van studieadviseurs en een notitie over ‘Peer Review voor docenten aan de RU’ waarin concrete aanbevelingen worden gedaan om docenten in colleges te laten kijken bij collega’s om de kwaliteit te waarborgen.

Eerst zal de Algemene Gang van Zaken besproken worden. Een groot werk over wat de Radboud Universiteit allemaal gepresteerd heeft het afgelopen jaar. Vooral het positieve wordt hierin belicht, de verbeterpunten worden volgend jaar besproken. Andere noemenswaardige agendapunten zijn de Notitie Kwaliteit, Binding en Duidelijkheid, de evaluatie van het Interdisciplinair Bachelorhonoursprogramma van de Radboud Honours Academy en de notitie Cultuurcentrum, waarin gepleit wordt voor een cultuurcentrum op de campus.

Komt allen langs!