Negatief Bindend Studieadvies? Beroepsmogelijkheden

Eerstejaars studenten aan de Radboud Universiteit (RU) hebben er ongetwijfeld van gehoord: het Bindend Studieadvies (BSA). Studenten die dit jaar (2011-2012) voor het eerst staan ingeschreven voor de propedeutische fase van een voltijd bacheloropleiding aan de RU moeten voldoen aan de BSA-norm om hun studie te mogen voortzetten. De Commissie Studieadvies Eerste Jaar reikt dit BSA uit, namens de decaan van de faculteit. Ontvang je een negatief BSA dan moet je stoppen met je opleiding en kun je je gedurende drie jaar niet meer inschrijven voor deze opleiding aan de RU. Echter, heb je naar jouw mening onterecht (een voornemen tot) een negatief BSA ontvangen, dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Om een positief studieadvies te ontvangen moet je voldoen aan de BSA-norm: een minimaal te behalen aantal studiepunten (EC) van het propedeutisch programma. EC toegekend voor vrijstellingen worden bij het vaststellen of je aan de BSA-norm voldoet, NIET meegerekend!

Per faculteit wordt de volgende BSA-norm gehanteerd:
* Rechtsgeleerdheid: 39 EC
* Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica: 39 EC
* Medische Wetenschappen
tandheelkunde 40 EC
biomedische wetenschappen 40 EC
geneeskunde 42 EC
* Letteren: 40 EC
* Filosofie, Theologie en Religiestudies: 40 EC
* Sociale Wetenschappen
psychologie, kunstmatige intelligentie 40 EC
pedagogische wetenschappen 40 EC
maatschappijwetenschappen 42 EC
* Managementwetenschappen: 42 EC

Voor studenten die als eerstejaars zijn ingeschreven voor een dubbelstudie of zijn ingeschreven voor méér dan één opleiding geldt dat de BSA-norm uitsluitend wordt toegepast op de opleiding waarvoor de student als ‘hoofdstudie’ is ingeschreven en niet op de opleiding waarvoor de student als ‘nevenstudie’ is ingeschreven.

Beroepsmogelijkheden
Als de uitslagen van de laatste herkansingen aan het einde van het studiejaar bekend zijn, ontvangt de student die voldaan heeft aan de BSA-norm een positief advies. De student die dan niet voldaan heeft aan de BSA-norm, ontvangt een voornemen tot een negatief BSA.
Voordat je als student een definitief negatief BSA ontvangt, krijg je de gelegenheid om in beroep te gaan bij de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Bij studenten die hiervan geen gebruik maken, wordt het voornemen tot een negatief BSA omgezet in een definitief negatief BSA. De student die op zijn/haar verzoek wel gehoord wordt door de Commissie, wordt zo spoedig mogelijk na de hoorzitting, uiterlijk op 31 augustus, geïnformeerd over het definitieve besluit van de Commissie. In hun besluitvorming zal de Commissie Studieadvies Eerste Jaar de persoonlijke omstandigheden: ziekte, functiestoornis, zwangerschap en bijzondere familieomstandigheden meenemen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je als student deze persoonlijke omstandigheden tijdig hebt gemeld aan de studieadviseur of aan de studentendecaan.

Als de Commissie Studieadvies Eerste Jaar besluit om een student op grond van persoonlijke omstandigheden aan het eerste jaar geen negatief BSA te geven (het advies wordt dan ‘aangehouden’), krijgt deze student aan het eind van het tweede jaar alsnog een definitief studieadvies (positief, negatief bindend of in uitzonderlijke gevallen opnieuw een ‘aanhouden’), als op dat moment nog niet alle 60 EC van de propedeuse zijn behaald.

Als de Commissie Studieadvies Eerste Jaar het beroep afwijst, kan een student tegen een definitief negatief BSA binnen zes weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens. Tot het moment dat het College van Beroep voor de Examens zich uitspreekt over het beroep kan een student zich niet herinschrijven voor de betreffende bacheloropleiding. Om in die periode toch onderwijs te kunnen volgen en eventueel toetsen af te kunnen leggen moet hij/zij dan bij de secretaris van het College van Beroep voor de Examens een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ aanvragen.

Voor meer informatie over het BSA kun je terecht bij de studieadviseur van je opleiding.
De specifieke regelgeving over het BSA bij jouw opleiding vind je in de Onderwijs- en Examenregeling van jouw opleiding. Je vindt deze op de website van je faculteit.
Voor meer informatie, zie ook:http://www.ru.nl/studenten/vm/bindend-studieadvies/

Let op: de teksten op deze site over het BSA zijn informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.