Cyclus Update!

Overlegvergadering UGV/OR/USR met CvB, 25 januari, 2021

De USR staat in deze update stil bij de belangrijkste punten die tijdens het overlegvergadering zijn benoemd. In de Overlegvergadering gaan de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentenraad (USR) met het College van Bestuur (CvB) in gesprek. Het CvB stuurt een aantal documenten op die ter informatie, advies of instemming liggen. Om tot weloverwogen advies te komen, hebben de OR en USR de mogelijkheid vragen te stellen. In deze update zullen we stilstaan bij de volgende punten: Richtlijn tijdelijke verlaging BSA, het Besturingsmodel, Groene Autoluwe Campus en de resultaten van de personeelsenquête.

Richtlijn tijdelijke verlaging BSA

Op 11 januari hebben verschillende partijen en studentenraden vanuit heel Nederland, waaronder de USR Nijmegen, een brief geschreven aan het College van Bestuur om te overwegen het BSA te verlagen gezien de huidige omstandigheden. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben gezamenlijk het advies gegeven om het BSA 10 tot 15% te verlagen. Op deze manier kan elke universiteit zelf richting geven hoe zij het willen uitvoeren. De USR heeft samen met de rector gezeten en advies gegeven over wat het meest werkbaar is. Uiteindelijk is er besloten dat het BSA met 6,5 EC wordt verlaagd voor huidige eerstejaars studenten. Studenten die vorig jaar een aangehouden advies hebben gekregen hoeven ook 6,5 EC minder te halen. Als USR zijn we erg blij met deze uitkomst: studenten hebben minder stress om het BSA te halen aangezien er een vak minder gehaald hoeft te worden en daarnaast hoeven ze niet alsnog het jaar erop met dezelfde stress rond te lopen.

Besturingsmodel

Het College van Bestuur heeft het besturingsmodel van de universiteit laten beschrijven en een voorstel laten maken tot meer harmonisatie van de organisatie en de besturing. In dit document staat beschreven wat bepaalde functies inhouden en wat de taken zijn van een bepaald orgaan binnen de universiteit. Met de medezeggenschap waren we over het algemeen positief over het document. Wel waren er vragen over de implementatie en hebben we proberen duidelijk te maken dat er ook een goed plan van aanpak nodig is om het allemaal in te voeren. De UGV heeft een positief advies gegeven.

Groene Autoluwe campus

Binnen ‘Duurzaam Bereikbaar Heyendaal’ wordt er gewerkt aan het duurzaam bereikbaar houden van de campus. In dit document is er gekeken hoe er op de campus minder auto’s komen. In een verkennend onderzoek is er gekeken of het haalbaar is om ook daadwerkelijk een autoluwe campus te creëren met in acht nemend de gevolgen die de fysieke en mobiliteitsmaatregelen met zich meebrengen. Als USR zijn we een voorstander van dit project om te zorgen dat de universiteit nog duurzamer wordt. We hebben vragen gesteld over het tijdspad en de uitvoerbaarheid. Bekend is dat bepaalde verkeerspunten rondom de campus nu drukker gaan worden. Het CvB gaat hiermee ook in gesprek met omliggende buurten en wijken om te kijken hoe de plannen in goed overleg kunnen worden ingevoerd. 

Resultaten personeelsenquête 

Er is een extra personeelsenquête uitgezet om te kijken hoe het gaat met de werknemers van de Radboud universiteit. Door de coronacrisis moet veel personeel (meer) thuiswerken en is de werkdruk verder toegenomen. Uit de enquête blijkt corona behoorlijke gevolgen te hebben op de gezondheid en werkbeleving. Zo zijn de lichamelijke en met name geestelijke gezondheid verslechterd ten opzichte van voor de coronacrisis. Ook is er minder verbondenheid met de Radboud Universiteit en collega’s en heeft het ook een negatief effect op balans tussen werk en privé. Over de communicatie is het personeel redelijk tevreden. Een ander punt was de werkdruk. Uit de enquête werd duidelijk dat 50% van de medewerkers afgelopen 6 maanden thuis heeft gewerkt. Positieve ervaringen waren met name meer flexibiliteit, geen reistijd- en kosten en meer rust. Aan de andere kant waren er ook belemmering. (Te) weinig contact met collega’s/leidinggevende, (te) weinig verandering van de omgeving en een slechtere werk/privé balans. 65% van de medewerkers wil ook na coronatijd voor minimaal 25% thuiswerken. Over dit punt waren er vanuit de OR wel vraagtekens. Zo kon alleen maar ingevuld dat je 0-25% kon werken. Als je dus helemaal niet wilde thuiswerken, dus 0%, kon je dit niet goed aangeven. Binnenkort komt er een nieuwe enquête waarin de optie 0% en 100% ook worden toegevoegd.

Werkdruk

Tot slot de werkdruk. Al voor de corona crisis lag de werkdruk, bij met name het wetenschappelijke personeel, al hoog. Door de crisis, het vele thuiswerken, hybride onderwijs en persoonlijke omstandigheden wordt dit alleen maar versterkt. Ook Ten opzichte van de vorige personeelsenquête is het verschil ervaren en wenselijke werkdruk gestegen. De medezeggenschap krijgt veel klachten hierover en werknemers zijn op zoek naar oplossingen. Binnenkort zullen de USR, OR en het CvB samen zitten en kijken wat er mogelijk is om op zowel korte als lange termijn oplossingen te bieden. Als USR zien wij dit probleem. Toch hopen we dat de maatregelen niet ten koste zullen gaan van het onderwijs.

Daan Willems heeft als voorzitter het volgende statement namens de USR uitgebracht: “We zien de zorgen van de docenten en willen graag weten wat het CvB gaat doen om dit soort gevallen op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Dit is niet alleen voor docenten, maar ook voor studenten een zeer ongewenste situatie. Hoewel we het besluit begrijpen, kunnen we hier als USR niet achter staan, omdat deze ‘oplossing’ voor docenten grote implicaties heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit toont aan hoe ingewikkeld en urgent de verlaging van werkdruk in het hoger onderwijs is. We snappen dat er moet wordt geprioriteerd in verdeling van de werklast, maar de USR is van mening dat op onderwijs op een universiteit niet op een dergelijke manier gekort kan worden. Is het college ook van mening dat verlaging van werkdruk geen langetermijnvisie meer kan zijn en op korte termijn moet worden opgelost?