GV 3 juli 2017: UGV stemt in met hoofdlijnen begroting 2018

Tijdens de laatste gezamenlijke vergaderingen van collegejaar 2016-2017 stond (onder andere) de hoofdlijnen van de begroting van 2018 centraal. Op 3 juli 2017 stemde de UGV in met die hoofdlijnen. Over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van begroting en het proces wat hieraan vooraf ging kwamen verscheidene vragen naar voren van studenten en leden uit decentrale medezeggenschapsraden. Hieronder staat daarom een toelichting van de Universitaire Studentenraad over het studievoorschot. 


De UGV (dat zijn de gekozen leden van de USR + de ondernemingsraad en leden van het UMC) had dit jaar instemming op de hoofdlijnen van de begroting van 2018. Daarin zat voor het eerst een bedrag dat vrij is gekomen door het wegvallen van het studievoorschot- naar schatting zo’n €5.5 miljoen. In totaal wordt er €12.4 miljoen geïnvesteerd onder het kopje ‘onderwijskwaliteit’ in 2018. €4.5 miljoen van dit bedrag gaat direct naar de faculteiten, €2.5 miljoen naar excellentietrajecten, €1.6 miljoen naar ICT in het onderwijs en de rest naar posten als weblectures, ver/nieuwbouw, openingstijden UB e.d. Eerst de commissie FIN (Financiën, investeringen en nieuwbouw – die het preadvies opstelde) en later een deel van de USR, was kritisch over de mate waarin studenten betrokken zijn bij het bepalen van deze posten, omdat pas in februari/maart de commissie de begroting werd gepresenteerd en voor haar gevoel nooit de gelegenheid had om echt te schuiven in de bedragen of om accenten te leggen. Daarnaast was de USR van mening dat er disproportioneel veel geld naar uitbouw en continuering van excellentietrajecten ging- een standpunt dat later werd opgepakt in de media en waar de facultaire studentenraden ook een duidelijke mening over hadden.
Een voorstel van een deel van de USR was om stemming over de begroting uit te stellen, zodat het proces opnieuw kon plaatsvinden en medezeggenschap wel optimaal betrokken kan worden bij vaststellen van de posten en het in kon stemmen met iets waar het zelf ook daadwerkelijk invloed op heeft gehad – begrotingen in andere steden waren namelijk ook nog niet allemaal aangenomen. Een ander deel van de medezeggenschap zag dat niet zitten, omdat ze verwachtten dat de toezeggingen die waren gedaan door het CvB anders zouden komen te vervallen (zie hieronder voor die toezeggingen), maar ook omdat ze wel content waren met de manier waarop de universiteit haar excuses had aangeboden en volgend jaar beterschap had beloofd. Uiteindelijk is, na goede discussies tijdens de GV van 26 juni en 3 juli en een speciale bijeenkomst met het CvB en de USR en OR, met aanwezigheid van een afvaardiging van FSR’en, studentenvakbond AKKU, de Landelijke Studenten Vakbond en het Interstedelijk Studenten toch met overgrote meerderheid ingestemd met begroting op basis van de volgende toezeggingen:
• De medezeggenschap wordt volgend jaar vanaf september betrokken bij het bepalen van onderwijskwaliteit op onze universiteit en er komt meer duidelijkheid over het tijdspad
• De Radboud Honours Academy wordt kritisch geëvalueerd: UGV heeft instemmingsrecht op het programma en kan dus verschillende onderdelen van het programma eruit zetten. Het is de bedoeling dat RHA voor een grotere groep studenten toegankelijk gaat zijn.
• Al het geld dat in 2018 niet aan RHA wordt uitgegeven, zal weer naar de faculteiten worden gesluisd. De RHA is elk jaar ruim begroot dus de kans op extra middelen is reëel.

Daarnaast zal voortaan in de stukken en beleidsbrieven een duidelijkere uitsplitsing staan in uitgaven die een lange termijn karakter hebben zodat het de medezeggenschap duidelijk is met welke posten er op korte termijn geschoven kan worden.
Het is dus zaak dat de nieuwe USR goed ingelicht is over de afspraken die zijn gemaakt en de afweging die daaronder lag. Ze zijn in ieder geval dit jaar al betrokken geweest en verder zorgt de huidige USR ervoor dat ze volgend jaar bij de inwerking veel aandacht besteedt aan deze kwestie. Verder zal tijdens inwerkweekenden van het ISO en het LOF veel aandacht zijn voor rechten van medezeggenschap en landelijke afspraken.

begroting 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voor vragen naar aanleiding van deze toelichting kunt u contact opnemen met usr@ru.nl