Nieuwsbrief USR

Stemmen bij volmacht in FGV’s
Bij Rechtsgeleerdheid heeft voor de vakantie een stemming plaatsgevonden die door de studenten werd verloren, omdat de OC-leden dreigden per volmacht te gaan stemmen. Het College van Bestuur heeft op verzoek van de GV zich vervolgens uitgesproken over het stemmen bij volmacht, en zij heeft een brief gestuurd waarin zij duidelijk aangeeft onder geen beding stemmen bij volmacht toe te staan. Houd dit als FSR dus in de gaten; de brief zal waarschijnlijk ook nog bij de faculteiten terecht komen.

Brief harde knip
In de vorige FSR-USR-vergadering meldden we nog dat we nog geen antwoord hadden gekregen van het College van Bestuur op onze brief met het verzoek om helderheid te verschaffen over de harde knip. Deze brief hebben we inmiddels ontvangen en het wijkt niet af van de antwoorden die we in de vorige FSR-USR-vergadering al besproken hadden.
Er blijkt echter nog steeds veel onduidelijkheid over de harde knip te bestaan: wat mag nu wel en wat mag niet volgens deze wettelijke regeling? En wat mag er nu op iedere faculteit? Het presidium van de USR zal nog op gesprek gaan bij de specialist bij Dienst Studentenzaken. Daarnaast heeft Dienst Studentenzaken al te kennen gegeven het erg belangrijk te vinden dat er op korte termijn informatie zal worden verschaft aan de studenten. Dit is echter problematisch, omdat de harde knip per faculteit zal gaan verschillen. Toch zal DSZ dit op korte termijn zo goed en zo kwaad als het kan proberen op te pakken.

Stand van zaken taskforces USR
De USR is inmiddels al enkele maanden bezig. Een korte update is dus wel gewenst. De taskforce Tentaminering is nog altijd bezig met het inventariseren van de multiple choice-tentamens op de Radboud Universiteit, maar heeft problemen om alle OLC’s te bereiken: vooral OLC’s die geen multiple choice-tentamens in de opleiding hebben, reageren.
Hiernaast is een nieuwe taskforce opgericht: die van de studieadviseurs. Er wordt vaak veel geklaagd over de studieadviseurs, maar om deze problemen concreet aan te pakken heeft de USR een document nodig waarin dit wordt bewezen. Daarom dat er momenteel een enquête wordt afgenomen onder studenten, om een indicatie te krijgen van het functioneren van deze studieadviseurs. Vervolgens zal de USR bekijken of het iets aan dit probleem kan doen.
Ten slotte is er nog de taskforce Communicatie Nieuwe Maatregelen, die druk bezig geweest is om alle overheids- en universiteitsregels die veranderen goed in kaart te brengen en te beschrijven. Deze taskforce zal de komende weken in samenwerking met alle andere universiteitsorganisaties een campagne opstarten: Wat Zijn de Plannen (WZP). WZP zal de komende week nog actievoeren op de campus.

Bestuursmaandenproblematiek
Over de problemen omtrent de informatievoorziening voor de aanvullende beurs in de bestuursmaanden van studentbestuurders hebben drie USR-leden inmiddels een gesprek gehad bij Dienst Studentenzaken. Hierin werd gesuggereerd dat gewacht moest worden op de uitspraak in de beroepszaken hierover. In één van deze beroepszaken is inmiddels uitspraak gedaan, en dit bezwaar is ongegrond verklaard. Het is echter goed als iedereen die deze problemen heeft en hiervan niet wist, bezwaar aantekent. Er is immers nog een optie om landelijk in beroep te gaan en er zijn nog andere wegen die bewandeld kunnen worden. De USR vindt het belachelijk dat studenten financieel gedupeerd kunnen worden door deze slechte informatievoorziening.

Invoering Osiris
Op 9 december is begonnen met de implementatie van OSIRIS. Vanaf deze dag zal het dus onmogelijk zijn voor studenten om zich in te schrijven voor vakken en tentamens. Dit ongemak duurt waarschijnlijk tot 20 december, maar houd ru.nl/osiris in de gaten.