De privacykwestie

Wat is er gebeurd en wat gaat er gebeuren?

De afgelopen weken zijn hectisch verlopen toen bleek dat het College van Bestuur (naar aanleiding van voorbesprekingen over Regeling FONDS met de USR), Dienst Studentenzaken de opdracht had gegeven om te onderzoeken hoe bestuurders de vereiste studiepunten binnenslepen voor de regeling Fonds.  Onderzocht werd hoeveel procent van de bestuurders vakken buiten het curriculum volgden. Toen de analyse van deze gegevens bij de USR terechtkwam, bleek dat de USR als aparte categorie was geanalyseerd. Het is volgens de USR een kwalijke zaak dat een aparte groep, namelijk de USR van vorig jaar, onder de loep was genomen. Dit schendt in de ogen van de USR de privacy. Naar aanleiding van verschillende media-optredens van zowel de huidige USR als de vorige USR heeft het College deze groepen uitgenodigd om te praten over dit voorval. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals zou kunnen gebeuren, wordt er nu een commissie ingesteld waarin medewerkers van Dienst Studentenzaken en huidige USR-leden plaatsnemen om het gebruik en de privacygevoeligheid van OSIRIS te bespreken.

De USR en het College geven allebei dat het een goede oplossing is en dat dit voorval niet de banden heeft beslecht.

Overlegvergadering 10 december

Op 10 december vond alweer de derde overlegvergadering met de UGV en het College van Bestuur plaats. Het zou een heftige worden, want naast de nieuwe statuten van VOX, stonden ook de notities in Osiris op de agenda. ‘De vergadering begon met de heugelijke mededeling van het CvB dat het Academisch Schrijfcentrum in stand gehouden zal worden. Voor 2013 is er in ieder geval zekerheid over het ASN, maar er is nog geen structurele oplossing gevonden.

Notities in Osiris
Als eerste op de agenda stonden de notities in Osiris. Op 14 mei 2012 was er namelijk een kader voor de omgang met notities besproken en daar was de GV het niet mee eens. Onder andere omdat studenten de notities pas achteraf in kunnen zien, het niet duidelijk was wie er inzicht in de notities mocht hebben en er niets was afgesproken over archivering.

Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen twee soorten notities. Dossiernotities zijn notities naar aanleiding van een gesprek van een studieadviseur met een student. Werknotities zijn korte omschrijvingen voor de studieadviseur en behelsen o.a. herinneringen voor bespreek- of observeerpunten. Als er een dossiernotitie wordt gemaakt, krijg je hierover een e-mail. In die e-mail komt de inhoud van de notitie te staan én je krijgt te zien wie jouw notitie allemaal kan inzien. Er bestaan namelijk verschillende vertrouwelijkheidsniveaus voor notities: van strikt vertrouwelijk, die alleen de opsteller kan zien, tot toegankelijk binnen de universiteit.

Werknotities dienen strikt vertrouwelijk én beperkt toegankelijk te zijn. Deze notities zijn niet inzichtelijk voor studenten en hier zul je ook geen e-mail over ontvangen. Wel kun je bij de studieadviseur de werknotities opvragen. Het College zal zorg dragen voor duidelijke communicatie op de website over de omgang met notities. De wijzigingen zullen per ingang van heden in gaan.

Vox-statuten
Ook de nieuwe statuten van VOX kwamen aan bod. Hierbij ging het voornamelijk over de onafhankelijkheid van zowel het blad als de website. De GV pleitte ervoor naast de onafhankelijkheid ook de openbaarheid van VOXweb in het statuut op te nemen. Na enig gesteggel ging het College daarmee akkoord en is de USR zeer tevreden met de nieuwe statuten van VOX.

Wetenschappelijke integriteit
Vervolgens stond het Rapport Wetenschappelijke Integriteit op de agenda. Een kort en bondig rapport over de gang van zaken op de universiteit. De heer Kortmann sprak over wetenschappelijke integriteit als “Doing the right thing, even when no one is watching”.

Om verder de wetenschappelijke integriteit te beschermen lijkt het College het een goed idee om mensen al vroeg in hun stadium van wetenschap bedrijven een eed of gelofte te laten afleggen – denk hierbij bijvoorbeeld aan plagiaat. Ook zal er al vroeg in het curriculum aandacht zijn voor wetenschappelijke integriteit.

Evaluatieformulieren
Vanuit de USR was er vervolgens een rondvraag over Evaluatieformulieren die moeten worden ingevuld om een diploma aan te vragen. Het College acht dit bezwaarlijk en zal de decanen er op aanspreken.

Wet openbaarheid van bestuur
Vervolgens werd er een rondvraag gesteld over de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het bestuur van de Radboud Universiteit hoeft zich hier niet aan te houden vanwege de bijzondere status van de universiteit. De USR heeft er voor gepleit dat het CvB zich toch zou committeren aan deze (of een dergelijke) regeling. Het college antwoordde dat zij reeds zoveel mogelijk volgens de richtlijnen van de Wob werkt, maar verder vooral geen kaders en regels wil scheppen en zelf wil bepalen wanneer hij ergens openheid over geeft of niet.

Inschrijven tentamens
De laatste rondvraag ging over inschrijvingen voor tentamens na de deadline. Iedere faculteit hanteert hiervoor een ander systeem en vaak ook een ander bedrag, op sommige faculteiten zijn de kosten voor na-inschrijving heel hoog. Het College wilde zich niet heel erg uitlaten over de verschillende boetes of een systeem waarbij je automatisch staat ingeschreven voor een tentamen. Wel is het CvB van mening dat het geld die na-inschrijvingen opbrengen dienen terug te vloeien naar onderwijs.