Regeling Bescherming Persoonsgegevens

Afgelopen maandag 30 september was de eerste Gemeenschappelijke Vergadering (GV), waarbij wij als Universitaire Studentenraad met de Ondernemingsraad (medezeggenschap van medewerkers) en het College van Bestuur bijeenkwamen. Een aantal stukken is daar besproken. De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens is daarbij het stuk met de meeste impact voor de studenten.

De nieuwe Regeling Bescherming Persoonsgegevens vervangt een ouder reglement. Deze nieuwe regeling geeft concreter weer hoe er op basis van nieuwe wet- en regelgeving binnen de Radboud Universiteit met persoonsgegevens wordt omgegaan. Vaststelling van de nieuwe Regeling is bovendien nodig om de samenhang en verhouding met de nadere nieuwe stukken en de rolverdeling op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te verduidelijken.

Als USR hebben we kritisch naar het stuk gekeken en ingezet om hier ook de belangen van studenten in terug te laten komen. Door onze vragen is het volgende door de universiteit toegezegd:

  • er komt een zelfleermodule over privacy die ook toegankelijk voor studenten wordt;
  • het wordt duidelijker gemaakt bij wie je terecht kunt met vragen over privacy en jouw rechten;
  • bij de registratie wordt gekeken of de opties “zeg ik liever niet” en “overig” ook mogelijk worden naast de opties “man” en “vrouw”. 

De privacykwestie

Wat is er gebeurd en wat gaat er gebeuren?

De afgelopen weken zijn hectisch verlopen toen bleek dat het College van Bestuur (naar aanleiding van voorbesprekingen over Regeling FONDS met de USR), Dienst Studentenzaken de opdracht had gegeven om te onderzoeken hoe bestuurders de vereiste studiepunten binnenslepen voor de regeling Fonds.  Onderzocht werd hoeveel procent van de bestuurders vakken buiten het curriculum volgden. Toen de analyse van deze gegevens bij de USR terechtkwam, bleek dat de USR als aparte categorie was geanalyseerd. Het is volgens de USR een kwalijke zaak dat een aparte groep, namelijk de USR van vorig jaar, onder de loep was genomen. Dit schendt in de ogen van de USR de privacy. Naar aanleiding van verschillende media-optredens van zowel de huidige USR als de vorige USR heeft het College deze groepen uitgenodigd om te praten over dit voorval. Om te voorkomen dat dit in de toekomst nogmaals zou kunnen gebeuren, wordt er nu een commissie ingesteld waarin medewerkers van Dienst Studentenzaken en huidige USR-leden plaatsnemen om het gebruik en de privacygevoeligheid van OSIRIS te bespreken.

De USR en het College geven allebei dat het een goede oplossing is en dat dit voorval niet de banden heeft beslecht.