De kandidaten voor de FSR Sociale Wetenschappen

Van 18-21 mei 2015 kun je de nieuwe Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Sociale Wetenschappen kiezen. Laat je stem dus horen! Hieronder stellen de kandidaten zich graag aan je voor:

1. Hilde Motz

Hoi huidige FSR en studenten! Ik ben Hilde Motz, 21 jaar oud en zit dit jaar in mijn tweede jaar van de ALPO. Ik ben een echte student; woon op kamers, zit bij een studenten(sport)vereniging, hou van gezelligheid en probeer daarnaast ook nog iets aan mijn studie te doen. Ik ben iemand die graag actief deelneemt aan activiteiten en ook graag dingen organiseert.
Nu ik bijna twee jaar rondgelopen heb op de Universiteit van Nijmegen zijn mij enkele dingen opgevallen die mogelijk beter zouden kunnen. Door mij aan te melden als kandidaat voor de Facultaire Studenten Raad (FSR) lijkt het mij mogelijk om niet alleen commentaar te hebben op dingen die nog niet goed geregeld zijn maar er ook echt iets aan te kunnen doen. Zo zou ik graag vanaf het schooljaar daarna zien dat binnen de FSR van iedere studie één bestuurslid aanwezig is, dit blijkt nu nog niet ieder jaar het geval te zijn. Tevens heb ik begrepen dat er een begin gemaakt is met het inzichtelijker maken van het volgen van vakken bij andere opleidingen, dit zal ik dan ook zeker graag voortzetten. Komend jaar komen er vast nog meer zaken die op de agenda gezet kunnen worden voor de vergaderingen, mogelijk komen deze ook vanuit studenten en/of medewerkers.
Door mijn opleiding heb ik geleerd om mijn mening goed te verwoorden, naar andere mensen te luisteren en duidelijke argumenten te formuleren. Deze vaardigheden zal ik goed kunnen gebruiken voor mijn mogelijke jaar binnen de FSR.

 

2. Gideon van der Hulst

Graag zou ik jullie in deze korte motivatie vertellen waarom ik volgend jaar in de FSR Sociale Wetenschappen wil plaatsnemen. Eerst zal ik mijzelf kort voorstellen. Ik ben Gideon van der Hulst, 21 jaar en derdejaars bachelor student sociologie. Daarnaast ben ik actief in het interdisciplinaire honours programma. Beide programma’s zal ik dit jaar afronden en vanaf volgend jaar zal ik mijn studie vervolgen in de interdisciplinaire Research Master Social Sciences.
Verder ben ik dit jaar voorzitter van de studievereniging sociologie – Den Geitenwollen Soc. – Vooral via mijn jaar als bestuurder, maar ook als student, ben ik zeer betrokken geraakt bij de sociale wetenschappen. Ik heb mijzelf bezig gehouden met zaken die zich onder de sociologie studenten afspeelden, maar ook heb ik verder gekeken dan dat. Via de studievereniging heb ik goede contacten opgebouwd met de studieverenigingen en studenten van andere sociale wetenschappen en weet ik dus goed wat er onder hen speelt.
Mijn kennis en ervaring omtrent de sociale wetenschappen faculteit die ik in de afgelopen tijden heb opgedaan, zal ik in het komend jaar graag benutten door plaats te nemen in de Facultaire Studentenraad. Ik hoop hierbij de problemen die nu spelen onder de studenten van de sociale wetenschappen aan te pakken en zo de faculteit verder te helpen. Op deze wijze hoop ik dus een doorgeefluik te zijn van student naar faculteitsbestuur!

3. Flora Tenner

Denk jij ook dat de inzage van tentamens op een betere manier kan gaan? En dat de tentamens sneller kunnen worden nagekeken? Vind jij dat de colleges soms overlappen, waar dit niet zou hoeven? Heb jij het gevoel dat niet alle werkgroepdocenten dezelfde normen hanteren? Dit vind ik ook! Ik zal jouw stem vertegenwoordigen. Natuurlijk wil ik jouw stem ook vertegenwoordigen voor de studieverenigingen, zodat er nog meer leuke dingen samen met alle sociale studies georganiseerd kunnen worden. Een jaar FSR, dat lijkt me mooi. Eindelijk kan ik iets doen met de tips en tops die ik hoor, wanneer er iets niet zo soepel verloopt op de uni. Zodra ik in het FSR zit, zal ik strijden voor alle studentenbelangen waarmee ik mij verbonden voel! Ik vind het leuk om te discussieren met andere studenten, die de faculteit belangrijk vinden. Dus, geef jij mij deze kans komend jaar?

4. Tess Bombeeck

Ik ben Tess, ik ben 21 jaar oud, studeer Psychologie en heb net mijn bachelor afgerond. Daarnaast ben ik in de afgelopen jaren altijd met veel enthousiasme actief geweest naast mijn studie. Zo ben ik lid geweest van een aantal verschillende commissies binnen Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN). Vorig jaar heb ik de RU bovendien een half jaar verwisseld met de Universidad de Sevilla, waar ik een geweldig semester als Erasmusstudent heb beleefd. Op dit moment vervul ik met veel plezier de functie van voorzitter binnen het bestuur van SPiN. Tijdens mijn jaar als studentbestuurder heb ik me beziggehouden met het schrijven en naleven van een beleid, heb ik ervaring opgedaan met het dagelijks bestuur van een vereniging en heb ik overleggen bijgewoond met andere verenigingen binnen de faculteit. Ik vind het ontzettend interessant en leuk om op deze manier zowel mét als vóor studenten bezig te zijn, daarom zou ik dit jaar graag plaats willen nemen in de Facultaire Studentenraad van Sociale Wetenschappen. Natuurlijk vind ik het heel belangrijk dat binnen de faculteit het belang van jullie als studenten centraal wordt gesteld. Daarom wil ik me graag gaan inzetten om de FSR dichter bij de student te brengen en op deze manier jullie wensen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik kijk ernaar uit om opnieuw een leuk en leerzaam jaar tegemoet te gaan en op deze manier voor zoveel mogelijk studenten een waardevolle bijdrage te kunnen leveren!

5. Margo van der Stam

Mijn naam is Margo van der Stam, ik ben derdejaars kunstmatige intelligentie studente. Na een bestuursjaar bij studievereniging CognAC en met aardig wat commissie-ervaring op zak, kom ik zeker niet onbeslagen ten ijs voor een jaar in de FSR.
Ik heb zin om met een groep enthousiaste medestudenten na te denken over wat er verbeterd kan worden aan onze faculteit. Natuurlijk wil ik het niet bij denken laten, maar onze ideeën actief bewerkstelligen in samenwerking met onder andere studieverenigingen, OLC’s, de assessor en het faculteitsbestuur. Door mijn achtergrond (ki en bestuur) heb ik ook connecties bij de faculteit natuur- wiskunde en informatica (FNWI), waar ook kennis mee uitgewisseld kan worden.
Binnen onze faculteit zijn er al een hoop zaken goed geregeld, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Enkele voorbeelden waar ik graag aan zou werken als ik verkozen word zijn: internationalisering; het is nog steeds lastig om naar het buitenland te gaan voor veel studenten, werkplekken; in mijn ervaring zitten werkplekken vaak vol en de nieuwbouw; we hebben nu de kans om in samenwerking een mooi gebouw neer te zetten met bijvoorbeeld genoeg werkplekken .Naast deze punten zou ik graag input krijgen van jou! De FSR vertegenwoordigt tenslotte de studenten van haar faculteit.
Bedankt voor het lezen van mijn motivatie en succes met stemmen!

6. Renske Willems

Hoi! Mijn naam is Renske Willems en ik ben derdejaars student Pedagogische Wetenschappen. Dit jaar vervul ik de bestuursfunctie Commissaris PR bij studievereniging Postelein. Mijn interesse in de medezeggenschap kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Op de middelbare school maakte ik deel uit van de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. Ik ben van mening dat als je wilt dat er iets verandert, je jezelf zal moeten laten horen. Tijdens het schrijven van het verkiezingsprogramma voor AKKUraatd merkte ik dat er op onze faculteit nog het een en ander te verbeteren valt. Vandaar dat ik mijzelf kandidaat heb gesteld voor de Facultaire Studentenraad.

Zelf vind ik het belangrijk dat studenten zich thuis voelen op de faculteit. Als actieve student zie ik graag goed gefaciliteerde verenigingskamers. Ook van een ‘huiskamer’ voor studenten, zoals zich nu in Grotius bevindt voor de rechtenfaculteit, ben ik voorstander. Op het gebied van onderwijs is er ook ruimte voor verbetering. Zo wordt momenteel voornamelijk getoetst met multiple choice tentamens, terwijl dit niet altijd de meest geschikte manier is om vast te stellen of je de leerdoelen onder de knie hebt. Denk bijvoorbeeld aan vakken zoals ethiek. Vanuit de FSR zou ik graag de belangen behartigen van alle Sociale Wetenschappers, door op mij te stemmen krijg ik die kans!

7. Johannes Fiebig

Mijn naam is Johannes, ik ben 23 jaar oud en (nog) van Duitse nationaliteit. In het afgelopen jaar heb ik me als bestuurslid externe betrekkingen met veel plezier ingezet voor SPiN, de studievereniging van psychologie. Tijdens dit bestuursjaar heb ik ervaring opgedaan met erg gevarieerde bestuurstaken, zoals efficiënt vergaderen en het behartigen van de belangen van 1600 leden. Daarnaast heb ik binnen mijn functie veel contact gehad met externe partijen om onze leden een gevarieerd aanbod aan vacatures te kunnen bieden en door middel van verschillende samenwerkingen de financiële staat van onze vereniging te faciliteren.
Waar ik me in het afgelopen jaar vooral bezig heb gehouden met externe contacten, zou ik in het komende jaar graag als FSR-lid een kijkje nemen in de interne structuren van de RU. Mijn streven is om voor zoveel mogelijk van jullie als een open, toegankelijk aanspreekpunt te kunnen fungeren en jullie belangen in verschillende overleggen te kunnen vertegenwoordigen. In het kader van de steeds groeiende ambities van de RU omtrent internationalisering hoop ik, mede door mijn internationale achtergrond, van toegevoegde waarde te kunnen zijn in discussies omtrent bijvoorbeeld Engelstalige bachelors.
Ik zou het erg waarderen om volgend jaar opnieuw de kans te krijgen om betrokken te blijven binnen het actieve studentenleven en een stukje verder te kunnen kijken dan de (erg mooie) muren van de SPiN-kamer.

8. Dylan Josefa

Mijn naam is Dylan Josefa, derdejaars student Communicatiewetenschap en vierdejaars student op de RU. Ik vind het belangrijk dat alle studies vertegenwoordigd zijn in de FSR, zodat er evenredig geluisterd kan worden naar alle stemmen. Dit jaar zal een hoop veranderingen met zich meebrengen, met de verbouwing die plaatsvindt in de TvA gebouwen. Deze verbouwing mag er echter niet voor zorgen, dat er problemen zijn voor de studenten. Ik zal met al mijn toewijding ervoor zorgen dat problemen die spelen zo snel mogelijk worden opgelost. Ik zou ook graag willen dat er eerder gekeken kan worden naar problemen bij vakken en dat dit niet retrospectief gebeurt. Dit is nu te vaak het geval. Dit zou eerder moeten kunnen om zo een betere afstemming te krijgen tussen de studenten en de docenten. Verder is natuurlijk het verbeteren van het onderwijs een belangrijk punt, waar zeker ook veel tijd in gestoken zal worden. Nog een laatste punt wat ik zou willen veranderen is de toegankelijkheid van de FSR. De afstand van de studenten naar de FSR is heel groot. Dat we weten dat het bestaat, betekent niet dat we er makkelijk contact mee zoeken. We zullen voor een betere en makkelijkere vorm van communicatie moeten zorgen, waarmee de FSR bereikbaar wordt voor iedereen. Ik hoop dat u op me zal stemmen, want ik zal me voor u inzetten

RU verkort de verkiezingen

Op verzoek van de USR heeft de Radboud Universiteit besloten de verkiezingen voor OLC’s, FSR’en en de USR terug te brengen naar vier dagen. Deze keuze is gemaakt om de veel gehoorde ‘verkiezingsmoeheid’ tegen te gaan. Dit jaar kun je als student je stem uitbrengen van maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei volgt om 16:00 de uitslag in het CultuurCafé.

Facultaire studentenraden bereiken akkoord voor uniforme judiciaregeling

De Facultaire studentenraden (FSRen) zijn tot een gezamenlijk akkoord gekomen over een alternatieve judiciaregeling. Dit als reactie op de door het College van Bestuur (CvB) gemaakte regeling. Een van de veel gehoorde argumenten was dat er op decentraal niveau nooit overeenstemming is geweest over hoe z’n regeling ingericht zou moeten zijn. De FSRen hebben hiermee laten zien dat dit dit jaar dus wel mogelijk is.

Mike Eijbersen vice-voorzitter FSR FNWI: “Wij zijn enorm tevreden over de uitkomst van het judiciaoverleg tussen de FSRen van de verschillende faculteiten. De manier van samenwerken was heel prettig wat snel leidde tot consensus.”

De door de FSRen voorgestelde regeling kent een tweetal judicia, cum laude en summa cum laude. Hiermee verdwijnt het judicium bene meritum, omdat het in Nederland en daarbuiten te weinig erkenning heeft. Het CvB stelde voor om alleen cum laude te behouden. Daarnaast stellen de FSRen voor dat een maximum van 10% van de te behalen EC van een examenprogramma herkanst mag worden om de regeling eerlijker te maken dan die van het CvB. Daar werd een grens van 1 examenonderdeel gehanteerd, wat voor ongelijkheid zou zorgen tussen faculteiten.

Ook de Universitaire Studentenraad (USR) is blij met het resultaat dat de FSR’en hebben geboekt: “Wij zijn blij dat de FSRen hebben laten zien dat studenten wel degelijk eensgezind zijn wat de judicia betreft en ik ben ook van mening dat het een betere regeling is dan waar het College van Bestuur mee is gekomen.” aldus Mark Vlek de Coningh, voorzitter USR.

Naast deze alternatieve judiciaregeling pleiten de FSRen en de USR ook voor het opstellen van een overgangsregeling. In deze regeling moet onder andere vastgelegd worden dat huidige studenten nog wel recht blijven houden op de af te schaffen judicia. “Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als studenten die onder de oude regeling cum laude zouden afstuderen dit met de nieuwe regeling plots niet meer zouden kunnen omdat ze net een aantal EC te veel herkanst hebben.” aldus Vlek de Coningh.

De alternatieve judiciaregeling is aangeboden aan het College van Bestuur en de decanen. De FSRen en de USR roepen de decanen op zich achter deze regeling te scharen.

De Facultaire Studentenraad Sociale Wetenschappen stelt zich voor

FSR FSW

De Facultaire Studentenraad (FSR) behartigt de belangen van alle studenten aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Dit doen wij door in overleg te gaan met medewerkers, docenten en het faculteitsbestuur en zo namens jullie een constructieve bijdrage te leveren aan onze faculteit.

De leden van de FSR 2014/2015 zijn:
Sanne van der Drift (voorzitter) – Sociologie
Marcel de Korte – Kunstmatige Intelligentie
Glenn Fiers – Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies
Melanie Klösters – Communicatiewetenschap
Fenna Dekkers – Psychologie
Sofie Dings – Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Dit jaar zullen wij ons onder andere richten op internationalisering, arbeidsmarktoriëntatie, onderwijsinnovatie en de (Engelse) taalvaardigheid van studenten, docenten en medewerkers. Naast deze speerpunten willen we ook graag met jullie input aan de slag. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat onze faculteit nog beter wordt!

Wil je ons helpen? Laat je ideeën en tips dan horen! Spreek ons aan, stuur een mailtje naar fsrsoc@gmail.com of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina.

Judicia voorlopig gered!

Vanochtend vond er een gesprek plaats tussen het presidium van de Universitaire Studentenraad (USR) en Rector Magnificus Bas Kortmann. Eén van de onderwerpen was hier natuurlijk het judiabeleid van de Radboud Universiteit. Eerder dit jaar stelde het College van Bestuur (CvB) namelijk voor alle judicia af te schaffen met uitzondering van cum laude. De USR protesteerde heftig in de Gezamenlijke Vergadering en noemde alternatieven.  Hierop besloot het CvB het voorstel van de USR af te wachten, voordat knopen zouden worden doorgehakt. Dit bood de USR de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere medezeggenschapsorganen van de Radboud Universiteit in gesprek te gaan. Hoewel het voorstel nog niet volledig ingewilligd wordt, is het hoge woord inmiddels gevallen. In het model Onderwijs en Examenreglement (OER) zullen geen wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het jaar 2013.
Dit houdt in dat studenten ook volgend jaar, naast het judicum cum laude,  nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de judicia bene meritum en summa cum laude. De USR is erg verheugd met dit voorstel van het CvB. Jip Mennen voorzitter van de USR plaats nog wel één kanttekening: ‘hoewel dit natuurlijk erg goed nieuws is voor de studenten is het zo dat de USR geen formeel instemmingsrecht heeft. Het model OER wordt voorgelegd aan de faculteiten en deze kunnen nog steeds besluiten tot wijziging. De onderhandelingspositie van de Facultaire Studentenraden wordt natuurlijk wel gesterkt met dit besluit over het model OER.

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327