RU verkort de verkiezingen

Op verzoek van de USR heeft de Radboud Universiteit besloten de verkiezingen voor OLC’s, FSR’en en de USR terug te brengen naar vier dagen. Deze keuze is gemaakt om de veel gehoorde ‘verkiezingsmoeheid’ tegen te gaan. Dit jaar kun je als student je stem uitbrengen van maandag 18 mei tot en met donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei volgt om 16:00 de uitslag in het CultuurCafé.

Facultaire studentenraden bereiken akkoord voor uniforme judiciaregeling

De Facultaire studentenraden (FSRen) zijn tot een gezamenlijk akkoord gekomen over een alternatieve judiciaregeling. Dit als reactie op de door het College van Bestuur (CvB) gemaakte regeling. Een van de veel gehoorde argumenten was dat er op decentraal niveau nooit overeenstemming is geweest over hoe z’n regeling ingericht zou moeten zijn. De FSRen hebben hiermee laten zien dat dit dit jaar dus wel mogelijk is.

Mike Eijbersen vice-voorzitter FSR FNWI: “Wij zijn enorm tevreden over de uitkomst van het judiciaoverleg tussen de FSRen van de verschillende faculteiten. De manier van samenwerken was heel prettig wat snel leidde tot consensus.”

De door de FSRen voorgestelde regeling kent een tweetal judicia, cum laude en summa cum laude. Hiermee verdwijnt het judicium bene meritum, omdat het in Nederland en daarbuiten te weinig erkenning heeft. Het CvB stelde voor om alleen cum laude te behouden. Daarnaast stellen de FSRen voor dat een maximum van 10% van de te behalen EC van een examenprogramma herkanst mag worden om de regeling eerlijker te maken dan die van het CvB. Daar werd een grens van 1 examenonderdeel gehanteerd, wat voor ongelijkheid zou zorgen tussen faculteiten.

Ook de Universitaire Studentenraad (USR) is blij met het resultaat dat de FSR’en hebben geboekt: “Wij zijn blij dat de FSRen hebben laten zien dat studenten wel degelijk eensgezind zijn wat de judicia betreft en ik ben ook van mening dat het een betere regeling is dan waar het College van Bestuur mee is gekomen.” aldus Mark Vlek de Coningh, voorzitter USR.

Naast deze alternatieve judiciaregeling pleiten de FSRen en de USR ook voor het opstellen van een overgangsregeling. In deze regeling moet onder andere vastgelegd worden dat huidige studenten nog wel recht blijven houden op de af te schaffen judicia. “Het zou natuurlijk onacceptabel zijn als studenten die onder de oude regeling cum laude zouden afstuderen dit met de nieuwe regeling plots niet meer zouden kunnen omdat ze net een aantal EC te veel herkanst hebben.” aldus Vlek de Coningh.

De alternatieve judiciaregeling is aangeboden aan het College van Bestuur en de decanen. De FSRen en de USR roepen de decanen op zich achter deze regeling te scharen.

Facultaire Studentenraad Filosofie Theologie en Religiewetenschappen stelt zich voor

De FSR behartigt ieder jaar de belangen van studenten in de facultaire vergadering. Dit jaar valt ons

deze taak ten deel. Wij, Stijn, Tuçe, Lesley, Lisanne, Janneke en Anouk zullen ons dit jaar inzetten om

ervoor te zorgen dat de stem van de studenten van de faculteit der Filosofie, Theologie en

Religiewetenschappen gehoord zal worden binnen de Facultaire vergadering. Wij zullen dit doen aan

de hand van een aantal speerpunten. We willen de faculteit een hechtere leergemeenschap maken

door de studenten meer te betrekken in het onderwijs en studenten van verschillende opleiding

meer met elkaar in aanraking te brengen. Ook willen we dat de faculteit groener wordt. Hiertoe

zullen we een aantal adviezen omtrent duurzaamheid uitbrengen. Natuurlijk blijven we open staan

voor ideeën van studenten en medewerkers waardoor we hopen dat wij een transparante en

benaderbare FSR zijn.

De FSR Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen stelt zich voor
De FSR Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen stelt zich voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:

FSR FFTR
studentenraad@ftr.ru.nl
www.facebook.com/facultairestudentenraad
E14.03A

Klik hier om naar alle nieuwsberichten van de FSR van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen te gaan.

De kandidaten stellen zich voor [FSR Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen]

Van 21 tot en met 27 mei kunnen alle RU-studenten stemmen voor de Universitaire Studentenraad (USR), de Facultaire Studentenraad (FSR) van hun faculteit en de Opleidingscommissie (OLC) van hun studie. De lijstvolgorde voor de FSR werd bepaald door het moment van inschrijven. Vandaag stellen de kandidaten zich op volgorde van de lijst aan jullie voor.

1.Erik BusterFilo1
Mijn naam is Erik Buster en ik zit momenteel in het tweede jaar van mijn bachelor theologie, ook volg ik het interdisciplinaire Honours programma. Het afgelopen jaar heb ik al gezeteld in de Facultaire Studenten Raad, was ik student-assistent en ben ik actief geweest met het organiseren van activiteiten voor studenten aan de canonieke faculteit der theologie. Naast mijn algemene taken als FSR-lid, ben ik afgelopen jaar ook contactpersoon geweest voor de Universitaire Studenten Raad en de opleidingscommissie theologie. Ook was ik betrokken bij de spuilunches, het onderwijsdebat, de actie ‘wat zijn de plannen’, de onderwijsdag en natuurlijk de Facultaire Gezamenlijke Vergaderingen. Graag zet ik mij komend jaar weer in voor de facultaire medezeggenschap. Het is mijns inziens belangrijk dat het perspectief van alle studenten gehoor vindt in het academische reilen en zeilen. Besluiten over onderwerpen al

s de OER, studieruimtes, mentoraat, studiegids, onderwijsintensivering, international office, cursushandleidingen en terugkoppeling van de cursusevaluaties zijn het afgelopen jaar met succes door de FSR beïnvloed. Door het kleinschalige karakter van onze faculteit, kan veel op informele wijze bereikt worden. Daarom wil ik de opgedane ervaring, kennis en contacten op facultair en universitair niveau gebruiken om mij optimaal in te zetten voor de studenten aan onze faculteit. Aangezien Rome ook niet in één dag is gebouwd, vind ik het belangrijk de uitwerking van bereikte doelen te volgen en te blijven bevragen. Kritische reflectie, heldere communicatie, kwaliteit en transparantie zijn immers onontbeerlijk voor een academisch klimaat.

 2.Anne RohaanFilo2

Mijn naam is Anne Rohaan, ik ben 20 jaar en ben tweedejaars student Filosofie. Als februari-instromer switch ik ieder half jaar tussen twee groepen, waardoor ik met veel studenten in contact sta. Ik vind het belangrijk dat studenten inspraak hebben in het onderwijs dat ze ontvangen en de zaken daar omheen. Vragen en klachten van studenten moeten niet alleen gehoord worden, er moet ook daadwerkelijk iets mee gedaan worden. Daarnaast vind ik het interessant om een blik te kunnen werpen achter de schermen van het onderwijs. Als FSR-lid zou ik deze twee punten goed met elkaar kunnen verenigen, om zo een schakel te vormen tussen studenten en de faculteit.

3.John van HartenFilo3
Beste Allemaal,

Hebben jullie ooit iemand gezien die zó in de verte kan kijken waardoor het lijkt dat hij een visie op de toekomst heeft?! Ik dacht het niet!
Stem John van Harten op 21 mei!! :)
Ik heb al enige ervaring kunnen opdoen, omdat ik een jaar in het Awaz bestuur en in de OLC-Religiewetenschappen heb gezeten.  Ik zie er naar uit jullie te vertegenwoordigen in de facultaire gezamenlijke vergadering en hoop dat jullie mij ‘lastig vallen’ met jullie ideeën voor verbeteringen op de faculteit.

4.Anne LeverFilo4
Afgelopen studiejaar heb ik mij ingezet voor het verbeteren van de studie Filosofie als OLC student-lid. Wat ik belangrijk vind is hoogwaardig onderwijs en inzichtelijkheid voor de studenten in de studie en alles wat daaraan gerelateerd is, studeren is meer dan alleen je opleiding. Vandaar dat ik graag deel wil uitmaken van de FSR. Waar ik graag mee verder wil gaan is zorgen dat de communicatie verder verbeterd, dit zowel tussen de medezeggenschap en de studenten en tussen de verschillende medezeggenschapsorganen, hierdoor hoop ik dat er meer inzichtelijkheid komt. Helaas weten veel studenten ons nog niet te vinden of ze hebben weinig vertrouwen in de invloed die ze kunnen uitoefenen, dit is zonde want juist door input van de studenten staan wij sterker en kunnen we wel degelijk iets betekenen. Graag wil ik dit veranderen en hierdoor zorgen dat studenten daadwerkelijk vertegenwoordigd worden in de FSR.

Voor degene die graag meer willen weten over een concrete invulling die ik zou willen geven aan de FSR, kunnen mij hier gerust over aanspreken.

5.Dean van KerkhofFilo5
Opleiding: filosofie

Ik vind het belangrijk dat er tussen de studenten en universiteitsbestuur altijd een dialoog mogelijk moet zijn; de stem van de student moet worden meegewogen wanneer er beslissingen worden genomen over het curriculum. Daarom heb ik gekozen in de FSR-raad te stappen. Natuurlijk ook om een leerzame werkervaring op te doen, maar vooral om de belangen van de studenten binnen mijn faculteit te behartigen. Ik heb een scherp oog om snel de algemene stemming over het curriculum (en andere zaken) onder mijn medestudenten vast te stellen. Daardoor kan ik goed bemiddelen tussen studenten, docenten en bestuurders, en op een efficiënte manier een overeenkomst bereiken. Als FSR-lid ben ik de katalysator van jouw belangen als student. Stem daarom op mij!


6.Eline van der BergFilo6
Hoi, ik ben Eline. Ik ben eenentwintig jaar. Nadat ik er bijna een jaar tussenuit ben geweest, ben ik nu net weer begonnen met studeren en start ik binnenkort met mijn tweede jaar filosofie. Daarnaast wil ik graag mijn medestudenten vertegenwoordigen in de facultaire studentenraad en hierin mijn eigen ervaringen meenemen. Doordat mijn studietraject niet echt volgens het boekje is gegaan, kijk ik vanuit een ondervertegenwoordigd maar zeer relevant perspectief naar de belangen van studenten. Hierdoor denk ik dat ik een goede kandidaat ben voor de FSR.


7.Berit AkseFilo7
Hoi iedereen!

Ik ben Berit Akse en student bij religiewetenschappen. Het eerste jaar zit er nu bijna op voor mij en het bevalt mij allemaal super goed! Ik mis alleen wat betrokkenheid bij de studie en de faculteit. En waar kun je dit beter vinden dan bij de FSR? Dat is in ieder geval wat ik denk en ik wil het daarom heel graag volgend jaar erbij doen! Dus stem op mij! :D Groetjes en tot ziens!

 

 

 

 

Judicia voorlopig gered!

Vanochtend vond er een gesprek plaats tussen het presidium van de Universitaire Studentenraad (USR) en Rector Magnificus Bas Kortmann. Eén van de onderwerpen was hier natuurlijk het judiabeleid van de Radboud Universiteit. Eerder dit jaar stelde het College van Bestuur (CvB) namelijk voor alle judicia af te schaffen met uitzondering van cum laude. De USR protesteerde heftig in de Gezamenlijke Vergadering en noemde alternatieven.  Hierop besloot het CvB het voorstel van de USR af te wachten, voordat knopen zouden worden doorgehakt. Dit bood de USR de mogelijkheid om gezamenlijk met de andere medezeggenschapsorganen van de Radboud Universiteit in gesprek te gaan. Hoewel het voorstel nog niet volledig ingewilligd wordt, is het hoge woord inmiddels gevallen. In het model Onderwijs en Examenreglement (OER) zullen geen wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het jaar 2013.
Dit houdt in dat studenten ook volgend jaar, naast het judicum cum laude,  nog steeds in aanmerking kunnen komen voor de judicia bene meritum en summa cum laude. De USR is erg verheugd met dit voorstel van het CvB. Jip Mennen voorzitter van de USR plaats nog wel één kanttekening: ‘hoewel dit natuurlijk erg goed nieuws is voor de studenten is het zo dat de USR geen formeel instemmingsrecht heeft. Het model OER wordt voorgelegd aan de faculteiten en deze kunnen nog steeds besluiten tot wijziging. De onderhandelingspositie van de Facultaire Studentenraden wordt natuurlijk wel gesterkt met dit besluit over het model OER.

radboud_universiteit_nijmegen_erasmusgebouw_492x327